(вариант 2)


Име, фамилия…………………………………………….Х… клас, №…

ТЕСТ 
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК и ЛИТЕРАТУРА – 10 клас

(входно ниво)

Прочетете текста и отговорете на въпроси от 1 до 6.
В началото съществувал само вечният, безграничен и тъмен Хаос. В него се криел изворът на живота и на света. Всичко възникнало от безграничния Хаос – целият свят и безсмъртните богове. От Хаоса произлязла и богинята Земя - Гея. Широко се разстлала тя, силна, даваща живот на всичко, което живее и расте върху нея. А далеч под земята, тъй далеч, както е далеч от нас необятното светло небе, на неизмерима дълбочина се родил мрачният Тартар – ужасна бездна, запълнена с вечна тъма. От Хаоса, извор на живота, се родила и могъщата сила, всичко оживотворяващата Любов – Ерос. Започва да се създава светът. Безграничният Хаос родил вечния мрак – Ереб, и тъмната нощ – Нукта. А от Нощта и мрака произлезли вечната Светлина – Етер, и радостният, светъл ден – Хемера.
Светлината се разляла по света и започнали да се редуват нощта и денят. Могъщата, благодатна Земя родила безкрайното синьо Небе и то се изпънало над Земята. Гордо се издигнали към него високите Планини, родени от Земята. Широко се разляло вечно шумящото Море. От майката Земя са родени Небето, Планините и Морето, баща те нямат. Уран – Небето - се възцарил в света. Той се оженил за благодатната Земя – Гея. Уран и Гея имали шестима синове и шест дъщери – могъщите, страшни титани.

1.Коя е темата на текста? (1т)
а) Сътворението на света
б) Сътворението на боговете
в) Сътворението на титаните
г) Разделението на земята

2.Откъсът е част от книга, която преразказва митовете на: (1т)
а) славяните
б) юдеите
в) скандинавците
г) древните гърци

3. Кое твърдение е вярно според текста? (1т)
а) в началото съществувала само Гея и от нея произлезли всички останали неща
б) синове и дъщери на Уран и Гея са могъщите титани
в) Мракът е роден от Светлината
г) баща на Морето е Уран

4. Кое твърдение НЕ е вярно според текста? (1т)
а) Тартар се намира дълбоко под земята
б) в Хаоса бил изворът на живота
в) Ерос се ражда от Хаоса
г) първоначално се появили Денят и нощта

5.Откъсът е част от: (1т)
а) космогоничен мит
б) теогоничен мит
в) антропогоничен мит
г) митове за герои

6. Как са свързани първото и второто изречение от текста? (1т)
а) чрез лексикално повторение
б) чрез контекстов синоним
в) чрез лично местоимение
г) чрез показателно местоимение

7. В кой от редовете е допусната правописна грешка? (1т)
а) съвременна, рожденна, сънна
б) обосновавам, опрощавам, обогатявам
в) свежест, прелест, тежест
г) изсичам, изскачам, изследвам

8. В коя от подчертаните думи е допусната правописна грешка? (1т)
Немислейки (а) за опасността, непознатият (б) рискува и спаси момчетата, които нехайно (в) бяха пренебрегнали забраната да не влизат (г) в морето при мъртво вълнение.

9. В кое от изреченията НЕ е допусната правописна грешка? (1т)
а) Поетът овековечава смелите дела на достойните личности.
б) Той е безскруполен човек – не подбира средствата, за да осъществи егоистичните си амбиции.
в) Възстанието беше жестоко потушено.
г) Той се беше отчуждил от всички и живееше в усамотение.

10. В кое от изреченията е допусната правописна грешка?  (1т)
а) Той беше най-добрият майстор зидар в околността.
б) Школата ще се ръководи от известен балетмайстор.
в) Причинноследствените връзки в изследването са изяснени.
г) Ще пропусна тазгодишната среща на випуска.

11. В кое от изреченията е допусната пунктуационна грешка?  (1т)
а) Светът е оцелял, защото се е смял.
б) Трудно е да се харесаш на всички.
в) Това може да разбере, само който го е преживял.
г) Следващите няколко часа минаха като в мъгла.

12. В текста са пропуснати пет запетаи. Поставите пропуснатите запетаи. (5т)
На мястото където се смята че е расло маслиновото дърво послужило за изработване на кръста на който е разпнат Христос днес се намира православният „Манастир на Светия кръст”.

13. С кой от изразите НЕ може да бъде продължено твърдението: 
Госпожо Директор...   (1т)
а) бяхте ли информирана за инцидента
б) защо сте уволнили секретарката си
в) в кой хотел сте отседнала
г) не сте ли прекалено строга

14. За всяко празно място изберете най-уместния от изразите и го запишете срещу съответната буква . (4т)
Много е трудно днес да кажем със сигурност кога и как точно се е появила идеята, че Земята е ........................ (а). Според сведенията такова предположение било изказано в Гърция през V век пр.н.е. и то се утвърдило много бързо сред ........................ (б) учени. Привърженици на тази теза са били най-изтъкнатите ........................ (в) на древния свят – Платон и Аристотел. Аристотел дори пръв се досетил, че тъмната сянка, ........................ (г) върху Луната по време на лунни затъмнения, е всъщност сянката на Земята.
а) кълбо, кръг, окръжност
б) англоезичните, античните, аналитичните
в) мъченици, мислители, модернисти
г) скриваща се, изографисваща се, появяваща се

15.Мит е:  (1т)
а) народно предание за исторически събития и герои
б) свещен разказ с богато символично значение за произхода на света, боговете и хората
в) приказен разказ за богове и герои
г) литературен текст, който се стреми към строга достоверност

16. Свържете името на героя с движещия мотив в поведението му:  (4т)
а) стремеж към слава                                                                     1. Електра
б) стремеж към истината                                                               2. Ахил
в) стремеж към справедливост към мъртвите                             3. Едип
г) стремеж към възмездие                                                             4. Антигона

17. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение за книгите на Библията:  (1т)
а) създавани са в продължение на 2000 години
б) Библията включва над 100 книги
в) Библията се състои от Стар и Нов завет
г) в книгите от Стария завет основна е идеята за богоизбраност на еврейския народ

18. Кое събитие НЕ се свързва със Златния век:  (1т)
а) възкачването на Симеон на престола
б) Търновската книжовна школа
в) създаването на културни средища в Преслав и Охрид
г) дейността на Кирило - Методиевите ученици

19. В кой ред всички изброени са Кирило-Методиеви ученици:  (1т)
а) Григорий Цамблак, Константин Преславски, Климент Охридски
б) поп Богомил, Наум, Ангеларий
в) Черноризец Храбър, Йоан Екзарх,Наум
г) Климент Охридски, Ангеларий, Горазд

20. Свържете произведение с жанр:  (4т)
а) «Шестоднев»                                                             1. полемично слово
б) «Азбучна молитва»                                                   2. апокриф
в) «За буквите»                                                              3. декламационна лирика
г) « Ходене на Богородица по мъките»                       4. философска проза

 

 

 

 

Отговори:

1-а; 2-г; 3-б; 4-г; 5-а; 6-в; 7-а; 8-а; 9-г; 10-в; 11-в; 

12 – 
 На мястото, където се смята, че е расло маслиновото дърво, послужило за изработване на кръста, на който е разпнат Христос, днес се намира православният „Манастир на Светия кръст”.

13-в; 

14 – 
(а) – кълбо
(б) – античните 
(в) – мислители 
(г) – появяваща се  

15-б;

16 – а) – 2, б) – 3, в) – 4, г) – 1

17-б; 18-г; 19-г; 

20 – а) – 4, б) – 3, в) – 1, г) – 2

 


Скала за оценяване:                                                         
Отличен 6                 30-33т
Много добър 5         26-29т
Добър 4                     21-25т                                               
Среден 3                   16-20т
Слаб 2                      под 15т                                              

 

 

Критерии за оценяване на входящо ниво по БЕЛ-ЗП,10.клас


 Тестът измерва знанията на учениците по отношение на:
-работа с текст-четене с разбиране, извличане на информация
-откриване на пропуск по отношение на правописна норма
- откриване на пропуск по отношение на пунктуационна  норма
-прилагане на практика на пунктуационна норма
-допълване на пропуски до получаване на смислово завършен текст
-показват знания за мита
-свързват литературни герой, разглеждани в творби от предходната година, с техните качества и стремежи
-посочват твърдения свързвани с Библията и Златния век на българите
-показват знания свързани с учениците на Кирил и Методий
-свързват правилно произведения, разглеждани в предходната учебна година,с техния жанр

@bgmateriali.com

Изтеглиsave