(вариант 1)

Име, фамилия…………………………………………….Х… клас, №…

ТЕСТ 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК и ЛИТЕРАТУРА – 9 клас

(входно ниво)
 


1. В коя от думите НЕ е допусната правописна грешка? - 1 т.
а) въплащава;                      б) възстава;
в) потиска;                           г) обвзема.

2. В кой ред НЕ е допусната правописна грешка? - 1 т.
а) переспектива, изречение, инжинер;           б) усмихвам се, усмивам, учудвам се;
в) есенни, фина, обикновенно;                        г) сграда, сбор, здание.

3. В кое от изреченията е допусната правописна грешка? - 1 т.
а) В класа има само един неизпитан ученик.
б) Незнаещ не значи неможещ.
в) Необщувайки с никого, той неусетно станал нежелан за останалите.
г) Мъжът негласно изрази несъгласието си.

4. В кое от изреченията НЕ е допусната граматична грешка? - 1 т.
а) Силният и мразовит вятър им пречеше да напредват бързо.
б) Синият и червен балон полетяха високо в небето.
в) Противоречието между думите на момчето и твърденията на неговите приятели пораждат съмнение.
г) Студентите се надяваха на изпита да се паднат или Вазов, или Ботев.

5. Попълнете празното място с правилната форма на думата. - 4 т.
Класът ни се състои от 26 (ученик)……………………………
Госпожо, Вие сте (поканен)……………………….. за по-късен час, затова изчакайте във фоайето.
От думите на своя съсед (стопанин) ……………………. разбрал кой е (крадец) ………………………., когото издирва полицията.

6. При коя от двойките думи отношението е като в посочената двойка? - 1 т.
                            защита – закрила
а) зараза – заболяване                           б) страдание – подкрепа
в) раздяла – разлъка                               г) забрана – разрешение

7. В кой ред фразеологичните словосъчетания са антоними? - 1 т.
а) от игла до конец – цепя косъма на две
б) от пиле мляко – на всяка манджа мерудия
в) идвам на себе си – загубвам ума и дума
г) под път и над път – с лопата да ги ринеш

8. В кое от изреченията е допусната пунктуационна грешка? - 1 т.
а) Говориха както с баща му, така и с майка му, но нищо повече не узнаха.
б) Човекът не бил, нито груб, нито нахален, но го прогонили.
в) Така и не уточниха дали ще репетират на сцена, или ще четат още на маса.
г) Няма нищо неестествено да си напрегнат преди изпит. 

9. В кое от изреченията е допусната пунктуационна грешка? - 1 т.
а) По централния булевард на града нямаше задръствания, само когато беше почивен ден и хората си стояха главно вкъщи.
б) В разписанието на автогарата не беше отбелязано кога тръгва следващият автобус за Русе. 
в) Къде ще се състои тайната среща на революционния комитет, знаеха само няколко посветени в родолюбивото дело българи.
г) Мястото, където ще се проведе срещата, е близо до центъра.

10. В кое от изреченията НЕ е допусната пунктуационна грешка? - 2 т.
а) Всички присъстващи я погледнаха с мълчаливо възхищение като се споглеждаха одобрително.
б) Управителят загледа строго новодошлия но скоро строгостта му изчезна и върху лицето му се изписаха учудване и изненада.
в) И може би нощем, когато лек вятър полюшва клоните, дърветата започват да разказват своята приказка.
г) Погледнаха бедния човек с пренебрежение макар, че той се държеше с достойнство.

11. Колко запетаи са пропуснати в изречението? Поставете ги! - 2 т.
Без да се напрягат излишно те продължиха нагоре по пътеката пресякоха
шосето което се гънеше като змия и на заник слънце пристигнаха в хижата.

12. Открийте автора на „Шестоднев” ! - 1 т.
а) Климент Охридски;                            б) Йоан Екзарх;
в)  Константин Преславски;                   г) Черноризец Храбър.

13. Към кой жанр принадлежи произведението „За буквите”? - 1 т.
а) житието;                                              б) похвалното слово;
в) молитвата;                                           г) полемичното слово;

14. Кога е създадено произведението „Азбучна молитва” ? - 1 т.
а)  около 863 г.;                                     б) около 894 г.;
в)  около 855 г.;                                    г)  около 872 г.

15. Кой е авторът на „Азбучна молитва” ? - 1 т.
а)    Климент Охридски ;                         б)  Константин Преславски;
в)  Йоан Екзарх ;                                     г)  Черноризец Храбър.

16.    Към кой жанр принадлежи творбата „Проглас към Евангелието” ? - 1 т.
а) молитвата;
б) полемичното слово;
в) декламационната поезия с религиозно съдържание;
г) философското съчинение с научно съдържание. 

17. Каква е дейността на Кирило-Методиевите ученици в България? - 1 т.
а)  разпространяват гръцкия език;
б) създават произведения на латински език;
в) възстановяват по памет Кирило-Методиевите преводи  и създават оригинални произведения;
г)  поддържат немското духовенство.

18. Кой е авторът на „Пространно житие на Свети Кирил”? - 1 т.
а) Черноризец Храбър;                      б) Климент Охридски;
в)  Константин Преславски;               г) Йоан Екзарх.

19. Кое е най-значимото постижение на Кирил и Методий? - 1 т.
а)  създават старобългарския книжовен език;         б)  създават Библията;
в)  създават гръцката азбука;                                     г)  създават латинската азбука. 

20. През коя година е създадена славянската писменост?: - 1 т.
а)  през 851 г.;                                  б)  през 855 г.;
в)  през 863 г.;                                  г)  през 885 г.

21. Житието е: 1 т.
а)  автобиография;                        б)  пътепис;
в)  повест за светец;                      г)  биография на светец.

22. Към кой период от старобългарската литература спадат произведенията: „За буквите”, „Азбучна молитва”  и „Проглас към Евангелието”? - 2 т.
а) Долитературен период (681 – 886 г.);
б) Литература на Първата българска държава (886 -1018 г.);
в) Литература от епохата на византийското владичество (1018 – 1187 г.);
г) Литература на Второто българско царство (1331 – ХV век).

23.  Посочете вярното твърдение! В аргументативния текст: - 1 т.
а) преобладава описанието на предмети и явления;
б) чрез разсъждения се защитава лична позиция;
в) разказват се случки и събития;
г) равностойно се описва, преразказва и разсъждава.

24. Кое от изброените средства илюстрира цитатът: „най-близките до пътя дървета подтичваха бързо”: - 1 т.
а) олицетворение;                         б) сравнение;
в) хипербола;                                 г) ирония.          

 

 

                                                                                                               


Отговори на теста за 9 клас – входно ниво:

1.    В
2.    Г
3.    В
4.    А
5.    ученици, поканена, стопанинът, крадецът
6.    В
7.    В
8.    Б
9.    А
10.    В
11.     четири
12.    Б
13.    Г
14.    Б
15.    Б
16.    В
17.    В
18.    Б
19.    А
20.    Б
21.    Г
22.    Б
23.    Б
24.    А

                                   СКАЛА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ТЕСТА
Точки         Оценка       Точки      Оценка
1 - 8            2,00             20          4,75
9                 3,00             21          4,85
10               3,15             22          5,00
11               3,25             23          5,15
12               3,35             24          5,25
13               3,50             25          5,35
14               3,75             26          5,50
15               4,00             27          5,65
16               4,15             28          5,75
17               4,25             29          5,85
18               4,35             30          6,00
19               4,50 

@bgmateriali.com

Изтеглиsave