Тест № 2 На:…………………………………………………………………Клас : V… ,№ ….
ТЕСТ 2 - „Тримата братя и златната ябълка" - 30 т.

1. Посочете ГРЕШНОТО твърдение. – 2 т.
а) Приказката „Тримата братя и златната ябълка" следва модела на фолклорната вълшебна приказка.
б) Във фолклорните вълшебни приказки се разказва за бита на човека от патриархалното общество и за взаимоотношенията между членовете на семейството.
в) Обикновено вълшебните приказки започват с разказ за някаква беда, която променя живота на героите.
г) Героите се озовават в непознати земи, където са подложени на тежки изпитания.
2. Посочете вярното твърдение. - 1 т.
а) Най-малкият брат в приказката „Тримата братя и златната ябълка" е героят, защото не получава наследство.
б) По-големите братя не опазват ябълката, защото са уплашват от халата и се скриват  в клоните на дървото.
в) Най-малкият брат пада на долната земя, защото братята му забравят дълга си и се скарват за хубавицата.
г) Докато странства из долната земя, третият син обмисля как да отмъсти на братята си.
Допълнете пропуснатото в изреченията на задачи от 3. до 5.
3. Ламята в представите на предците прилича на ... . Най-типичните й качества са ... .-2 т.
а) крилат гущер с кучешка глава; лакомията и кръвожадността
б) черен облак; злобата и егоизмът
в) човек с крила; силата и ловкостта
г) бик с рога; омразата към хората и завистта
4. Космическото дърво отразява представата на хората от родовата общност за ... . -2 т.
а) време                                                     б) пространство
в) растителния свят                                  г) света на боговете
5. Образът на златната ябълка в „Тримата братя и златната ябълка" е ... на  познанието, мъдростта, благородството. – 1 т
а) олицетворение                                        б) епитет
в) хипербола                                                г) символ
6. Посочете приликите и разликите между долната и горната земя. – 5 т.
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………….................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
7. Каква е представата за пространството според фолклорната приказка „Тримата братя и златната ябълка"? – 4 т.
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….............................................................
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
8. Посочете по какво се различава най-малкият брат от по-големите. – 4 т.
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..............................................................
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
9. Защо най-малкият брат иска да се завърне у дома си, въпреки че променя долната земя?- 4т
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
10. Как различните финали на фолклорната приказка „Тримата братя и златната ябълка" и на авторизирания й вариант от Ран Босилек променят смисъла на цялата приказка? – 5 т.
   „Малкият брат си спомнил за пръстена. Той го извадил и щом го преместил на малкия пръст, дрехите се явили пред хубавицата. Братята престанали да се карат. Най-малката сестра се оженила за най-малкия брат, сестрите й се венчали за другите братя. Три сватби в един ден дигнали. Девет дена яли, пили и се веселили.“                                                                                                                                               Ран Босилек
……………………………………………………………………………………………….....................
……………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….

Отговори на тест №2 – Л-ра:
1.б; 2.в; 3.а; 4.б; 5.г;
6. Прилики: и на двете места хората живеят в къщи, имат семейства, управлява ги цар, растат дървета, в чиито клони орли свиват гнезда.
Разлики: Долната земя е мрачна, неуютна, пуста, липсва вода –която е символ на живота и белег на реда.
7. Пространството е в две части – горна и долна земя, които са свързани  помежду си с проходи. На долната земя може да се слезе с черен овен, а на горната с бял или с орли.
8. Най-малкият брат е смел, съобразителен, честен, силен и отговорен. Само той се подготвя сериозно за срещата с халата.
9. Най-малкият брат иска да се завърне, защото на горната земя е неговият дом, неговото семейство, там неговият свят и всичко което цени и обича. 
10. Фолклорната приказка завършва с една сватба. Само юнакът, преодолял всички препятствия по пътя си, получава награда – правото да създаде семейство.


 

@bgmateriali.com

Изтеглиsave