Прочетете текста и отговорете на въпросите 1 - 4.

Да се сравняваме ние с Ботйова, който е от необикновените хора, какъвто България рядко ражда. Онова, което е липсувало в него като на обикновен човек, допълняло се от талант и дарби, преимущества, с които природата се твърде много скъпи. Хората като Ботйова, с неговите идеали и чуваства, не са подсъдими на обикновените за всекиго съдилища. Тях съди епохата и потомството. Между епохата, с която живял и работил той, и епохата днешна сравнение е нежъзможно. На своето време той бил и цар, и закон, и народна воля, и заем, и бюджет, и всичко. Пет милиона същества, които се казвали българска рая, били неми, вързани, стадо от животни. Техните страдания, рабските им вериги, от една страна, и бъдещето им от друга, докарвали великата душа до полуда. За да не би да стане тлъст човек, да не му влязат в ръката богатства и други блага, т.е., за да не би да стане нему добре, той спял с кучетата по пустите воденици, не ял по три деня, помагал на всички презрени, но не и на себе си. Той търсил такова страшно средство, с което да унищожи всички ония тирани, които мъчат натродите, най-много неговото отечество. Смешно е да се сравняваме с подобни хора, а и безсъвестно да ги обсъждаме, че за великата задача за доброто на милионите лишили едногото  да няма хиляди, а само петстотин.

Захари Стоянов из „Четите на България; Христо Ботйов”

1.Текстът е :

а) публицистичен

б) автобиографичен

в) есеистичен

г) биографичен

2. В текста преобладават :

а) архаизми

б) метафори

в) неологизми

г) фразеологизми

3. В цитирания текст преобладават:

аповествование

б) описание

в) разсъждение

г) тълкуване

4. Кое твърдение според текста е НЕТОЧНО?

а) Ботев е необокновен човек, какъвто България рядко ражда.

б) „Онова, което е липсувало в него като на обикновен човек, допълняло се от талант и дарби,преимущества, с които природата се твърде много скъпи.”

в) Хората като Ботев „съди епохата и потомството”.

г) На своето време той бил и цар, и закон, и власт, и заем, и бюджет, и всичко.

5. Откъсът е предназначен за:

а) учители

б) специалисти по литература

в) зрелостници

г) широката аудитория

6. Големият летописец на Българското възраждане – Захари Стоянов, дава едно от най-вълнуващите определения за гения: „Христо Ботев е бил човек роден и предназнъчен от необеснимите стихий да бъде голям човек да води подире си талпите да заповядва и да прави епохи.” В цитата са допуснати :

a) една пунктуационна грешка и една правописна грешка

б) две пунктуационни грешки и две правописни грешки

в) три пунктуационни грешки и три правописни грешки

г) четири пунктуационни грешки и четири  правописни грешки

7. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?

a) Стихотворението „На прощаване” е написано през 1868 г., когато Ботев се готви да премине с четата на Жельо воивода в България.

б) Това „завещание” към родителите – по думите на Захари Стоянов е публикувано в брой 2 от 25 юни 1871 г. На вестник „Дума на българските емигранти”.

в) Втората редакция на творбата е поместена в сбирката „Песни и стихотворения от Ботйова и Стамболова” през 1875г., като „На прощаване” е първото произведение в тази поетическа книга.

г) Този факт е знаменателен с това, че в онази удивителна епоха от българското летоброене, когато е укрепвал духът на възрожденските тирани, прощаването и прошката са своеобразен ритуал, който чертае пътя на много от тях.

8. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?

а) Доказателство за пророчеството на стихотворението „На прощаване” за цяло едно поколение български апостоли е фактът, че то се разпространява като бунтовна песен дълго преди да бъде публикувано.

б) Тази удивителна творба свързва по особен начин съдбите на двама велики българи – Ботев и Левски, защото в личното си тефтерче Апостола е записал стохотворението „На прощаване”

в) Доказателство, че Дякона е познавал и разпространявал песента са и записките на Михаил Попов, в които е отбелязал, че творбата е: „изпета от В. Левски”. 

