НАСОКИ ЗА РАБОТА ВЪРХУ ПРЕРАЗКАЗ НА НЕИЗУЧАВАН ХУДОЖЕСТВЕН ТЕКСТ С ДИДАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА

1.   Основни изисквания за създаване на преразказ.
Съдържанието на художествения текст се предава вярно, изчерпателно и в съответствие с развитието на действието.
Не се допуска изграждане на микротекстове с коментарен (интерпретативен) характер и изразяване на лична позиция от страна на преразказващия.
Употребената в художествения текст пряка реч се преобразува в непряка и/или в полупряка реч.
Преразказва  се  в  подходящо  основно  глаголно  време  и  в  съответните  му спомагателни глаголни времена и наклонения.
Не се допускат отклонения от лексикалната, граматичната, правописната и пунктуационната норма.
Спазват се изискванията за графично оформяне на писмения текст - открояване на абзаци, ясна графика на буквите, отделяне на думите, четливо оформяне на редакции и т.н.
2.   Специфични особености на преразказ с промяна на гледната точка.
Когато в художествения текст е използвано аз-повествование (глаголните форми са в първо лице, единствено/множествено число), дидактическата задача може да изисква преразказване от името на неутрален разказвач. В този случай е необходимо да се имат предвид следните особености:
•     Основното глаголно време е сегашно историческо време, използвано съвместно с други подходящи глаголни времена и/или наклонения.
•     Съдържанието на художествения текст се предава вярно и изчерпателно без разместване на последователността на епизодите.
Когато дидактическата задача изисква преразказ от името на герой, необходимо е да се имат предвид следните особености:
•    Основното глаголно време е минало свършено време, използвано съвместно с други подходящи глаголни времена и/или наклонения.
•    Пишещият преценява на кои епизоди от сюжетното развитие героят е свидетел, както  и  степента на важност на  отделните  епизоди.  В  резултат  на  това моментите с по-голямо значение в развитието на действието се представят чрез подробен преразказ, а други моменти - чрез сбит преразказ.
•    По преценка на разказващия герой е възможно пренареждане на епизоди, което пренареждане трябва да се подчинява на логиката на художествения текст.
За да бъдат спазени представените изисквания, особено важно е да се прочете внимателно условието на дидактическата задача и да се обмисли подходяща стратегия за писане на преразказа.
Източник: МОН

@bgmateriali.com

Изтеглиsave