Творчеството на Светослав Минков е свързано с художественото течение диаболизъм в развитието на българската проза през 20-те и 30-те години на XX век. Стилът на повествователния му изказ е съществено различен от този на предшествениците и на съвременниците му. То­ва е един модерен начин на изра­зяване, ориентиран към невероят­ното и фантастичното. Така са въз­приемани техническите открития в началото на миналия век. Героите на Светослав Минков ги свързват с бъдещето, но по възможно най-неве­роятния начин. Проницателният пог­лед на твореца следи внимателно тенденциите в развитието на човека и неговата същност спрямо новите открития на науката и техническата мисъл. Особено значение за пи­сателя има животът в съвременния град, както и неговото въздействие върху човешкото общество. Светос­лав Минков прониква зад маските на своите герои, които най-често принадлежат към така нареченото от­брано общество, възприемащо себе си като по-добрата част от хора­та. Демаскира карнавалната суета и парадност, за да покаже истинската същност на хората и явленията.

В разказа „Дамата с рентгенови­те очи” авторът умело използва средствата на фантастичното, фикционалното в света на своите герои, за да разкрие реалните измерения на живота от позицията на своя творчески поглед.

Увлекателният маниер на повество­вание въвежда непринудено читателя в салона на „Козметикум Амулет - салон за дамска хирургияПарадоксалното съчетание на несъвместими понятия насочва към безсмислицата, съдържаща се в подобно название, изградено явно с чисто рекламна цел. Сякаш между другото се споменава и съдържанието на илюстрованите списания. Те формират масовия вкус. Става яс­но, че наред със сериозните факти се съобщават дребни, незначителни случки, но с известни и важни особи като уелския принц или някой индийски махараджа. Още тук е заложен мо­тивът за трансформацията на нравствените ценности, за липсата на духовен живот, за скучното, лишено от емоции, съществуване на битово ниво. Така се ражда интересът към материалното, повърхностното, външното. „Институтът за разхубавя­ване има славата на „истинска магична лабораторияСъчетани, взаимно изключващите се понятия като наука („институти псевдонаука („магична лабораториявъздействат сатиричноезиково. Наивната, но прекомерна вяра в магични преображения и чудеса привлича най-вече онези, кои­то предпочитат външността пред духовните стойности на живота. Постиженията на науката те възпри­емат само откъм прагматичното им приложение. А хора като маестро Чезарио Галфоне умело се възползват от манията на дамите да изглеждат впечатляващо, да бъдат съвършени без природни недостатъци. Той явно е осмислил възможността да просперира, да трупа слава и пари за сметка на богатите и суетни жени, гото­ви да дадат всичко, за да се превър­нат в красавици.

Гротеската е единственият адекватен подход за изобразяването на консуматорската същност, повлияна най-често от рекламните трикове, подвластна на автоматизацията на мисловната дейност и неспособна да съхрани възвишени стремежи и цели, както и духовната си значимост. Опозицията „грозно - красиво” в разказа на Светослав Минков не се ос­мисля точно като стремеж към въз­вишеното, към прекрасното, победи­ло грозното, принизеното. Тук воде­ща е преди всичко промяната на фор­мите, реализирана по един невероя­тен, фантастичен начин. Под вещото въздействие на „гениалния маестро Чезарио Галфоне, който притежаваше необикновения дар да се бори с капри­зите на природата и да превръща и най- отвратителния изрод в прекрасен ан­гел" става чудодейното преобразяване - „...всички те, след половинчасова операция, напущаха института като приказни хубавициМасовото произ­водство на красавици по нови тех­нологии като корекция на „капризите на природата" е вдъхновено от мечтите за нова външност на дамите от „хайлайфаЯвно такъв е моделът, който се харесва на представителките на висшето общество и те са готови с радост да платят цената, за да си тръгнат „бледолики и строй­ни като манекени или Като „приказни хубавициНикъде не се споменава се­риозно за умствените способности на тези новопроизведени красавици. Изобретението - „серум от патешки мозъксъздадено от маестро Чеза­рио Галфоне за ония жени, които се занимават с „благотворителни чайове, благотворителни коктейли, благотвори­телни пазари и изобщо всякакъв вид бла­готворителна дейностподсказва още с названието си за ироничния при­смех. Той е напълно заслужен с пове­дението на този тип жени от „бомондакоито не могат да осмислят по друг начин живота си.