г) Неслучайно при стещата си с Левски през зимата на 1866г. Ботев изрича известните си думи, че Левски е: „нечут характер... Студ, дърво и камък се пука. Гладни от два три деня, а той пее и се весел.”

9. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка?

а) Боян Пенев пише: „Никой български поет не е изразилтъй трогателно, не е възсъздал тъй вдъхновено обичта къл майката, както Ботев в „Майце си” и „На прощаване”.

б) Художествените образи отвеждат към живия образ на Ботевата майка -  Иванка Петкова, родила девет деца и загубила осем.

в) Съдбата й поразява със своя трагизъм още когато през 1876 г. изпраща най-големия си син – войвода на чета – да премине Дунава и да загине в бой за свобода.

г) Заедно с него тя изпраща и по-малкия си син Кирил, четник в Ботевата чета, който едва 20-годишен е заловен след разгрома на четата и заточен в Диарбекир.

10. В коя от посочените думи НЕ е допусната правописна грешка?

По време на сръбско-българската (а) война през 1885 г. загива на бойното поле най-малкия (б) й син Боян. Останалите двама умират (в) от туберколоза (г).

11. В коя от посочените думи НЕ е допусната правописна грешка?

В стихотворенето (а) „На прощаване” бунтовника (б) се обраща (в) към майка си 26 пъти, като я нарича с най- нежни имена – майко, мале, майко юнашка, майнольо (г), мале, майноле.

12. В коя от посочените думи НЕ е допусната правописна грешка?

Към майката са отправени многоброини (а) призовавания на волята и чуството (б). Само тя може да отгатне (в) таините (г) на сърцето.

13. В кой ред думите НЕ са контекстови синоними на останалите според стихотворението „На прощаване”?

а) хайдутин, брат

б) сиромах, клетник

в) син, войвода

г) нехрани-майка, чедо

14. При коя от двойките думи има отношение както при двойката

поет – лирик

а) герой – прототип

б) пейзаж – обстановка

в) писател – белетрист

г) сюжет – композиция

15. При коя от двойките думи има отношение както при двойката

стихотворение – ода

а) епос – лирика

б) жанр – литературен род

в) разказ – повест

г) тема – идея

16. При коя от двойките думи има отношение както при двойката

градация - епитет

а) метонимия – анафора

б) антитеза – метафора

в) хипербола – сравнение

г) алегория – синекдоха

17. Фразеологичният израз „нехранимайка” означава:

а) майка, която не се грижи за децата си

б) деца, които не хранят родителите си

в) деца, които не се грижат за родителите си

г) майка, която не храни децата си

18. В кой от стиховете е използвана риторическа фигура, която липсва в останалите?

а) „Но кълни майко,проклинай...”

б) „...черни чернеят за мене!”

в) „Прости ме и веч прощавай!”

г) „силно да любят и мразят...”

19. Думата експресивен НЕ означава:

а) изразителен

б) емоционален

в) реален

г) въздействащ

20. Дума, израз, „заострен момент” или обобщаваща сентенция (кратка мъдрост), чрез която творецът насочва вниманието към художествената идея и към смисъла на творбата, е:

а) апосиопеза

б) градация

в) метафора

г) поанта

21. Изречението, което изразява мнението на Св. Цонев: „В стихотворението „На прщаване” възторг и омраза, вяра и неверие, любов и презрение, дълг и утеха, смърт и безсмъртие се преливат в едно неделимо цяло, претворено с необикновена жизненост и вдъхновение.”, е по вид:

а) просто изречение с обособена част

б) сложно съставно изречение с подчинено определително изречение

в) сложно съчинено изречение

г) сложно съставно с подчинено изречение

22. В кое от посочените места Ботев НЕ  е бил учител: 

а) Калофер

б) Задунаевка

в) Браила

г) Александрия

23. На колко години Христо Ботев произнася реч в деня на светите братя Кирил и Методий – 11 май 1867г. ?

а) 18

б) 19

в) 20

г) 21

24. Кой от посочените вестници НЕ е списван от Ботев?

а) „Дума на Българските емигранти”

б) „Свобода”

в)  „Будилник”

г) „Знаме”

25. В кой вестник за пръв път на 11 август 1873 г. е публикувана баладата „Хаджи Димитър”?

а) „Гайда”

б) „Независимост”

в)  „Знаме”

г) „Будилник”

26. В кой Ботев вестник илюстрациите са направени от полския художник Хенрих Дембицки?

а) „Дума на Българските емигранти”

б) „Будилник”

в)  „Знаме”

г) „Нова България”

27. В коя от посочените форми на обществен живот не участва Христо Ботев?

а) Българското книжовно дружество

б) Български централен революционен комитет

в) Дружество за разпространение на полезни знания

г) Гюргевски революционен комитет

28. Кой от войводите според първоначалния план е трябвало да оглави четата на Христо Ботев?

а) Жельо войвода

б) Филип Тотю

в) Панайот Хитов

г) Хаджи Димитър

29. Единственият военен специалист в четата на Христо Ботев е:

а) Атанас Свещаров

б) Никола Обретенов

в) Димитър Тодоров

г) Никола Войновски

30. В „Моята молитва” на Ботев шесткратната анафора „не ти” :

а) въвежда образи и картини

б) поражда антитеза

в) въвежда аргументи

г) характеризира образа на традиционния Бог

31. Прочети стиха. Посочи НЕВЯРНОТО твърдение.

Не оставяй да истине

буйно сърце на чужбина,

и гласът ми да премине

тихо, като през пустиня!...

а) Оригиналният стих на Ботев се среща и обогатява с библейския текст.

б) Лирическият герой уподобява самопожертвателността и светителската роля на св. Йоан Предтеча.

в) Гласът на лирическия герой се идентифицира с гласа на Бога.

г) В безрезервната си готовност за саможертва лирическият герой от „Моята молитва” търси благословията на Бог.

32. Прочетете строфата.

Ти ли си, мале, жално пела,

ти ли си мене три години клела,

та скитник ходя злочестен ази

и срещам това, що душа мрази?

Кой е основният мотив, който се съдържа в текста?

а) за майчината жалба

б) за майчината клетва

в) за скиталчеството

г) за омразата

33. Посочете НЕВЕРНИЯ извод, който НЕ произтича от смисъла на стиховете:

Весел ме гледат мили другари,

че с тях на едно и аз се смея;

но те не знаят, че аз вече тлея,

че мойта младост слана попари!

а) Наблюдава се силно психологизиран разрив между видимост и същност.

б) В болезненото признание на очужденост, самоизолация, безприютност, безперспективност е заложена драмата на различната индивидуалност.

в) Усеща се остър познавателен кризис, настъпил между личност и общество.

г) Долавя се липсата на искреност, прикрита зад лицето маска на индивида.

34. Етимологичната фигура в стиха „сърце зло в злоба обвито” дава представа за:

а) неудовлетвореността от любовта

б) вътрешните терзания на душата

в) изпитанията, на които е подложеното тялото

г) степента на омраза към любимата

35. Посочете НЕВЕРНИЯ отговор!

Думите „клета”, „клети”, „клетник” в „На прощаване”:

а) са индивидуални характеристика на майка, син, борци за свобода

б) са сродни

в) пораждат повторяемост, която гради обща характеристика на лирическите герои

г) разкриват тайни характеристики, градят междутекстови връзки и прерастват в своеобразна митологема

36. Кой израз в стихотворениието „На прощаване” е метафора на всенародния копнеж за свобода?

а) бащино огнище

б) сърце юнашко

в) глас народен

г) кървава ръка

37. Кой ред съдържа само инверсирани епитети?

а) глас чуден, скръб дълбока, мила усмивка

б) скитник злочестен, сърце младо, душа страдна

в) надежди голи, любов жива, буйно сърце

г) страшна сила, зла песен, плач безнадежден

38. Каква стилистична фигура се съдържа в стиха?

Тоз, който падне в бой за свобода, той не умира...

а) антитеза

б) контраст

в) парадокс

г) паралелизъм

39. Въпросите в стиховете

Кажи ми, сестро, де – Караджата?

Де е мойта вярна дружина?

имат за цел:

а) да съживят спомена за героичните битки на четата на Хаджи Димитър

б) пространствено да бъдат локализирани образите на побратим и дружина

в) да насочат към мястото на героите в духовното битие на българина

г) да бъде назовано лобното място на Караджата и дружината

40. Посочете смисъла на повторената ситуация в последната строфа на „Хаджи Димитър”:

Но съмна вече! И на Балкана

юнакът лежи, кръвта му тече,

вълкът му ближе лютата рана,

и слънцето пак пече ли – пече!

а) изразява повторяемост на денонощния цикъл

б) отразява вечната борба и гибел като крачка към победата

в) отразява връзката между юнак и родна природа

г) наситена е с краен песимизъм и отчаяние

41. Кое от тълкуванията на символа за гарвана не отговаря на поетическите визии в елегията „Обесването на Васил Левски”?

а) това в черната птица на романтиците, която кръжи над бойните полета и се храни с плътта на труповете

б) гарванът е Божи пратеник, водач и дори предводител на душите при последното им пътешествие

в) гарванът е символ на прозорливост, именно той се опитва да провери след потопа дали земята започва да се подава от водата

г) гарванът принадлежи към птиците, носещи зла поличба и имащи пророчески функции

42. Кои от посочените жанрове не са свързани с Ботевото творчество?

а) елегия, песен

б) сонет, идилия

в) балада, поема

г) сатира, памфлет

 

 

 

 

 

ОТГОВОРИ

1. в; 2. б; 3. б; 4. г – „народна воля” е заменена с „власт”; 5. г;

6. г) – прав. „Христо Ботев е бил човек, роден и предназначен от необяснимите стихии да бъде голям човек, да води подире си тълпите, да заповядва и да прави епохи.”

7. б) – прав. Това „завещание” към родителите – по думите на Захари Стоянов, е публикувано в брой 2 от 25 юни 1871 г.на вестник „Дума на българските емигранти”.

8. в) – прав. Доказателство, че Дякона е познавал и разпространявал песента, са и записките на Михаил Попов, в които е отбелязал, че творбата е „изпета от В. Левски”.

9. в) – прав. Съдбата й поразява със своя трагизъм, още когато през 1876 г. изпраща най-големия си син – войвода на чета – да премине Дунава и да загине в бой за свобода.

10. – в) прав. а) Сръбско-българската; б) най-малкия; г) туберкулоза

11 г) – прав. а) стихотворение; б) бунтовникът; в) обръща

12. в) – прав. а) многобройни; б) чувството; г) тайните;

13. в; 14. в;

15 в) – търсят се жанрове от един и същ литературен род; стихотворението и одата са лирически жанрове, а разказът и повестта – епически

16. б) – аналогията се изгражда на принципа реторическа фигура/троп

17. в;

18. г) – с изключение на отговора, в останалите стихове е използвана етимилогична фигура

19. в; 20. г) – поанта; 21. а; 22. в; 23. б; 24. б; 25. б; 26. б;

27. в) – Дружеството е създадено от Каравелов през 1872 г., а след като неговият орган сп. „Знаме” започва да излиза от 15.01.1875 г., пътищата му с Ботев се разминават

28. б) Филип Тотю се отказва от рискованото начинание

29. г; 30. г;

31. в) – При отговора имайте предвид следната информация: Гласът на викащия в пустинята е най-характерният и известен белег на пророк Йоан. Йоановата поява е предсказана от Исая 40:3: „Гласът на един, който вика: Пригответе в пустинята пътя на Господа! Права направете в степта пътека на нашия Бог.” Йоан излиза на сцената на историята, за да послужи като предвестник на израилевия цар Иисус Христос. Животът му в юдейската пустиня е изява на неговата посветеност и пълна отдаденост на Бога, чийто пратеник е на земята.

32. б; 33. г; 34. б; 35. а; 36. в;

37. б) – обичаен словоред; злочестен скитник, младо сърце, страдна суша

38. в) – стилистична фигура, в която твърдението при своята ярка противоречивост се оказва вярно

39. в; 40. б; 41. в; 42. б;

@bgmateriali.com

Изтеглиsave