Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № ..........................


ТЕСТ
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 5 клас
(входно ниво)

 

Прочетете забавната народна приказка.
          Веднъж кумецът на Хитър Петър му отишъл на гости. Зарадвали му се и сложили трапезата, та да го нагостят. Гозбата била още вряла. Гостът бил гладен, побързал и почнал пръв. Набол на вилицата къс месо и го налапал наведнъж. Опарил се и започнал да мига, да зяпа и да гледа нагоре. Попитал домакините:
          – Куме, откъде сте секли гредите на тая къща?
          – От Лаком дол, кумец – отговорил Хитър Петър и смигнал на другите.
                                                                                      Из „Лаком дол“, българска народна приказка.

1. Какво качество притежава кумецът? Той е:
      а) добродушен
      б) щедър
      в) лаком
      г) смел

2. Какво качество проявява Хитър Петър? Той е:
      а) остроумен
      б) трудолюбив
      в) лаком
      г) скромен

3. Запишете с какво приказката разсмива читателите/слушателите?
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................

4. От колко прости изречения се състои подчертаното изречение от текста?
      а) едно
      б) две
      в) три
      г) четири

5. Какво по цел на изказване е изречението: Куме, откъде сте секли гредите на тая къща?
      а) съобщително 
      б) въпросително 
      в) възклицателно 
      г) подбудително

6. Препишете първото изречение от текста. Подчертайте подлога и сказуемото. 
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................

7. В кое изречение е допусната грешка в членуването на имената от м.р., ед.ч.
      а) Домакинът поканил госта на трапезата.
      б) Гостът опитал едно парче месо от горещото ядене.
      в) Домакините поканили госта на трапезата.
      г) Пред гостът поставили чиния с димящо ястие.

8. Разпределете думите от изречението в таблицата.
      Гостът хапна една хапка горещо ястие.

Съществително име Прилагателно име Числително име Глагол
       

9. В изречението Четирсете стотинки нестигнаха за копуването на поголямата бисквитка са
допуснати грешки. Препишете го правилно.

………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................

10. Синоним на думата нагостя е:
      а) нахраня    
      б) поканя    
      в) посрещна
      г) изпратя

11. Запишете сродни думи на думата мигам:
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................

12. В глагола нагостя мека съгласна е:
      а) н                     б) г                        в) т                  г) я

13. Коя дума е употребена в преносно значение в изречението?
      Малката къщурка въздъхна, като изпусна през коминчето си дим.
      а) къщурка    
      б) въздъхна    
      в) малката    
      г) коминчето

14. Коя дума е написана неправилно?
      а) желея    
      б) петленце    
      в) изсвирвам    
      г) подписвам

15. Коя дума е сложна?
      а) машинист    
      б) клавиатура    
      в) портмоне    
      г) розобер

 

 

 

Отговори:
1. в; 2. а;
3. Очаква се отговор в смисъла на: Разсмива ни поведението на опарения гост и остроумните думи на домакина.
4. в; 5. б;
6. Веднъж кумецът на Хитър Петър му отишъл на гости.
7. г;
8. Гостът хапна една хапка горещо ястие.

Съществително име Прилагателно име Числително име Глагол
Гостът, хапка, ястие    горещо    една    хапна

9. Четиридесетте стотинки не стигнаха за купуването на по-голямата бисквитка.
10. а;
11. намигна, премигвам, мигла;
12. в; 13. б; 14. а; 15. г;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave