1.  Посочете вида на грешката в изречението:

Аптекарят не можа да расчете рецептата.

а/  лексикална      б/  граматична        в/  правописна       г/  пунктуационна

2. В кой ред има правописна грешка?

 А. 
а/ есенна
б/ старинна
в/ почтенна
г/ поименна

Б. 
а/ завислив
б/ кръстче
в/ ниска
г/ съвестно

В. 
а/ влязъл
б/ влязла
в/ влязло
г/ влязли

3. В кой ред няма правописна грешка?

а/  бинокал           б/  восак                  в/  блясък                г/  останъл

4. Кое от изреченията е без пунктуационна грешка?

а/  Спомням си че когато той дойде изглеждаше някак смутен.

б/  Спомням си, че когато той дойде, изглеждаше някак смутен.

в/  Спомням си, че, когато той дойде, изглеждаше някак смутен.

г/  Спомням си че, когато той дойде изглеждаше някак  смутен.

5. В кой от случаите пунктуационният знак отделя обособена част?

а/  Не му липсваха сили, нито желание, за да се захване с тази работа.

б/  Човекът, който те търси вече три пъти, не пожела да си каже името.

в/  Ела у нас, ако си свободен, за да решим този проблем.

г/  Ирина, жената на неговите мечти, го гледаше от снимката със засмени очи.

6. Какви пунктуационни знаци са пропуснати в текста?

Сутрин когато минавах покрай бакалничката му за да отида на училище той излизаше на прага и ми викаше Ела момче да те черпя с бонбони та да ти е сладък денят 

а/  три запетаи,  кавички, точка

б/  шест запетаи, едно двоеточие, кавички и точка

в/  пет запетаи, едно двоеточие

г/  шест запетаи, кавички, едно двоеточие

7. Колко запетаи са пропуснати в изречението?

Не забравяй че тук си се родил че това е земята която те е откърмила че тук си срещнал доброто за да го обикнеш и злото за да го възненавидиш че където и да ходиш колкото и дълго да отсъстваш спомените ти винаги ще те връщат тук а духът ти ще копнее за родния дом. 

а/  седем              б/  десет                в/  осем                 г/  дванадесет

8. Коя от думите е синоним на волен?

а/  дръзновен           б/  решителен        в/  чувствителен           г/  свободен

9. Коя от думите не е антоним на избухлив ?

а/  сдържан            б/  бавен                   в/  спокоен                г/  уравновесен

10. Какво означава фразеологичното съчетание луда глава ?

а/  психопат          б/  страдащ от главоболие      в/  буен        г/  нехранимайко

11. При коя от двойките думи има отношение както при двойката:

 А. есен - година

а/  пролет - лято

б/  клас - училище

в/  музика - живопис

г/  мир - война

 

Б. жена - майка

а/  книга - учебник

б/  плодове - зеленчуци

в/  радост - скръб

г/  маса - стол

 

В. чай - чаша

а/  звезда - слънце

б/  птица - крило

в/  цветя - ваза

г/  поле - планина

12. В кой ред изречението е граматически правилно ?

а/  Всичките пет влакове закъсняха заради двата инциденти.

б/  Всичките пет влака закъсняха заради двамата инцидента

в/  Всичките пет влака закъсняха заради двата инцидента.

г/  Всичките пет влакове закъсняха заради двата инцидента.

13. Кой ред е верен?

а/  Учителът и ученика са неразривно свързани в учебния процес.

б/  Учителя и ученикът са неразривно свързани в учебния процес.

в/  Учителят и ученикът са неразривно свързани в учебният процес .

г/  Учителят и ученикът са неразривно свързани в учебния процес.

14. В изречението Богато момче си взе Неда и богато живее, но скришом плаче за старите си дружки. авторът е използвал:

а/  едно наречие и три прилагателни имена

б/  две наречия и две прилагателни имена

в/  три  наречия и едно прилагателно име

г/ две наречия и едно прилагателно име

15. В изречението Не можах да говоря със Стефан, защото беше излязъл. глаголните форми са в:

а/  минало свършено и минало неопределително време

б/  минало несвършено и минало предварително време

в/  минало свършено и минало предварително време

г/  минало несвършено и бъдеще време в миналото

16. Кое от изброените местоимения е най-уместно да употребите в изречението: На ……………. разказа тази история ? 

а/  кой             б/  кому               в/  кого                г/  какво

17. Каква е синтактичната функция на личното местоимение ТИ в следното изречение:  Майка ти не ме покани на обяд. 

а/  подлог      б/  допълнение      в/  определение     г/  обстоятелствено пояснение

18. Каква е синтактичната функция на подчертаните думи в следното изречение: Бавнодебнешком сякаш, се спускат лилави сенки над гората.

а/  обстоятелствено пояснение

б/  допълнение

в/  определение

г/  подлог

19. Каква е синтактичната функция на подчертаната дума в следното изречение: Върнете на децата детството !

а/  обстоятелствено пояснение

б/  определение

в/  пряко допълнение

г/  непряко допълнение

20. Какво е по състав  изречението:

Поехме по тясната пътека, която се виеше по планинския склон. 

а/  сложно съчинено

б/  сложно съставно

в/  просто разширено

г/  сложно смесено 

21. Прочетете текста и изпълнете задачи 22 - 25:

Еделвайсът е едно от най-ценените растения в планинските райони на България. За съжаление той е застрашен от изчезване. Като цвете, което изсъхва без значителни нарушения в структурата си, той може да се използва за направата на различни сувенири. Търговията с него носи доходи на местните хора. 

Еделвайсът расте в планинските райони, които са важни и за развитието на туризма - както зимен, така и летен. Очевидно е, че възниква конфликт между възможността за развитие на туризма и необходимостта от ограничаване на достъпа и съхраняване на биологичното разнообразие в тези райони. 

Опазването на естествените популации на еделвайса е от приоритетно значение. 

22. Темата на текста е:

а/ Биологичното разнообразие на планинските райони;

б/  Еделвайсът се използва за направа на сувенири;

в/  Значението на еделвайса за развитието на туризма;

г/  Еделвайсът е много ценно и търсено цвете, затова трябва да се опазят естествените му популации;

23. Кое твърдение е вярно според текста:

а/  Еделвайсът е полско цвете;

б/  При изсушаване структурата на еделвайса се поврежда;;

в/  Туризмът не вреди на популациите на еделвайса;

г/  Еделвайсът е застрашен от изчезване.

24. Кое твърдение не е вярно според текста:

а/  Туристите не проявяват интерес към еделвайса;

б/  Еделвайсът е търсен за направа на сувенири;

в/  Опазването на еделвайса е задача с приоритетно значение;

г/  При сушенето на еделвайса в структурата му не настъпват значителни нарушения;

25. Основната функция на текста е:

а/  Да информира населението, че от еделвайса могат да се правят сувенири;

б/  Да покаже, че еделвайсът е застрашено ценно растение, което трябва да се съхрани;

в/  Да прикани туристите да не посещават планинските райони;

г/  Да покаже, че еделвайсът е ценно цвете;

26. Коя дума не е синоним на своеобразен?

а/ особен

б/ невероятен

в/ характерен

г/ уникален

27. При коя от двойките думи има отношение както при двойката:

риба- шаран

а/ щъркел – птица

б/ змия – кобра

в/ врабче – лястовица

г/ гнездо - птица

28. Задача: Редактирайте текста

За свободата на отечеството са обричали живота си най-смелите най-преданните му синове. Един от тях е бунтовника от стихотворението на Хр. Ботев На прощаване. Неговия непримирим дух не можел да търпи робството и поробителите към които храни силна омраза. Ето защо той тръгва по пътя на борбата, но преди това се обърна към най-скъпият в живота му човек - майката за да и разкрие причината за своето решение. Борецът има смело сърце и цялата му същност е обладана от гордос и непримиримос.

 

 

 

 

 

Отговори

1. в; 2. В А Г; 3. В; 4. Б; 5. Г; 6. Б; 7. Б; 8. Г; 9. Б; 10.В; 11. б А В; 12. В; 13. Г; 14. Б; 15. В; 16. В; 17. В;

18. А; 19. Г; 20. Б; 22. Г; 23. Г; 24. А; 25. Б; 26. Б; 27. Б

28.

За свободата на отечеството са обричали живота си най-смелите, най-предан/ните  му/ й синове. Един от тях е бунтовника/ът от стихотворението на Хр. Ботев „На прощаване”. Неговият непримирим дух не можел да търпи робството и поробителите към които хранел силна омраза. Ето защо, той тръгва по пътя на борбата, но преди това се обърна/ща към най-скъпия/т в живота му/си човек – майката, за да и/й разкрие причината за своето решение. Борецът има смело сърце и цялата му същност е обладана от гордост и непримиримост.

 

Схема: Общо 45 точки

Под 27 точки – слаб (2)

27 – 30- Среден (3)

31 – 35- Добър (4)

36 - 41 – Мн. Добър (5)

42 – 45 – Отличен (6)

@bgmateriali.com

Изтеглиsave