Подобно на режисьор в театъра, авторът подбира изпълнителката на главната роля в своя разказ - Мими Тромпеева. Името на героинята открито заявява иронията на автора. Тя разкрива истинската същност на хората от висшето общество. В своето иронично отрицание Минков достига до силни сатирични внуше­ния. Превърната от чудодееца - май­стор в дама с рентгенови очи, геро­инята ще ни води в своя свят, прониквайки зад скритото, невидимото, за да изясни реалните стойности на човешките същества, причислени към „доброто общество.

Разсъжденията на Мими Тромпее­ва показват ясно какви са критери­ите, за да бъде приета в общество­то на избраните. Не се споменава за умствени способности или за качес­тва като благородство,човечност или щедрост. Единствено ефектната външност може да я направи достатъчно забележима и значима. Ето защо изборът между манастира и „института за разхубавяване е очакван и ясен. „Една вълшебна фабрика на щастливите преображения променя героинята на разказа до неузнаваемост. Нейната същност се идентифицира с невероятното, с фантастичното преображение в „ед­на феноменална Венера на двайсетия век, с парафинени гърди и с рентгено­ви очиМладата дама е поредното модерно техническо произведение, което дори е с „тригодишна писмена гаранцияЧовешката същност е за­менена с индустриална, техническа характеристика - Мими Тромпеева става част от „първата пробна пар­тида от дами с рентгенови очипус­ната в „обръщение”.

Дневникът на героинята въвежда читателя пряко в събитията и разкрива в ново измерение хората около нея, благодарение на фантас­тичните способности на рентгеновия й поглед. Едно от поразителни­те открития е, че повечето пред­ставители на хайлайфа„нямат никакъв мозък в главите си". Авторът сякаш ни е поканил на панаир на суе­тата. Всички гости на соарето, на което присъства младата дама, са безмозъчни. Главите на петнайсетината кавалери са „празни, но затова пък чудно красивиспоред нея. Удив­лява реакцията на героинята. Тя не само не изпитва възмущение, но яв­но се възхищава на телосложението на мъжете около нея. Естетическият идеал на дамата от „бомонда визира само атлетичната фигура, дори да е на мъж без мозък. Тя даже търси оправдание на това отсъст­вие: „Кой знае, може би хората от вис­шето общество разсъждават и мислят с някои други части на тялото си... ”Горчив е сарказмът на автора, при­ел привидно позицията на героиня­та си. Езоповският маниер на разказвача е особено ефективен за въз­приемане на деформираната същ­ност на хората от това общество. Явно е разминаването на са­мочувствие и реална стойност. Безкритичните и принизени възприятия на Мими Тромпеева допускат като нещо съвсем естествено мъжът, ко­гото харесва, да говори за толкова елементарни неща, като „за значени­ето и ефекта на различните парфюми и за чистенето на зъбите с клечка при официалните динетаДуховната пус­тота е присъща на типа хора като Жан, зад чиято духовитост всъщ­ност се крият добре заучени мание­ри и фрази, с които героят впечат­лява другите от своето обкръжение. Играта на духовитост е само част от театъра на хората-марионетки, с умело изиграни роли, които сами си налагат, за да постигнат це­лите си. Ценностната им система е изградена предимно върху скъпите материални придобивки. Затова не е изненадващо, че дамата с рентге­новите очи е толкова въодушевена от предстоящата покупка на хермелиново палто и бален тоалет от Париж. Бракът с Жан е всъщност сделка, но за героинята на разказа цената отново е без значение, след като ще получи това, което иска -„най-пленителния мъжкогото е сре­щала в живота си. За нея няма зна­чение, че той може да се окаже прос­то един измамник.

Авторът на „Дамата с рентгено­вите очи” не престава да иронизи­ра.. Не пропуска случай да създаде точен гротесков портрет на персонажите си, като ги демаскира или ги оставя сами да разкрият своята същност. Нещо повече - Светослав Минков търси съдействието на читателя, прави го съпричастен към нелепата, чудодейна промяна на героите, като провокира със средствата на смеха естествената потребност от ясно отношение към човешката същност и нейното съх­раняване от капаните на техническите„чудеса”.

@bgmateriali.com

Изтеглиsave