Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № .......................…


ТЕСТ 
СЪВМЕСТНА УПОТРЕБА НА ГЛАГОЛНИ ВРЕМЕНА И НАКЛОНЕНИЯ
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 7 клас

 


       Петър Берон е роден около 1800 г. в град Котел, където получил и начална грамотност. После учил в Букурещ, като се издържал сам, работейки като частен учител. С помощта на български търговец продължил образованието си в Германия, където изучавал философия и медицина. От 1843 година живее предимно в Париж и се занимава с научна дейност.
       Берон владеел девет езика, работил в различни научни области - философия, медицина, естествознание, химия, физика, математика, астрономия. Поради това е определян като учен енциклопедист. Той създава оригиналната система за обяснение на света и е автор на над 20 научни труда.
       През 1824 г. издал „Буквар с различни поучения“, т.нар. Рибен буквар. Тази книга бележи началото на нов етап в българското просветно дело. Рибният буквар е енциклопедична книга, чрез която децата не само се учат да четат, пишат и смятат, а получават и основни познания по естествознание и нравствено възпитание (разделите „Умни съвети“, „Добри съвети“, „Басни“, „Различни истории“).
       Петър Берон е един от най-щедрите дарители на просветното дело в България през XIXвек. Редовно подкрепял училището в Котел, както и други български училища. С негови средства в България и в чужбина се подготвяли български учители, пет пъти преиздава Рибния буквар и го разпраща даром на различни училища, голяма част от имуществото си завещава за културни и просветни цели.

1. Защо авторът на текста използва предлог около, а не предлог през, когато съобщава кога е роден П. Берон?
………………………………………………………………………………………………….............................................

2. Какво означава думата енциклопедист?
      а) автор на много различни енциклопедии
      б) учен, издаващ енциклопедии
      в) издател на различни енциклопедии
      г) учен с научни интереси в различни области

3. Защо П. Берон подкрепя редовно училището в Котел?
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................

4. Посочете два аргумента в подкрепа на твърдението, че П. Берон е един от най-щедрите дарители през XIX век.
      а) …………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….............................................
      б) …………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….............................................

5. Кое твърдение НЕ е вярно според информацията в текста?
      а) Раздел „Различни истории“ от Рибния буквар оказва влияние върху нравственото възпитание на децата.
      б) Петър Берон успява да завърши медицинското си образование в Германия, където работи като частен учител.
      в) Ученият енциклопедист работи в различни научни области и владее девет езика.
      г) Петър Берон пет пъти преиздава Рибния буквар и го подарява на различни училища в България.

6. Защо в текста се твърди, че „Буквар с различни поучения“ „бележи началото на нов етап в българското просветно дело“? Посочете две причини.
      а) …………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….............................................    
      б) ……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….............................................

7. Препишете от текста едно изречение, в което са използвани преизказни форми. Подчертайте тези форми.
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................

8. Довършете твърдението: В текста чрез преизказните форми се съобщава за действия,
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................

9. Извадете глаголите от изреченията и им направете морфологичен анализ.
Не бяха се виждали отдавна, затова тя се радваше на неочакваната им среща.
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
Не бих се учудил, ако тя се появи неочаквано, тъй като се познавахме от много време.
………………………………………………………………………………………………….............................................
…………………………………………………………………………………………………............................................. 
За да успее, щеше да си повтаря всеки ден: „Не се предавай! Вярвай в своите възможности!
………………………………………………………………………………………………….............................................
…………………………………………………………………………………………………............................................. 

10. С кое от изреченията се изразява най-голяма убеденост, че действието ще се извърши?
      а) След месец ще участваме в турнира по волейбол.
      б) След месец може да участваме в турнира по волейбол.
      в) След месец участваме в турнира по волейбол.
      г) След месец щяхме да участваме в турнира по волейбол.

11. Съставете изречения, с които да изразите:
а) молба
………………………………………………………………………………………………….............................................
б) препоръка
………………………………………………………………………………………………….............................................
в) забрана
………………………………………………………………………………………………….............................................

12. Препишете текста, като представите действията в него от позицията на несвидетели.
      Жената говореше нервно по телефона, като не изпускаше от поглед кой влиза в стаята и кой излиза. Присъстващите на заседанието очакваха края на разговора търпеливо, като само се споглеждаха от време на време. Изведнъж настъпи тишина и всички погледи се насочиха към неочаквания посетител.
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................
………………………………………………………………………………………………….............................................

13. В кое изречение е допусната грешка при употреба на учтивата форма?
      а) Госпожо, бихте ли ми изпратили отново регламента на конкурса?
      б) Господине, вярно ли е, че сте работил повече от 30 г. в тази фирма.
      в) Госпожице, какво щяхте да направите, ако бяхте победили в конкурса?
      г) Госпожо, били ли сте някога на място, което Ви се струва вече познато?


 

 

Отговори:
1. Предлогът около се използва за изразяване на несигурност.
2. г)
3. Защото е щедър дарител и е от Котел.
4. а) Осигурява финансово обучението на бъдещи учители, б) Завещава имуществото си за културни и просветни цели.
5. б)
6. а) Рибният буквар е енциклопедична книга, б) Децата получават знания и по нравствено възпитание.
7. После учил, в Букурещ, като се издържал сам, работейки като частен учител.
8. Чрез преизказните форми авторът съобщава за действия, на които не е свидетел.
9. не бяха виждали – Зл, мн.ч., мин. неопр. вр., 3 спр., изяв. накл.; се радваше – 3 л., ед.ч., мин. несв. вр., 3 спр., изяв. накл.; не бих се учудил – 1 л., ед.ч., усл. накл.; се появи – 3 л., ед.ч., мин. св. вр., 2 спр., изяв. накл.; се познавахме – 3 л., мн.ч., мин. св. вр., 3 спр., изяв. накл.; да успее – 3 л., ед.ч., сег. вр., 1 спр., изяв. накл.; щеше да повтаря – 3 л., ед.ч., бъд. вр. в мин., 3 спр., изяв. накл.; не предавай – 2 л., ед.ч., 3 спр., повел, накл.; вярвай – 2 л., ед.ч., 3 спр., повел. накл.
10. в)
11. а) молба – Изчакай ме, моля те, след часовете. б) препоръка – Не е лошо да ме изчакаш след часовете. в) забрана – Не ме чакай след часовете.
12. Жената говорела нервно по телефона, като не изпускала от поглед кой влиза в стаята и кой излиза. Присъстващите на заседанието очаквали края на разговора търпеливо, като само се споглеждали от време на време. Изведнъж настъпила тишина и всички погледи се насочили към неочаквания посетител.
13. б)

@bgmateriali.com

Изтеглиsave