Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант 5

ТЕСТ 
ЛИТЕРАТУРА – 6 клас
ЧОВЕКЪТ И ДРУГИТЕ

 

1. „Радини вълнения“ е откъс от:
      A) стихотворение 
      Б) приказка
      B) роман 
      Г) разказ

2. Кой герой НЕ е от „Радини вълнения“?
      A) кака Гинка
      Б) Събка
      B) Стефчов 
      Г) Еньо

3. Темата на трета глава от романа „Принцът и просякът“ е:
      A) Срещата между Том и Едуард
      Б) Мечтата на Едуард да избяга от двореца
      B) Отношението на кралските часовои към бедняците
      Г) Мечтата на Том да стане принц

4. Посочете ГРЕШНОТО твърдение.
      В разговора с Том принцът осъзнава, че:
      A) Животът му в двореца е еднообразен и скучен.
      Б) Просякът притежава свобода, която е по-ценна от богатствата в двореца.
      B) Всички деца се затрудняват, когато учат латински.
      Г) Животът на просяка има привлекателни страни.

5. За да изгради образите на Том и Едуард в трета глава, Марк Твен НЕ си служи с:
      A) портретна характеристика 
      Б) фантастични елементи
      B) характеристика чрез постъпки и действия
      Г) речева характеристика

6. В стихотворението на Смирненски нарицателното име „гаврошовци“ означава:
      A) бездомни, бедни деца 
      Б) деца просяци
      B) деца престъпници
      Г) деца на заможни родители 

7. Кои думи НЕ се отнасят до портретната характеристика на героя от разказа „Серафим“?
      A) добър, кротък 
      Б) дрипав, окъсан
      B) мършав, дребен човек 
      Г) мъничък, слабичък

8. Кои от цитираните думи НЕ са на Серафим?
      A) „Натурален като жив, тъй да се каже... “
      Б) „Значи, сиромашия. Сиромашия до шия, а?“
      B) „Как тъй даваш пари на човек, когото не познаваш?“
      Г) „Когато Господ на нея, и тя на мене.“

9. Авторът на „География“ е:
      A) Иван Вазов 
      Б) Марк Твен
      B) Бранислав Нушич 
      Г) Елин Пелин

10. Взаимоотношенията между учител и ученик НЕ са изобразени във:
      A) „Радини вълнения“
      Б) „География“
      B) „Бъчва със знания“
      Г) „Серафим“

11. По какво се различава лисицата от „Малкият принц“ от лисиците в приказките?
      A) Не хитрува и е мъдра.
      Б) Притежава човешки качества.
      B) Лови кокошки.
      Г) Страхува се от ловци.

12. Малкият принц и лисицата разговарят за:
      A) отглеждането на рози
      Б) опитомяването на диви животни
      B) приятелството 
      Г) летенето

13. Защо Серафим дава на непознатата жена събраните за ново палто пари?
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

Отговори:
1-В; 2-Б; 3-А; 4-В; 5-Б; 6-А; 7-А; 8-В; 9-В; 10-Г; 11-А; 12-В;
1З. Свободен отговор.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave