Прочетете текста и отговорете на въпроси от 1. до 5. включително.

Думите малцина и неколцина са определени от граматичните ни ръководства като местоимения. Първата дума се отнася за ограничен брой мъже или за мъже и жени, а втората се отнася за няколко души. Така че и двете местоимения имат в семантиката си (смисъла си) представата за хора и няма никаква нужда да се обременява фразата с това допълнително уточнение. А така е станало в коментар по БИ ТИ ВИ за авторали „Зона Спорт”: „Има неколцина хора, които участват ...”. А в превода на филм по БНТ се говори: „Благодарение на усилията на неколцина души...”. И в двата случая се създава словно излишество.

Съвършено несвойствено, думата малцина се съчетава със съществителното име гробища: „Българското военно гробище е едно от малцината оцелели гробища в ...”. В словосъчетанието пък „малцина пъти” се нарушава изискването местоимението за малък брой да се свързва с хора. Нещо подобно наблюдаваме и в израза: „Малцина китайски лечителки владеят тайната на дълголетието ...”. Тук е нарушено ограничението, че думата малцина не би могла да се свързва само с хора от женски пол.

„Мнозина са звани, но малцина са призвани” е казал академик Балан. Така че внимателно с употребата на тези думи. За да не влизаме в групата на самозваните.

(Проф. д-р Стефан Брезински)

1. Текстът е откъс от:

А) научна дискусия за правилната употреба на местоименията малцина и неколцина

Б) строго научен езиковедски текст

В) популярен текст за уместната употреба на местоименията малцина и неколцина

Г) езикова бележка за официална промяна на употребата на двете местоимения

2. Темата на текста е:

А) неграмотността на журналисти от водещи национални медии

Б) неправилната употреба на местоименията малцина и неколцина

В) семантиката на местоименията малцина и неколцина

Г) неправилното съчетание на съществителни и местоимения

3. Кое твърдение е вярно според текста:

А) Малцина и неколцина са съществителни имена за обозначаване на хора.

Б) С малцина и неколцина могат да се назовават само хора от мъжки пол.

В) Не е нужно след малцина или неколцина да се добавя съществително име за хора.

Г) Думата малцина се отнася за неограничен брой мъже или мъже и жени.

4. Думите на академик Балан определяме като:

А) пословица

Б) поговорка

В) народна мъдрост

Г) сентенция

5. Текстът е предназначен за:

А) научната сфера

Б) институционалната сфера

В) неофициалната сфера

Г) медийната сфера

6. При коя от двойките думи отношението е същото както при двойката  

епилог – творба:

А) вечер – ден

Б) звук – буква

В) листо – клон

Г) кълн – семе

7. В кой ред думите са синоними:

А) поет, писател, белетрист

Б) разказ, повест, роман

В) мото, епиграф, заглавие

Г) откъс, фрагмент, част

8. Кое от изброените наименования е написано правилно:

А) Конфедерация на Независимите Синдикати в България

Б) Българско национално радио

В) Централен Държавен исторически Архив

Г) Софийски Университет

9. В кой от редовете всички думи са написани правилно:

А) възпрепятствам, разпространение, безпомоштен

Б) реализъм, въодошевление, рождено

В) надделявам, разсъждение, съучасник

Г) фармацевт, специален, отвращение

10. В кой от следните редове НЕ е допусната грешка:

А) Говорих с някой по телефона, но не разбрах с кой.

Б) Едно и също нещо може да се каже по два различни начини.

В) „Под игото” е най-популярният роман на Патриарха на българската литература Иван Вазов.

Г) Господине, вие сте много доверчиви, щом сте оставили колата си отворена.

11. С кое от предложенията може да се допълни изречението:

....................................... е за един изтъкнат режисьор да се съгласи да включи .......................................... актьори в новия си филм.

А) целесъобразно – начинаещи

Б) необходимо – препоръчани

В) немислимо – посредствени

Г) разумно – сезонни

12. В кой от редовете думите НЕ са антоними:

А) религиозен – светски

Б) жлъчен – язвителен

В) хуманен – античовешки

Г) пропорционален – несъразмерен

13. В кое от изреченията е допусната пунктуационна грешка:

А) Не отидохме на концерта, защото не успяхме да си купим билети.

Б) Понеже не си купихме билети за концерта, решихме да отидем на кино.

В) Ядосах се, не защото си купихме билети за кино.

Г) Не защото си купихме билети за кино, няма да отидем на концерта, а защото така решихме.

14. Кой от изброените мотиви НЕ е водещ в лириката на Христо Ботев:

А) за робството и свободата

Б) за силата на човешкия дух

В) за смъртта и безсмъртието

Г) за подвига и саможертвата

15. С кое от предложенията може да бъде оформено вярно твърдение:

Христо Ботев ....................................................................

А) твори през две културни епохи

Б) изповядва идеята за европеизация на българската литература

В) е летописец на националноосвободителните борби

Г) слива в едно словото и делото

16. Проблемът за болката и носталгията по безвъзвратно изгубената родина е в центъра на:

А) „Майце си” от Христо Ботев

Б) „Елате ни вижте!” от Иван Вазов

В) „Заточеници” от Пейо Яворов

Г) „Да се завърнеш ...” от Д. Дебелянов

17. Кой е изрекъл думите:

Европейци сме ний, ама не сме до там!

А) Пенчо Славейков

Б) Иван Вазов

В) Пейо Яворов

Г) Алеко Константинов

18. Коя от изброените творби е различна по жанр от останалите:

А) „Ни лъх не дъхва над полени”

Б) „Помниш ли, помниш ли тихия двор”

В) „Спи езерото; белостволи буки”

Г) „Самотен гроб, самотен кът”

19. В коя своя творба Дебелянов предсказва и опоетизира предстоящата си гибел:

А) „Скрити вопли”

Б) „Черна песен”

В) „Един убит”

Г) „Сиротна песен”

20. Коя от изброените творби НЕ е свързана с мотиви от селския живот:

А) „Ветрената мелница”

Б) „Бай Ганьо”

В) „Ралица”

Г) „Градушка”

21. Жанрове, типични за българския символизъм, са:

А) ода, поема, драма

Б) лирическа миниатюра, елегия, балада

В) химн, повест, поема

Г) елегия, поема, сонет

22. Стремежът към духовен аристократизъм и елитаризъм е характерен за:

А) просветителството

Б) реализма

В) индивидуализма

Г) символизма

23. В кой ред цитатът е свързан правилно с художествената творба:

А) „О, майко моя, родино мила ...” – „Левски”

Б) „Сега съм у дома, сега съм в моя мир ...” – „Да се завърнеш в бащината къща”

В) „Аз не живея: аз горя ...” – „Две души”

Г) „Зимата пее свойта зла песен ...” – „Градушка”

24. В коя от изброените творби трудът е осмислен не като мъка, а като естествен, спонтанен израз на човешката жизненост:

А) „Градушка”

Б) „Гераците”

В) „Ветрената мелница”

Г) „На нивата”

25. Мотивът за светлия блян по хармония и по пълнокръвен живот прониква поезията на:

А) Пенчо Славейков

Б) Пейо Яворов

В) Димчо Дебелянов

Г) Иван Вазов

26. Кое от определенията НЕ се отнася до Яворов:

А) социален поет

Б) певец на националните борби

В) драматург

Г) поет на смирението

27. Кое от посланията НЕ откриваме в творчеството на Елин Пелин:

А) Животът е една неспираща ветрена мелница – често забравяна, но и упорито преоткривана от хората.

Б) Онзи, който най-много се съпротивлява срещу илюзиите, се оказва най-подвластен на тяхната магия.

В) Подмяната на национални идеали е най-сериозната пречка по пътя на България към света на модерните хора.

Г) Човек може да спаси душата си само като осъзнае единството между материя и дух.

28. Посочете вярното твърдение:

А) „Епопея на забравените” е цикъл от 12 лирически миниатюри.

Б) „Заточеници” е посветено на българските хъшове изгнаници.

В) Когато се оформя кръгът „Мисъл”, Иван Вазов е още жив и продължава да твори.

Г) Българският индивидуализъм отрича фолклорната традиция.

29. Общ белег между лириката на Яворов и Дебелянов е:

А) романтичното бягство от действителността

Б) социалната тематика

В) символистичните образни знаци

Г) индивидуалистичната проблематика

30. Коя от изброените характеристики НЕ се отнася към жанра на фейлетона:

А) кратка публицистична творба

Б) злободневен характер

В) герой, представен в развитие

Г) хумористично-сатиричен тон

 

 

 

 

 

ОТГОВОРИ: 1В,2Б,3В,4Г,5Г,6А,7Г,8Б,9Г,10В,11В,12Б,13В,14Б,15Г,

16В,17Г, 18Б,19Г,20Б,21Г,22В,23В,24В,25В,26Г,27В,28В,29В,30В

@bgmateriali.com

Изтеглиsave