ХАРАКТЕРИСТИКА НА ГЕРОИТЕ ОТ „РАДИНИ ВЪЛНЕНИЯ“

 

          Припомнете си съдържанието на главата „Радини вълнения“. Припомнете си кои са героите.

          Задача 1: Направете писмена характеристика на Рада, като се опрете на следния план:

          Характеристика на Рада върху главата „Радини вълнения“

          (План)
          1. Увод – представяне на героинята – коя е тя и каква е ролята й в сюжета. Какво е мястото й в случката, за която се разказва – изпита?
          2. Изложение – характеристика на героинята, като се разсъждава върху онези от елементите й, които се откриват в съответния текст:
          а) портретна характеристика:
               • Каква е фигурата й?
               • Какво впечатление прави лицето й?
               • Какво разкрива погледът на Рада?
          б) значение на името:
               • Името Госпожина въвежда в тъжната съдба на младата жена и определя нейното място в обществото.
          в) елементи от биографията на героинята:
               • Трудното детство на сираче, отрасло при студената и безчувствена Хаджи Ровоама, обяснява чувствителността на Рада, плахостта й, несигурността, загубата на самообладание, от една страна, и силното чувство на благодарност към притеклия й се на помощ Огнянов, от друга.
          г) характеристика на героинята чрез постъпките и действията й:
               • Какви качества проявява в началото на главата, когато напътства и подкрепя ученичките си? Как Вълненията се отразяват върху лицето й?
               • Как се разкрива героинята по време на изпита?
               • Какви качества проявява Рада във финала на главата, когато благодари на Огнянов?
          д) характеристика на героинята чрез мислите и вътрешните й душевни преживявания:
               • Какво преживява, когато вижда Стефчов?
               • Какви са вълненията й, докато Стефчов изпитва нейните ученички? Коментирайте сравнението „като тресната“.
               • Какво се променя в преживяванията й, когато изпитва Огнянов? Коментирайте израза: „Пръв път тя срещаше, и то в един непознат, топло и братско участие“.
               • Какви мисли я вълнуват? Коментирайте въпросите и изводите, които звучат в съзнанието на Рада: „Тоз ли беше шпионинът! Той сега стоеше като ангел хранител неин! Той стъпка Стефчов като червей!“.
          е) характеристика на героинята чрез отношението на другите герои към нея:
               • отношението на децата;
               • отношението на Огнянов;
               • отношението на присъстващите и поздравленията им в края на главата.
          3. Заключение – извод за същността на героинята и за нейните качества. Рада – всеотдайна учителка, подкрепяща своите ученички, загрижена за тях, вълнуваща се заедно с тях, чувствителна и обаятелна жена с богата душевност.

          Задача 2: Създайте писмен план и на основата на него – устна характеристика на Стефчов.
          • Коментирайте значенията на авторовата характеристика, на речевата характеристика, на действията и постъпките му, на отношението на другите герои към него.

          Разсъждавайте върху нравствените качества на Стефчов, като използвате думите: високомерие, честолюбие, самолюбие, превзетост, нетактичност, наглост, жестокосърдечие, неприветливост, непочтеност.

          Задача 3: Направете устно представяне на характеристиката на Стефчов пред свой съученик или пред целия клас. Оценете устната характеристика. Можете да запишете на диктофон или друго устройство устното изказване, да го изслушате отново и да посочите постиженията и слабостите на създадения устен текст.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave