Име .............................................................  Фамилия ...........................................
Клас ................................... № ..........................

 

 

ТЕСТ
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 7 клас

 

 

Прочетете текста и отговорете на въпросите 1.-4.
          Фатаморганата (известна още като мираж), заблуждаваща погледа на изтощените от горещината пътници, е само невинно развлечение в сравнение с това, с което може още да изненада пустинята. Плачещи пясъци, дюни, ревящи толкова силно, че полъхът на вятъра събаря хората, потъващи за части от секундата в пясъците, все едно, че това е вода. Звуците се зараждат внезапно. Чуват се камбани, тръби, арфи, органи, флейти, оръдейни изстрели, корабни сирени, шум от самолети или от разговори. Най-зловещи са отгласите на плач, хленчене или ридание. Изненаданият и ужасен пътник има усещането, че тези звуци, издавани сякаш от пустинни духове, го заобикалят от всички страни. Точните измерения показват, че гласовете на пустинята, зараждащи се така тайнствено в нея, могат да достигнат до 105 децибела.
          Изследвания на явлението са правени в пустинята на Мароко, т. нар. Атлантическа Сахара – място, където има над 10 000 огромни дюни във форма на полумесец. Там ветровете постоянно прехвърлят пясъка от едната страна на дюните на другата. По този начин всяка дюна непрекъснато и незабележимо се премества, а нейната наветрена страна става все по-стръмна. Когато наклонът достигне гранична стойност от около 35 °С, достатъчно е да се добави едно зрънце, за да се предизвика пясъчна лавина. Смъква се само горният слой, изграден от кръгли, леко грапави зрънца пясък. Всички те с еднаква скорост се движат надолу. Техните синхронизирани трептения са причина лавината да действа като мембрана на много мощен високоговорител, чрез който зазвучава нейната музика.

1. Коя е основната тема на първия абзац на текста?
      а) Пустинната лавина;
      б) Плачещи пясъци;
      в) Ревящи дюни;
      г) Гласовете на пустинята.

2. Коя е темата на втори абзац на текста?
      а) Пустинните духове;
      б) Преместване на дюните;
      в) Пясъчната лавина;
      г) Музиката на пясъчната лавина.

3. Коя е основната тема на текста?
      а) Плачещи пясъци;
      б) Пустинни духове;
      в) Гласовете на пустинята;
      г) Музиката на лавината.

4. Посочете заглавието, което не отговаря на основната тема на текста.
      а) Духовете на пустинята;
      б) Миражите в пустинята;
      в) Гласовете на пустинята;
      г) Музиката на пустинята.

В коя от подчертаните думи не е допусната правописна грешка? (5.-8.)

5. Когато саседни (а) слоеве въздух се различават по своята темпиратура (б), светлинните (в) лъчи не се распространяват (г) по права линия - могат да се изкривят.

6. Пот (а) натиска на краката ни зранцата (б) пясък се трият едно в друго и генерирът (в) трептения, поради което съществува наименованието (г) „пищящ“ пясък.

7. Друг вид музикален пясък е „бучащия“ (а), който е значително „по-гласовит“ (б) но е с нисак (в) звук, продължаващ дори 15 мин бес (г) прекъсване.

8. Ако керванът (а) изчезне зад дюна, а отлъчилия (б) се от него чуе призиви, може и да нетръгне (в) след другарите си и да се изгуби за винаги (г).

В коя от подчертаните думи е допусната правописна грешка? (9.-11.)

9. Всяка дюна пее със свой (а) глас: едни бучат (б) силно и басово, други наподобяват тътнеж (в), трети издават високи писаци (г).

10. Пътешественикът (а) обръщал внимание на фактът (б), че отдалечаването (в) от кервана съвсем (г) не е безопасно.

11. Момента (а), в който от върха (б) на дюната ще се свлече лавина (в), е абсолютно (г) непредсказуем.

Кой ред от примерите ще поставите на мястото на многоточието? (12.-13.)

12. Съпреживели гласовете на пустинята, потресени от чутото, ние – любителите на силни усещания, дори ………………………………………… онова предчувствие за смъртна опасност, обхванало душите и сърцата ни.
      а) не желаеме да пресъздадеме;
      б) нежелаем да пресъздадем;
      в) не желаем да пресъздадем;
      г) не желаеме да пресъздадем.

13. Музиката на пустинята ………………………………………… примамливо зове лековерните пътешествениците към ужасна гибел.
      а) с своите многогласни звукове;
      б) със своите многогласни звуци;
      в) с своите многогластни звуци;
      г) със своите многогластни звукове.

14. В кое изречение не са допуснати пунктуационни и правописни грешки?
      а) Колкото е по-еднороден пясака, толкова звукът издаван от дюната ще бъде по-чист.
      б) Колкото е по еднороден пясъкът, толкова звукът издаван от дюната, ще бъде по чист.
      в) Колкото е по-еднороден пясъкът, толкова звукът, издаван от дюната, ще бъде по-чист.
      г) Колкото е по-еднороден пясъкът толкова звукът, издаван от дюната, ще бъде по чист.

