ТРАНСФОРМИРАЩ ПРЕРАЗКАЗ ОТ ИМЕТО НА ЕДИН ОТ ГЕРОИТЕ И С ВЪВЕЖДАНЕ НА НОВ ГЕРОЙ

 

          Прочетете фолклорната приказка.

ГЛУХАРЪТ И ЛИСИЦАТА

          Глухарът бил кацнал на едно дърво. Лисицата се приближила и му казала:
          – Здравей, глухарче, приятелче мое, щом ти чух гласчето, веднага дойдох да те навестя.
          – Благодаря ти за добрата дума – казал глухарът.
          Лисицата се престорила, че не е дочула, и казала:
          – Какво казваш? Не чувам. Да беше слязло, глухарче, приятелче мое, на тревицата да се поразходиш, па и да се по- разговорим, а така от дървото не мога да те чуя.
          Глухарът казал:
          – Страх ме е да слизам на тревата. За нас, птиците, е опасно да ходим по земята.
          – Да не би да се страхуваш от мен? – казала лисицата.
          – От тебе не, но от другите животни се страхувам – рекъл глухарът. – Всякакви животни има.
          – Не, глухарче, приятелче мое, сега е излязъл закон по цялата земя мир да има. Сега вече животните не посягат едно на друго.
          – Виж, това е хубаво – казал  глухарът, – защото ето на, кучета тичат насам и ако беше както по-рано, ти трябваше ga избягаш, а сега няма от какво да се страхуваш.
          Като чула за кучетата, лисицата наострила уши и тръгнала да бяга.
          – Ама ти накъде? – попитал глухарът
          – Нали сега има закон, кучетата няма да те закачат.
          – Че кой ги знае! – казала лисицата.
          – Може и да не са чули за закона. 
          И избягала.

          1. Преразкажете приказката „Глухарът и лисицата“ от името на глухара.

►►► Подготовка за създаване на преразказа
          Осмислете поставената задача.
          Прочетете внимателно текста, като проследите случката от позицията на глухара.
          Съставете план на преразказа, който да е от името на глухара.
►►► Създаване на преразказа
          Напишете преразказа, като следвате плана.
►►► Подобряване на създадения преразказ
          Прочетете преразказа си и отговорете на следните въпроси за самонаблюдение и самооценка:
          – От името на глухара ли е преразказът?
          – Предадено ли е съдържанието на приказката вярно, последователно и точно?
          – Използвани ли са неуместни изрази?
          – Допуснати ли са повторения?
          – Допуснато ли е смесване на глаголни времена?
          – Преобразувана ли е пряката реч в не-пряка?
          – Има ли в преразказа разсъждения?
          – Спазени ли са книжовните езикови правила?
          – Оформени ли са правилно отделните абзаци?
          Препишете преразказа, като отстраните допуснатите грешки.

          2. Преразкажете приказката „Глухарът и лисицата“ от името на глухара.

►►► Подготовка за създаване на преразказа
          Осмислете поставената задача.
          Прочетете внимателно текста. Помислете кой може да бъде новият герой и в кой епизод ще го включите (Нов герой може да бъде например кучето или друга птица, приятел на глухара.)
          Съставете план на преразказа, като включите новия герой.
►►► Създаване на преразказа
          Напишете преразказа, като следвате плана.
►►► Подобряване на създадения преразказ
          Прочетете преразказа си и отговорете на следните въпроси за самонаблюдение и самооценка:
          – Включен ли е нов герой в преразказа?
          – Свързан ли е новият герой с останалите?
          – Предадено ли е съдържанието на приказката вярно, последователно и точно?
          – Използвани ли са неуместни изрази?
          – Допуснати ли са повторения?
          – Допуснато ли е смесване на глаголни времена?
          – Преобразувана ли е пряката реч в непряка?
          – Има ли в преразказа разсъждения?
          – Спазени ли са книжовните езикови правила?
          – Оформени ли са правилно отделните абзаци?
          Препишете преразказа, като отстранете допуснатите грешки.

          Внимавайте при изписването на думите: поразходя, опасно

@bgmateriali.com

Изтеглиsave