ПРАВОПИС НА ОТРИЦАТЕЛНАТА ЧАСТИЦА “НЕ”

Запомнете следните правила:

  1. Частицата НЕ се пише СЛЯТО с думата, ако тя е прилагателно, съществително или наречие и с отрицателната частица се образува ново значение, противоположно на основното
  2. Частицата НЕ се пише СЛЯТО със сегашно деятелно, минало свършено деятелно и минало страдателно причастие , когато с отрицателната частица се образува ново значение, противоположно на основното
  3. Отрицателната частица НЕ се пише ОТДЕЛНО от деепричастията и от миналите несвършени деятелни причастия
  4. Отрицателната частица не се пише ОТДЕЛНО от глаголите
  5. Отрицателната частица е се пише СЛЯТО с глагола ако е в състава на представката НЕДО- , с която е образуван глагола / напр.недовиждам/

 

Подчертайте вярно изписаните думи!

TЕСТ

неистина  не истина  не намеса  ненамеса

не веднъж  неведнъж  неможе  не може

неиска  не иска  не доспивам  недоспивам

неприятел  не приятел  не желаел  нежелаел

не можел  неможел  неможещ  не можещ

не говорейки  неговорейки  несвяст  не свяст

не искащ  неискащ  небит  не бит

не можейки  неможейки  невиждайки  не виждайки

не узрял  неузрял  не успял  неуспял

непеел  не пеел  не живеел  неживеел

невиждащ  не виждащ  негласен  не гласен

непомни  не помни  не вижда  невижда

не знае  незнае  не ръждаем  неръждаем

не винаги  невинаги  не вярно  невярно

не напразно  ненапразно  не знаейки  незнаейки

нежелаейки  не желаейки  не довиждам  недовиждам

недоглеждам  не доглеждам  не случайно  неслучайно

нетоку-така  не току-така  невъзпитан не възпитан

незнаещ  не знаещ  не четящ  нечетящ

невъздържан  не въздържан  необут  не обут

не заспал  незаспал  неставайки  не ставайки

неговорел  не говорел  нетръгва  не тръгва

недочувам  не дочувам  не дояждам  недояждам

не дооценявам  недооценявам

 

 

 

КЛЮЧ към ТЕСТА

неистина ненамеса неведнъж

не може не иска

недосповам неприятел

не желаел не можел

неможещ не говорейки

несвяст неискащ

небит не можейки

не виждайки  неузрял

неуспял не пеел

не живеел невиждащ

негласен  не помни

не вижда  не знае

неръждаем  невинаги

невярно  ненапразно

не знаейки  не желаейки

недовиждам  недоглеждам

неслучайно  нетоку-така

невъзпитан  незнаещ

нечетящ  невъздържан

необут  незаспал

не ставайки  не говорел

не тръгва  недочувам

недояждам  недооценявам

@bgmateriali.com

Изтеглиsave