Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…

Вариант 5

ТЕСТ 
ЛИТЕРАТУРА – 6 клас
ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА

 

1. Основната тема в „Хубава си, моя горо“ е:
      A) разпадналата се връзка между човека и неговия роден край
      Б) красивата природа в чуждата страна
      B) богатството от растителни и животински видове в българските земи
      Г) красотата на родната природа и тъгата по нея 

2. В кой израз има дума с преносно значение?
      A) „той не може, дорде е жив, / да те заборави“
      Б) „той вечно жалее, / че не може под твоите / сенки да изтлее“
      B) „твойте буки и дъбове, / твойте шуми гъсти“
      Г) „и цветята, и водите, / агнетата тлъсти“

3. Кое от твърденията е НЕВЯРНО?
      Повторението на цяла строфа в стихотворението „Хубава си, моя горо“ подсилва усещането за:
      А) песенност, мелодичност 
      Б) възторг от наближаващата пролет
      В) носталгия по родината
      Г) близост до фолклора

4. Изразът „като куршум пада на сърцето“ разкрива:
      A) страданието на героя
      Б) удовлетворението на героя
      B) надеждата на героя
      Г) радостта на героя

5. Основната тема в „Отечество любезно, как хубаво си ти!“ е:
      A) гората, пълна с хармония и свежест
      Б) красотата на родното пространство и недооценяването му
      B) светлината на Изтока и ароматът на Юга“
      Г) райската градина Едем 

6. В кое словосъчетание има дума с преносно значение?
      A) „хляб, свила, рози“
      Б) „Кой странник без въздишка можа да те остави?“
      B) „кой те прилично оценява“
      Г) „какви ли тайни дремят“

7. Основните чувства, които се преплитат в стихотворението „Отечество любезно, как хубаво си ти!“, са:
      A) равнодушие и презрение
      Б) преклонение и удивление
      B) възторг и огорчение
      Г) радост и удовлетворение

8. Словосъчетанието „доволно е, че даваш покривката и хляба“ разкрива:
      A) удовлетворението на героя от обилната прехрана, която отечеството дава на своите поданици
      Б) радостта на хората от божествената красота на родното пространство
      B) интереса на хората към материалното и слепотата им за духовните богатства на родината
      Г) трудолюбието на хората, които с достойнство изкарват своята прехрана

9. Основна тема в откъса от „Бъчва със знания“ е:
      A) обучението на децата от остров Корфу
      Б) природата на остров Корфу
      B) домашните любимци на Джери
      Г) образоването на Джери

10. Как Джордж мотивира Джери да усвоява знания по предмети, които не са му интересни? 
      A) Обяснява по-подробно трудните уроци.
      Б) На всеки урок се опитва да придаде „зоологична окраска“.
      B) Убеждава момчето, че образованието гарантира успех на всеки човек.
      Г) Дава му допълнителни упражнения и домашни работи.

11. На кой герой са думите: „Това му трябва. Добра, солидна основа по литература. Останалото ще дойде от само себе си“?
      A) Лесли
      Б) Марго
      B) майката
      Г) Лари

12. Кое твърдение НЕ е вярно.
      A) Въпросът за образованието на Джери се обсъжда от цялото му семейство.
      Б) Лари, Лесли и Марго смятат, че интересът на Джери към животните е временен.
      B) Джери никога не закъснява за уроците по естествена история.
      Г) За Марго доброто образование задължително включва стрелбата и гребането.

 

 

 

 

 

 

Отговори:
1-Г; 2-Б; 3-Б; 4-А; 5-Б; 6-Г; 7-В; 8-В; 9-Г; 10-Б; 11-Г; 12-Г;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave