1. Атомен и кристален строеж на твърдите тела –  атомите образуват решетка има 14 вида решетки. Обемно центрирана кубична кристална решетка а=в=с а – параметър 2÷7 А0 най малките разстояния между атомите. К – координационно число 1А0=10-8 см. к=8 – максимален броя атоми разположени еднакво и най близко разстояние спрямо 1 който да е атом от кристалната решетка. Стенно центрирана кубична (СЦК) кристална решетка. Висока пластичност и следователно и висока деформация. Тетрагонална кристална система. Обемно центрирана тетрагонална.

2.Аморфен строеж­ – нямат точка на топене, а интервал. Имат хаотично разпределение на градивните частици. Свойствата им са еднакви във всички посоки.

3. Анизотропия - Нееднаквата атомна плътност в отделните ≠ направления в крист. реш. обусл. зависим. м/у мех. хим. и физ. с-ва на Ме по посока ори-ент. на монокристала.Т.е. с-вата на Ме са разл. в разл. посоки.

4. Дефекти в строежа на реалните кристали - Точков дефект–ваканция-незаети с атоми възли.При t^ е ^ и об-рт Вреден чужд атом, който се нарича дислоциран избива друг от решетката и премества междувъзлие. Това води до деформация на кристалната реше-тка.Линейни дефекти – още при разт-ящата крис. реш. се образуват лин. деф. които са редица от точк. деф. Поърхностни – намират се на грани-цата на металните зърна. Целта е да се установи 1 равнов. Вътр. напр. зависят от V на кристализация

5. Термичен анализ - Свобод. енергия F за-виси от вътрешната енергия U абсол. Т и ентропията S. Колкото F  е > тол-кова с-мата е по неуст. F=U-TS. С изм. на външ. условия F се изменя по сложен закон, които е ≠ за теч и твър.Точката на иопене Тт е и точка на кристал. Тази температура се нарича

теор. темп. на равн.1 Възникв. на кри-ст. центрове 2 Нараств. на образ. зар-од. и възник. на нови 3 Кристален ра-стеж. 4 Допиране на крис. и наруш на правил. им форма.5 Образ. на крист.

Форма на крис.- Зависи от V, посоката на отвеждане на Q, наличие на нераз-тв. примеси в стопилката и др.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave