ХАРАКТЕРИСТИКА НА ГЕРОЙ В ХУДОЖЕСТВЕН ТЕКСТ

 

          ОСОБЕНОСТИ НА ХАРАКТЕРИСТИКАТА НА ГЕРОЙ В ХУДОЖЕСТВЕН ТЕКСТ

          Изразът характеристика на герой в художествен текст назовава:
          • начина, по който е изграден образът на героя в художествен текст;
          • вид устно или писмено съчинение, в което се разсъждава върху начина, по който е изграден образът на конкретен герой.

          Целта на съчинението характеристика на герой в художествен текст е да представи различните видове характеристики (пряка и косвена), използвани от автора, и да разкрие каква представа за героя се изгражда с тях.

          Например портретната характеристика на Рада: „… високо, стройно и хубаво момиче... с миловидно, чисто и бяло лице...“, описва външността на героинята, подчертава красотата и привлекателността й, а простодушният й и светъл поглед говори за душевните й качества. Младата учителка е приветлива, добродушна и мила с всички.
          Всеки елемент от характеристиката допълва и разширява първоначалната представа за героя. Ето защо разтълкуването им е важно за осмислянето на посланията на художествения текст.

          ВИДОВЕ ЗАДАЧИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ГЕРОЙ В ХУДОЖЕСТВЕН ТЕКСТ

          В зависимост от начина, по който се създава характеристика на герой в художествен текст, тя може да бъде:
          • устна характеристика;
          • писмена характеристика. 

          ПОСТРОЙКА НА СЪЧИНЕНИЕТО ХАРАКТЕРИСТИКА НА ГЕРОЙ В ХУДОЖЕСТВЕН ТЕКСТ

          Характеристиката на герой в художествен текст има следната постройка:
          • встъпление – посочват се характеризираният герой и ролята му в сюжета на съответното произведение или на откъса от него;
          • изложение – представят се отделните елементи на характеристиката на герой, които са налице в съответния художествен текст, и се разсъждава върху представата, която изграждат за героя;
          • заключение – прави се извод за същността на героя и неговите качества.

          Създаването на характеристика на герой в художествен текст преминава през три етапа:
          • подготовка (планиране);
          • създаване (писане на текста)
          • подобряване (редактиране на написания текст).

          Всеки етап включва следните дейности (стъпки):
►►► Подготовка за създаване на характеристика на герой в художествен текст
          ▼ Запознаване със задачата и нейното осмисляне.
          ▼ Създаване на план.
►►► Създаване на характеристика на герой в художествен текст
          ▼ Писане на текста, като се следва създаденият план.
►►► Подобряване
          Редактиране на характеристиката на героя – поправка на допуснатите грешки в съдържанието (например неточности при изпълнението на поставената задача или непълно описване на отделните елементи и др.), в използването на глаголно време, в правописа и пунктуацията. Отстраняват се неуместно използвани изрази и повторения. Характеристиката на герой се оформя графично – уводът, изложението и заключението се изписват в отделни абзаци.
          Примерът ще ви покаже как се прилагат предложените стъпки при създаване на характеристика на герой в художествен текст.

          Пример
          Задача: Напишете характеристика на Бойчо Огнянов според главата „Радини вълнения“ от романа „Под игото“.

►►► Подготовка за създаване на характеристика на герой в художествен текст
          ▼ Запознаване със задачата и нейното осмисляне.
          Задачата изисква да се създаде писмена характеристика на герой от изучаваната глава „Радини вълнения“ от романа „Под игото“. Трябва да откриете кои от елементите на характеристика на герой в художествен текст присъстват в откъса и да осмислите тяхната роля.
          В характеристиката на героя могат да се използват глаголи в сегашно време (припомнете си особеностите на текст разсъждение в часовете по български език).
►►► Създаване на план
          1. Встъпление – представяне на героя – кой е той и каква е ролята му в сюжета. В какъв момент от главата „Радини вълнения“ се появява и защо?
          2. Изложение – характеристика на героя, като се разсъждава върху онези от елементите й, които се откриват в съответния текст:
               а) характеристиката на героя чрез постъпките и действията му:
               • Какви качества на Огнянов разкрива постъпката му, с която спасява всички от неудобното положение?
               б) речевата характеристика на героя:
               • С какви думи се обръща към Стефчов и какви свои качества разкрива чрез тези думи? Какво е отношението му към Стефчов и към децата?
               • По какъв начин репликите на героя показват културата и нравствените му качества?
               • Как Огнянов формулира и задава въпросите? Какво е значението на факта, че когато изпитва, използва в обръщението си личното име на детето.
               в) портретна характеристика на героя:
               • Какво впечатление прави лицето му?
               • Какво е въздействието на погледа му?
               г) значение на името на героя:
               • Какви значения се откриват в подтекста на името – Бойчо (от боен, борбен) и Огнянов (от огън)?
               д) характеристика на героя чрез отношението на другите герои към него:
               • Какво е отношението на децата към Огнянов? Как се преобразяват те, когато започва да ги изпитва?
               • Какво е отношението на майките на девойчетата и на цялата публика към Огнянов? С кои свои качества героят успява да върне спокойствието в залата?
               • Какво е отношението на Рада към този ненадейно появил се неин спасител? Какви нови вълнения предизвиква героят в сърцето й с постъпките и качествата си?
               е) елементи на биография на героя:
               • С какво се допълва представата за действията на Огнянов от факта, че е бил учител?
          3. Заключение – извод за същността на героя и за неговите качества. Огнянов – нравствена противоположност на Стефчов и любимец на другите герои и на читателите.

          СЪЗДАВАНЕ НА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ГЕРОЙ В ХУДОЖЕСТВЕН ТЕКСТ

          Характеристика на Бойчо Огнянов върху главата „Радини вълнения“ 
          (Характеристика на герой в художествен текст)
          Встъпление:
          Бойчо Огнянов е един от главните герои в романа „Под игото“ и основно действащо лице в главата „Радини вълнения“ заедно с младата учителка и с Кириак Стефчов. В сюжета на текста той се появява неочаквано, за да разведри тягостната и потискаща атмосфера след изпитването на Стефчов. Децата са уплашени от неясните за тях въпроси, зададени с високомерие, студенина и нетактичност, майките са стреснати, цялата публика чувства „мъка и товар на душата“. Появата на Огнянов, думите и действията му, добронамереното му отношение към девойчетата вдъхват уважение, връщат спокойствието и радостта от знанието.
          Изложение:
          Първоначалното представяне на героя в тази глава е чрез речевата му характеристика. След като приковава всички погледи, той се обръща към изпитвалия до този момент Стефчов. В репликата на Огнянов към него се чете нескрит укор. Става ясно, че Бойчо е загрижен за „тия неопитни деца“, съчувства им и не приема „неясните и отвлечени въпроси“, които биха затруднили и много по-големи ученици. Така още с появата си героят се противопоставя на Стефчов с добротата, разбирането и съчувствието си.
          Обогатяването на представата за появилия се ненадейно млад мъж чрез реакциите на публиката не закъснява. Всички изпитват облекчение. Сковаността, мълчанието, страхът са заменени от одобрение и симпатии. Портретът на героя също допринася за уважението и доброто отношение към него. Лицето му впечатлява с благородното си излъчване и с отпечатъка на страданието върху него, а в погледа му се четат мъжественост и духовна сила, които покоряват и очароват. Името на героя, „ново и странно“, бързо влиза в сърцата на хората. То се свързва с представата за борбеност и решителност и подсказва бойкия му дух и огнения темперамент, възпламеняващи душите.
          Бойчо Огнянов все по-ясно се разкрива пред читателите и пред публиката по време на изпита с простичките въпроси, които задава на момичетата. Това са същите неща, за които е питал и Стефчов, но звучат конкретно и точно, с добронамерен тон. Децата, „изпоплашени до подивяване одеве“, бързо връщат спокойствието си и с радост отговарят на въпросите на този човек, в чието лице откриват свой приятел. Кроткият и благосклонен поглед на Огнянов, поощрението, което получават при всеки верен отговор, обръщенията към девойчетата с личните им имена връщат доверието и усмивките в очите им и ги карат да заобичат този доскоро непознат за тях, но толкова благороден и добър човек.
          С вежливостта и учтивостта си, със своята толерантност и тактичност, с чувството си за справедливост Бойчо завладява душите на хората, привлича на своя страна „всичките честни сърца“ и става „героят днес“. В непрекия „двубой“ с високомерния и заядлив Стефчов Огнянов е моралният победител.
          Най-развълнувана от неговите думи, от постъпките и действията му обаче е Рада. От притесненията й, от загубата на самообладание, от страха, който е изпитвала доскоро, вече няма и следа. Младият мъж с достойното си поведение е успял да върне и нейното чувство за достойнство и да предизвика в сърцето й нови вълнения – въодушевление, възторг, възхищение, признателност. А от края на тази глава става ясно, че Бойчо е пробудил най-прекрасното чувство в душата й – любовта: „Подир него Рада вече никого не виждаше от гостите, които се прощаваха с нея“.
          В края на текста се откроява и един момент от миналото, от биографията на героя – научаваме, че е бил учител. Това е и една от причините да се притече с такава смелост и решителност на помощ в трудната за Рада ситуация и да се превърне в спасител за младата жена.

          Заключение:
          В главата „Радини вълнения“ са противопоставени два типа човешко поведение, две различни отношения към „другите“, два полюсно противоположни образа. Стефчов отблъсква всички с непочтеността и себелюбието си, а Бойчо Огнянов привлича с топлотата, искреността и човечността си. Така Огнянов се превръща в най-обичания и любим герой както на публиката, децата, Рада, така и на читателите.

► ►► Подобряване на създадената характеристика
          ▼ Редактиране
          • Характеристиката на героя отговаря на поставената задача. Осмислени са и са разгледани всички елементи от характеристиката на героя в конкретните откъси от произведението.
          • В описанието са използвани подходящи глаголни времена.
          • Спазени са книжовните езикови правила – не са допуснати правописни и пунктуационни грешки.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave