ФОЛКЛОРНИЯТ МОДЕЛ ЗА СВЕТА

 

          ФОЛКЛОРНАТА ОБЩНОСТ

          Основна черта на човека е, че живее в общности – семейна, родова, етническа, езикова, национална и др.
          В миналото семейните и родовите общности са изграждали фолклорната общност. Можем да кажем, че тя съвпада с етническата общност.
          Основна ценност на фолклорната общност е силната връзка между членовете й. Фолклорната общност съществува посредством фолклорната култура. Чрез тази култура фолклорната общност подчертава разликата между себе си и останалите фолклорни общности.

          ФОЛКЛОРЕН МОДЕЛ ЗА СВЕТА

          Съществуването на различия между фолклорните общности е в основата на противопоставянето свое – чуждо. Чрез него фолклорната общност се оразличава от останалите фолклорни общности. Можем да кажем, че това противопоставяне е една от основните характеристики на фолклорния модел за света, характерен за фолклорната общност.

          1. Разликите между една фолклорна общност и другите фолклорни общности може да бъдат в:
          • традициите на фолклорната общност – традициите на другите фолклорни общности;
          • фолклорните творби на фолклорната общност – фолклорните творби на другите фолклорни общности;
          • територията на фолклорната общност – териториите на другите фолклорни общности;
          • празничният календар на фолклорната общност – празничните календари на другите фолклорни общности.

          2. Фолклорната общност се отличава не само от останалите фолклорни общности, но и от света на природата. Този свят според фолклорните хора е населяван от свръхестествени същества, опасни за човека – змейове, самодиви, хали и др.
          В този случай свое – чуждо се изразява с противопоставянето човешки свят – природен свят.
          Съществуват прилики между древните общности и фолклорната общност, но важна отличителна черта между тях е, че митът е заменен от фолклорните произведения.
          В древните общности митът е основното и единствено средство за обясняване на света. С течение на времето митът постепенно се превръща във вълшебна приказка, във фолклорна песен или във фолклорна легенда, фолклорната общност вече няма мит, а има народно художествено творчество (народна култура). Митическите ритуали са заменени от фолклорни обреди.

          ФОЛКЛОРНАТА ОБЩНОСТ включва в себе си хора, свързани със семейни и родови връзки. Животът на хората във фолклорната общност се определя от:
          • традиционните неписани правила;
          • обредите и ритуалите;
          • нравствените закони, които се съдържат във фолклорните произведения.

          ПРИМЕР ЗА ФОЛКЛОРНА ОБЩНОСТ

          Пример за фолклорна общност е българското село от преди Освобождението до средата на XX век приблизително. Нека я опишем.

          Фолклорната общност включва всички семейства и родове, които живеят в рамките на едно село. Тази общност има свое пространство и то е територията на селото заедно с обработваемите ниви около селото, пасищата и горите.
          Фолклорната общност има и свое време и то се определя от годишния трудов цикъл (кръг) – трудовата година. За българската фолклорна общност годишният цикъл се дели на две части – пролетно-летен и есенно-зимен цикъл.

          • Пролетно-летен цикъл – започва с празника Гергьовден (6 май) и приключва с празника Димитровден (26 октомври).

          • Есенно-зимен цикъл – започва от Димитровден и приключва на Гергьовден.

          Трябва да направим едно уточнение. Селото е било най-малката фолклорна общност. Всички села и градове, населени с българи, изграждали фолклорната общност на българския народ – етноса. Етносът е голяма група от хора, които имат съзнанието за общ произход, имат общи традиции и обичаи. Представете си, че българската фолклорна общност е като мозайка, а всички късчета на мозайката са отделните селищни общности (села и градове). Границите на тази мозайка се определят не от държавните граници, а от това къде живеят българи.

          РАЗЛИКИ МЕЖДУ МИТ И ФОЛКЛОР

Мит Фолклор
  1. За общността митът е свещен разказ.   1. За фолклорната общност фолклорният
текст не е свещен разказ.
  2. Древната общност не може да съществува без свои митове.     2. Фолклорната общност освен фолклор има и официална култура.
  3. Членовете на древната общност не се съмняват, че митовете разказват абсолютната истина.   3. Членовете на фолклорната общност не вярват в абсолютната истина на фолклорните текстове.
  4. Митът е част от празничните ритуали на общността и не се изпълнява във всекидневието.   4. Фолклорът е част не само от празничните ритуали, но и от всекидневието на фолклорната общност.
  5. Митовете в древната общност се съхраняват от жреците и шаманите.    5. Фолклорът във фолклорната общност се съхранява от всички членове.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave