1. Кое от твърденията е вярно?
а) Думите имат само едно значение.
б) Думите имат само лексикално значение.
в) Думите имат лексикално и граматично значение.
г) Думите имат само граматично значение.
д) Думите съществуват самостоятелно
2. Кое от твърденията е вярно? Думите се делят на:
а) еднозначни и двузначни;
б) еднозначни и многозначни;
в) двузначни и многозначни;
г) само двузначни,
д) само многозначни
3.Какво означава съществителното полисемия?
а) синонимия
б) многозначност
в) морфология
г) еднозначност
д) мелодичност
4. Коя от думите е еднозначна?
а) досада;
б) надежда;
в) хипотенуза;
г) повреда;
д) пробуда.
5. Коя от думите не е еднозначна?
а) афикс;
б) дума
в) лексема;
г) префикс
д) суфикс
6. Кой от изразите е метафоричен?
а) златен пръстен;
б) златно украшение;
в) златни обици;
г) златен медал,
д) златно сърце.
7. Кой от изразите е метафоричен?
а) Човекът върви бавно
б) Времето върви бавно
в) Движението е бавно.
г) Темпото е бавно.
д) Детето говори бавно.
8. Кой от изразите е метонимичен? (преносен с пряка връзка)
а) Разказът е на Чудомир.
б) Чудомир пише добре.
в) Сега чета Чудомир
г) Разказите ми харесват.
д) Разказите му са смешни.
9. Кои от думите са сродни?
а) Думите с близко значение.
б) Думите с еднакъв корен.
в) Думите с еднакви представки.
г) Думите с еднакви наставки.
д) Думите с еднакви окончания.
10. Коя от думите е сродна с думата вода? (имат еднакъв корен)
а) лястовица;
б) воденица;
в) забавачница;
г) небивалица;
д) безредица.
11. Коя дума не е сродна с останалите?
а) воденица;
б) воденичар;
в) воденичен;
г) водач;
д) воденичарски.
12. Коя дума не е сродна с останалите?
а) ръкавица;
б) ръждясвам;
в) ръкав;
г) ръкойка;
д) ръководя.
13. Коя дума не е сродна с останалите?
а) село;
б) селски;
в) селитра;
г) селянин;
д) селячество
14. Коя дума не е сродна с останалите?
а) белота;
б) бял;
в) белезникав;
г) бележит;
д) белея се
15. Коя дума не е сродна с останалите?
а) кон
б) икона;
в) конен;
г) конюшня,
д) конекрадец.
16. Коя дума не е сродна с останалите?
а) четец;
б) читател;
в) читанка;
г) читалище;
д) четка.
17. Коя дума не е сродна с останалите?
а) печат;
б) печатница;
в) печатар;
г) пекарница;
д) отпечатвам;

18. Коя дума не е сродна с останалите?
а) планина;
б) планета;
в) планинар;
г) планински;
д) планинец.
19. Кое твърдение е вярно?
а) Сложните думи имат представки.
б) Сложните думи имат наставки.
в) Сложните думи включват два и повече корена.
г) Сложните думи имат представка и наставка.
д) Сложните думи са многозначни.
 

20. Коя дума е сложна?
а) гостолюбив,
б) свенлив;
в) звънлив;
г) трънлив;
д) хаплив.
21. Коя дума е сложна?
а) пенлив;
б) ронлив;
в) каменлив,
г) сънлив;
д) славолюбив
22. Коя дума е сложна?
а) колеблив;
б) приказлив;
в) мързелив;
г) словоохотлив
д) талантлив.
23. Коя дума е сложна?
а) безпощаден;
б) ненагледен;
в) досаден;
г) водоснабден;
д) успореден
24. Коя дума е сложна?
А) красноречив:
б) отзивчив,
в) обидчив;
г) горчив;
д) недоверчив
25. Коя дума е сложна?
а) пестелив.
б) срамеж лив;
в) страхлив;
г) черногрив;
д) приветлив
26. Коя дума НЕ е сложна?
а) човеколюбив;
б) ученолюбив.
в) миролюбив;
г) сребролюбив.
д) грижлив.
27. Коя дума НЕ е сложна?
а) гостолюбив;
б) бодлив
в) правдолюбив;
г) саможив;
д) ученолюбив.
28. Коя дума НЕ е сложна?
А) досетлив;
б) черногрив;
в) благочестив.
г) властолюбив.
д) сладкоречив.
29. Коя дума НЕ е сложна?
а) снегорин;
б) снегопад;
в) снеговалеж;
г) снежинка
д) снегонавяване
30. Коя дума НЕ е сложна?
а) славянофил;
б) карамфил;
в) англофил;
г) русофил
д) библиофил
31. Кой е синонимът на глагола бленувам?
а) роптая;
б) величая;
в) завещая;
г) мечтая;
д) ругая.
32. Кой е синонимът на глагола багря?
а) озвучавам;
б) обяснявам;
в) оцветявам;
г) обещавам;
д) ощетявам.
33. Коя от думите не е синоним на останалите
а) непрестанен;
б) непрекъснат;
в) неспирен;
г) непоследователен;
д) постоянен.
34. Коя дума е излишна?
а) обикновен;
б) неоригинален;
в) безинтересен;
г) банален;
д) всеотдаен.
35. Коя дума е излишна?
а) деспотичен;
б) тираничен;
в) издайнически;
г) потиснически;    д) диктаторски.
36. Коя дума е излишна?
а) бодрост;
б) жизненост;
в) оптимизъм;
г) отзивчивост;
д) жизнерадост.
37. Коя дума е излишна?
а) божествен;
б) активен;
в) прекрасен;
г) великолепен;
д) ненадминат
38. Коя дума е излишна?
а) прозрачен;
б) благозвучен
в) мелодичен;
г) съзвучен;
д) хармоничен
39. Коя дума е излишна?
а) прозрачен
б) благозвучен
в) мелодичен
г) съзвучен
д) хармоничен.
40. Коя дума е излишна?
а) богат;
б) заможен;
в) имотен;
г) несметен;             д) паралия.
41. Коя дума е излишна?
а) безполезен;
б) некачествен;
в) ненужен;
г) излишен;
д) непотребен.
43. Коя дума е излишна?
а) безхарактерен;
б) безсилен;
в) слаб;
г) изтощен;
д) немощен.
44. Коя дума е излишна?
а) див;
б) некултурен;
в) варварски;
г) разбойнически;
д) вандалски.
45. Коя дума е излишна?
а) вдъхновение;
б) въодушевление;
в) ентусиазъм;
г) проникновение;
д) прозрение.
46. Коя дума е излишна?
а) вероятен;
б) възможен;
в) истински;
г) допустим;
д) евентуален.
47. Коя дума е излишна?
а) веселба;
б) веселие;
в) забава;
г) доволство;
д) празненство.
48. Коя дума е излишна?
а) вековен;
б) виден;
в) изтъкнат;
г) известен;
д) бележит.
49. Кой ред има неологизми?
а) мирис
б) възглас;
в) бизнес;
г) компас;
д) ананас.
50. Кой ред има неологизми?
а) спонсор;
б) господар;

в) календар;
г) пивовар;
д) архивар.
51. Кой ред има неологизми?
а) работа;
б) защита;
в) реколта;
г) оферта
д) събота.
52. Кои думи са омоними?

а) Думи с еднакъв звуков състав, но противоположни по значение.
б) Думи с еднакъв звуков състав и еднакви по значение.
в) Думи с различен звуков състав и различни по значение.
г) Думи с еднакъв звуков състав, но различни по значение.
д) Думи с различен звуков състав, но с еднакво значение.
53. В кои от редовете има омоними?
а) тих -тишина;
б) атлас - атлаз;
в) широк - тесен;
г) весел - тъжен;
д) веселие - безгрижие.
54. В кой от редовете има пароними?
а) физичен – физически
б) икономичен - икономически;
в) химичен - химически;
г) математичен - математически;
д) граматичен - граматически.
55. В кой от редовете има пароними?
а) мълча - говоря;
б) говоря - шептя;
в) влизам - излизам;
г) оказвам - указвам;
д) обличам се - събличам се.
56. Кои думи са калки?
а) заетите от друг език;
б) заетите от английски език;
в) буквално преведените;
г) домашните думи;
д) заетите от латински език.
57. В кой от редовете има калка?
а) звездоброец;
б) небостъргач;
в) преписвач;
г) рудокопач
д) изнудвач

 

 

 

 

Отговори :

1.в 2.б 3.б 4.в 5.б 6.д 7. б 8.в 9.б 10.б 11.г 12.б 13.в 14.г 15.б 16.д 17.г 18.б 19.в 20.а 21.д 22.г 23.г 24.а 25.г 26.д 27.б 28.а 29.г 30.б 31.г 32.в 33.г 34.д 35.в 36.г 37.б 38.а 39.а 40.а 41.б 43.а 44.г 45.д 46.в 47.г 48.а 49.в 50.а 51.г 52.г 53.б 54.б 55.г 56.в 57.б

@bgmateriali.com

Изтеглиsave