15. В кое изречение не е допусната пунктуационна грешка?
      а) „Всеизвестно е, че пустините са населени от зли духове, които погубват пътниците чрез най-различни зловещи фокуси“ написал през 1295 г. Марко Поло.
      б) Великият мореплавател и пътешественик многократно е чувал сред пясъците бучене, пукот, звуци от различни инструменти дори призиви и ехо от марш.
      в) На свой ред дюните, които са замърсени с органични частици, тиня и ситен пясък са неми.
      г) Засега не е известно защо кръглите зрънца трябва да бъдат поне малко грапави, но се знае, че пясъкът трябва да бъде сух.

В кое изречение е допусната пунктуационна грешка? (16.-17.)

16.
       а) Това обяснява, защо явлението на пеещите дюни рядко може да се наблюдава сутрин, когато слънцето все още не е успяло да нагрее и изпари малкото влага, поета през нощта от дюната.
      б) За да бъде чута музиката на пустинята, не е необходимо да се ходи до Сахара, а е достатъчно човек да се разходи по най-близкия плаж.
      в) Излъчваните звуци могат да бъдат оглушителни, а предизвикващите ги трептения – да съборят стоящ наблизо човек.
      г) Нищо чудно тогава, че по времето на Марко Поло всички тези явления са били приписвани на злите сили.

17.
      а) Още по-голям трябва да е бил ужасът на тези, които са ставали свидетелите на изчезването на цял керван.
      б) Въпреки че такива случки се разказват от стотици години като легенди, никой до момента не ги приема сериозно.
      в) За да докажат съществуването на това явление, холандски учени от отдела по механика на течностите направили опит, при който пинг-понгчето изчезва в пясъка.
      г) Това, което през лятото изглежда като разлята вода върху асфалта е всъщност отражение на небето.

18. Използвайте примерите, за да образувате нови изречения. Кой прибавен от вас ред към началото на изречнието не съдържа вметната част?
      Пустинята е опасно място за пътешествениците,
      а) които, разбира се, не са запознати с нейните предизвикателства.
      б) но очарователно за физиците, напълно сме уверени в това.
      в) родени, според мен, в северните географски ширини.
      г) непознаващи нито явлението фатаморгана, нито гласовите имитации на пясъците.

19. В кои случаи при употребата на вметнатите части не се пише запетая?
      а) ако вметнатата част заема начална позиция в изречението;
      б) ако вметнатите думи или изрази са между частите на изречението;
      в) ако вметнатата дума или израз завършват изречението;
      г) ако вметнатата част стои непосредствено след съчинителен съюз.

20. Коя въвеждаща дума или израз е вметната част, поради което се отделя със запетая от изречението?
      а) Следователно фатаморгана е творение на нашите мисли.
      б) Според мен миражите са значително по-често явление от пеещите пясъци или изчезващите в пясъците кервани.
      в) Всъщност задължително условие за възникването на миражите са големите, нагорещени повърхности.
      г) Струва ми се той на няколко пъти е чувал гласовете на пустинята.

 

 

 

ОТГОВОРИ
1. г); 2. г); 3. в); 4. б); 
5. в), верните варианти: а) съседни; б) температура; г) разпространяват; 
6. г), верните варианти: а) под; б) зрънцата; в) генерират; 
7. б), верните варианти: а) „бучащият“ (проверка с местоименията той и него); в) нисък; г) без; 
8. а), верните варианти: б) отлъчилият се (проверка с местоименията той и него); в) не тръгне (отрицателната частица „не" се пише отделно от глагола); г) завинаги; 
9. г) - прав. писъци; 
10. б) - прав. на факта (след предлог не се пише дума с пълен член); 
11. а) - прав. моментът (проверка с местоименията той и него); 
12. в); 13. б); 14. в); 
15. г), верните варианти: а) „Всеизвестно е, че пустините са населени от зли духове, които погубват пътниците чрез най-различни зловещи фокуси“ – написал през 1295 г. Марко Поло.; б) Великият мореплавател и пътешественик многократно е чувал сред пясъците бучене, пукот, звуци от различни инструменти, дори призиви и ехо от марш.; в) На свой ред дюните, които са замърсени с органични частици, тиня и ситен пясък, са неми.; 
16. а) - прав. Това обяснява защо явлението на пеещите дюни рядко може да се наблюдава сутрин, когато слънцето все още не е успяло да нагрее и изпари малкото влага, поета през нощта от дюната.;
17. г) - прав. Това, което през лятото изглежда като разлята вода върху асфалта, е всъщност отражение на небето.; 
18. г); 19. г); 
20. г)-Вметнатите части в началото на изречението, които съдържат глагол, се отделят със запетая, за разлика от въвеждащите думи и изрази в същата позиция.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave