1.Същност и характеристика на пазара

Целта на настоящата тема е изясняването на основните понятия на пазарната икономика. Последователно се характеризират пазара, стоката, цената. Специално внимание се обръща на най-важните елементи на пазарния механизъм,а именно търсенето и предлагането. По този повод известният американски икономист Пол Самуелсън, цитирайки неизвестен автор, пише в учебника си „Икономикс“:

„Вие можете да направите дори от един папагал икономист. Всичко, на което трябва да го научите, се съдържа в двете думи „търсене и предлагане“.“

Пазарът е понятие, чрез което се изразява взаимодействието между купувачите и продавачите на стоките и услугите, в резултат на което се установяват цените и количествата и се осъществяват сделките по размяната.

Пазарът изразява съвкупност от икономически отношения в сферата на обръщението, посредством които се реализират стоките. На пазара се отива, за да се купят необходимите стоки и услуги, с които се удовлетворяват разлини потребности. Купувач на пазара може да бъде всеки човек. Съвкупността от всички купувачи на материални блага и услуги формира търсенето на тези стоки. Следователно основа на търсенето са постоянно нарастващите потребности. За да се задоволят те хората трябва да платят за това. Способността им да купуват различни стоки и услуги на пазара се нарича платежоспособно търсене.

Стокопроизводителите от друга страна, изхождайки от потребностите на хората, създават благата и услугите, които продават на пазара. Съвкупността от всички производители, осигуряващи удовлетворяване на платежоспособното търсене на хората, формира предлагането.

Следователно на пазара, от една страна се срещат производителите (предлагане) и от друга – потребителите (търсене). По този начин пазарът е реланото или въображаемо място, където хората се срещат и сключват сделка – покупко – продажба.

На пазара се проявяват всички икономически интереси: тук се откриваттяхната взаимна връзка, най-остро се изразява противостоянието един на друг. Получава се съперничество между контрагентите при желанието им да постигнат една и съща цел. Това се нарича конкуренция.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave