Отношенията “личност-род-история” са проблемен център на романа “Железният светилник”. Негов централен образ е националният живот в драматичен исторически момент – борбите за освобождение на Македония в края на ХІХ век, а централен проблем – изграждането на национално самосъзнание. Този процес е представен чрез конфликта и синхрона между личностно-родовите и общностните отношения. Епическият разказ обаче е съсредоточен върху родовото битие (Глаушевото семейство). То присъства като минимодел на дома Преспа, който от своя страна типизира възрожденските настроения в един български регион – Македония. Концепцията на романа за градежа на възрожденската история е проектирана още в именуването на основните герои – Стоян е типът на мъжа-родоначалник (от значението на стоя, отстоявам), Султана – на семейния пазител (от владея, властвам), Лазар – на личността, призвана да историзира родовия живот ( от името на библейския му съименник), безименният рилски монах – на масовия народен будител, призван да внесе националната идея в родовия дом, резбарят Рафе – на твореца, носител на ренесансовия дух (от италианския художник Рафаело). Водещ в темата за съграждането на родовото и националното битие е мотивът, за възходящия патриотичен развой на родовите генерации във времето. Промените в националното съзнание са представени като родово, т.е. родовото време е основа на историческия път.

Процесът на вписването на родовия човек в историята Талев доразгръща в поредица от още три сюжетно обвързани романа. В заглавията на своята тетралогия той също проектира своето разбиране за градежа на националното самосъзнание. В първия роман “Железният светилник” думата “железен” символизира родовата устойчивост, без която не може да се съгради национална история, а “светилник” – нахлуването на възрожденския дух в средновековния свят. Заглавието е метафоричен израз на Талевото схващане, че началото на всяка национална история се корени в родовото битие. В следващия роман “Преспанските камбани” град Преспа символизира общностния дом България, а камбаните – всемародната възрожденска пробуда. В тази и следващата творба “Илинден” Талев разкрива вече не конфликтите, а сливането между родовото и националното съзнание (Талевата концепция за човека и историята в последния роман “Гласовете ви чувам”, който отразява по-модерна епоха от развоя на националното време, се усложнява – историко-патриотичните човешки драми прерастват в екзистенциални).

Отношението “родово-общностно” е проектирано в озаглавяването на отделните части на “Железният светилник”, както и в поставените под тях епиграфи. Заглавието на първата част “Хаджи-Серафимовата внука” акцентира върху родовото битие (тя разказва как личностите Стоян и Сулната съграждат род, т.е. как се полагат основите на историята върху личностната инициатива). Идейно свързан с него е и епиграфът, който въвежда мотива за родовото дърво, а чрез него – идеята за родовата споеност между поколенията, гарантираща оцеляването на личността. В този смисъл епиграфът е носител на родовата идея, която осъществява връзката между миналото и градежа на бъдещето. Ето защо дървото е метафора на единството между род и народ. Следващите две части “В тъмни времена” и “Народът се пробужда” изместват идейния акцент от семейно-битовия към общностния план. Те показват как родовият живот се разтваря в социалния, а по-конкретно – как личността Лазар се формира в рода, но се утвърджава в социума. Така в творбата се успоредяват темите за родовото (Глаушевото семейство) и общностното (Преспа) съграждане. Успоредяването е огледално – утвърждаването на Глаушевия род става чрез ред перипетии (неравностоен брак, смърт на деца); патриотизацията на преспанската общност, т.е. съграждането на историческо съзнание, става чрез драматичните борби на общинарите за съграждане на нова църква, българско училище. Последната част “Корени и гранки” отвежда чрез проектирания отново в заглавието мотив за световното дърво към семейно-битовия живот – раждането на Глаушевите деца, смъртта на Катерина, любовта и сватбата на Лазар и Ния. Така мотивът за родовия рамкира мотива за общностния градеж. Затворената композиция е не само огледална, но и концентрична. Действието се движи от дома към чаршията и града до родината. Съвпадение се открива и в посоката на целите – родовата мисия (Султана се бори за реставрация на отминалата слава на своите деца) съвпада с народната (преспаското общество се бори за излизане от епохата на историческо безпаметство и възвръщане на миналото българско величие). В тази композиционна схема Талев проектира водещата теза на романа: основите на историчното лежат в родовото съзнание. Тази идея е изведена и във финалния епизод на творбата – сватбата на Лазар и Ния, преповтаряща началото на романовото действие (женитбата на стоя и Султана), утвържава мотива за сватбата като ново начало, а оттук – идеята за вечния родов кръговрат, върху който се гради националната история.

Отношението “личност-род-история” е ясно очертано в сюжетната линия на романовите събития: личностите свързват живота си в едно, за да оцелеят (селянинет Стоян е обречен на неясно съществуване в непознатия град; решението на султана да го приеме за съпруг е последният й шанс да спаси от биологична смърт Хаджи-Серафимовия род). Така сливайки своите индивидуални и семейни начала, Стоян и Султана изграждат нов дом, в който по-късно се появява народният будител (рилският монах), за да внесе една нова историческа идея. Тя не успява да засегне скованите от патриархални догми родители, но прониква в съзнанието на техния син Лазар, който по-късно става апостол на рилския монах – чрез своите будителски действия се превръща в посредник между семейните и общностните ценности и така успява да впише рода в историята.

Важна идейно-сюжетна функция за изграждането на родовото о общностното битие има поведението на една категория епически герои, които литературната наука определя като “закононарушители” – персонажи, които чрез скандални действия рушат старото морално равновесие и градят ново. Например бягството на Стоян от село Гранче е първото романово закононарушение. Убивайки хрътката на бея, той внася в романа мотива за историческия подтик към промяна – именно страхът от санкция го прокужда от думо и превръща в родов отцепник. Така скандална е и сватбата му със Султана – тя взривява обществения морал, според който бракът между селянин без потекло и чорбаджийска градска щерка е неравностоен. Двамата обаче успяват да наложат своя семеен авторитет в Преспа и така да разколебаят консервативната обществена позиция. По-късно в сюжета се появява нов “закононарушител” – рилският монах, който също внася ценности, за които родовата общност не е узряла. В последствие обаче идеалите на монаха стават общонародно достояние. (В трагически план скандално законарушение се оказва и порочното зачатие на Катерина.) Успоредно с индивидуалните герои “законарушител” в текста е и самият народ – борбата му срещу турците, изгонването на гръцкия владика, угвърждаването на родния език в училищата са дръзки актове на народна съпротива, които променят властващия исторически порядък. Този бегъл поглед върху сюжетните действия показва, че домът на Глаушеви е средищен топос и основна сюжетна ос на повествованието. Поведението на основните герои (Ния, Аврам Немтур, Климент, Андрей и Божана Бенкови и т.н.) се определя пряко или косвено от контактите с Глаушевото семейство.

Всички романови герои са ситуирани на кръстопътя на историята, която налага на българския човек да направи неизбежен избор. Срещата на индивида с историческото време има различни развръзки. Една категория герои (Султана) поради консервативните си средновековни разбирания изостава трагично от времето. Друга категория прекомерно го изпреварва, защото тръгва драстично срещу родови закони (Рафе Клинме и Катерина). Трета група успява да синхронизира родовия с новия възрожденски морал и хармонично да се впише в историята (Лазар, Климент, Андрей, Ния). Четвърта пък остава извън талвега на времето (Стоян, Кочо).

В романа има един образ, който успява да хармонизира индивидуалния си живот както с родовия и обществения, така и с далечните проекции на едно ново модерно време, което ще дойде по-късно в Преспа. Ния е героят, съумял да синхронизира модерния с традиционния тип поведение; човекът, способен да се себеразкрепости в рамките на родовия живот. Ето защо в романа тя е образ-мяра за хармонична личност. У Ния са в синхрон нравствената и естетическата красота. Тя не е способна на безумни пориви като Катерина, погазила патриархалния морал в имот на естетическите ценности – Ния може да надмогне вътрешните си пориви, да изчака стоически, за да постигне мечтаната любов с Лазар; тя е чужда и на Султаниния консерватизъм. Важна функция за утвърждаване на романовата концепция за щастието имат мотивите за реализирана и нереализираната (символичната ) сватба. Лазар и Ния се оженват, защото успяват да се съобразят с властващите морални закони (Лазар се жени за Ния чак когато нейният баща се разболява и умира, т.е. когато изчезват всички смущаващи съвестта му пречки). Рафе Клинче и Катерина обаче престъпват патриархалното табу. Ето защо тяхната сватба е осъществена само в сферата на художественото творчество (върху иконостаса резбарят въплъщава мечтаната, но нереализирана сватба между него и Катерина и утвърждава Катерина като непризната светица, изкупила със смъртта си правото на личен избор).

Но по пътя на своето себеналагане Ния се противопоставя на крайния консерватизъм, властващ в Глаушевия дом. Вторият роман “Преспански камбани” разкрива конфликта й със Султана по повод спора между железния светилник и газена лампа (Ния се опитва да ги замени). Двете светила тук присъстват като символи на две исторически епохи – Султанината, издигаща в култ родовите ценности, Ниината, приобщаваща родовия човек към моделните тенденции в обществото. Ето защо обикновенният битов спор прераства в историчен – поколението на старите (майката-охранителка) не може и не иска да приеме промените, които поколението на младите носи вече. Новите ценности реално започват да рушат основите на консервативния патриархален морал. Така в следващите романи Талев описва развоя на родовото съзнание, в което нахлуват тотално новите морални, социални и естетически тенденции.

Особено място в сюжета на романа имат герои като Стоян и Кочо. Те нямат интелекта да осмислят конфликта между родовия и общественическия светоглед. Тези герои изцяло се ръководят от родовите закони и не могат да съществуват извън тях. Те не са владетели на общност, каквито например са Лазар ии Султана. В този смисъл те остават извън острите конфликти на времето. Въпреки това Стоян е също “продуктивен герой”, защото полага основата на семейството, а както бе посочено вече, историческото съзнание е продължение на родовото, т.е. без род няма история.

Може да се обобщи, че всеки герой на “Железният светилник” разкрива драматичната среща на човека с времето. Сплитането на личностния с обществения живот представя в творбата началото на нов етап от битието на българина – края на историческото безпаметство и включването на народа в градежа на националната му история. Тази тема доразгръщат следващите романи от тетралогията.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave