Вариант 1 на писмена работа по БЕЛ

Име, фамилия ………………………………………………. Клас …… №……

 Сказуемо. Просто сказуемо/съставно сказуемо

 

1. Прочетете откъса от разказа „Ветрената мелница“ от Елин Пелин. Открийте съставните сказуеми в текста, подчертайте ги и над тях определете вида им.

     Той беше седемдесетгодишен, як и здрав старчуга... С Дъбака, който се отличаваше от него по това, че бе млад, и по това, че бе ерген, дядо Корчан бе свързал едно странно приятелство, спокойно, неразделно и безкрайно весело. Дъбакът беше русолик левент с обичливо лице, на което придаваха особена хубост големите му сини очи. Той бе ергeн и като че не мислеше да сe жени. В село човек, прехвърли ли тридесет лазарника, мъчно може да се ожени. На времето си впрочем той хубавичко беше се налудувал и бе спечелил завидна слава на немирен халосник и на неподражаем хороигрец. Но след десетгодишно скитане с дюлгери по Влашко, дето бе спечелил и парици, той се върна вече хрисим и кротък, поправи воденицата, едничко наследство, останало от баща му, и заживя повече около нея. [...] Изобретателният ум на Дъбака понякога скрояваше някакви странни планове, които воденичарската глава на дядо Корчан всякога одобряваше, а неуморните ръце идеха на помощ... Така веднаж те почнаха да правят тепавица.

2. В кое изречение е употребено съставно сказуемо? 

А) Гайдарят престана да свири. 

Б) В навалицата избухна весел смях. 

В) Погледът на Дъбака се запали срещу нейния. 

Г) Дъбака пък съвсем беше се забравил. 

3.Кое от изреченията НЕ съдържа съставно сказуемо?

А) Авторът е пресъздал външния вид на младия Рустем доста подробно. 

Б) Калпакът му е вехт, над ушите му се вият тежки и черни кичури коса. 

В) Ризата на Рустем е кирлива, под нея се вижда слабото му тяло.

Г) Аленият му пояс също е дрипав, както и потурите, разкопчани до колене.

4. Членувайте правилно!

Баща ми е архитект___ на тази сграда.

Той се оказа най-известни___ автор на сатирична поезия.

Моят приятел излезе победител___ в неравната борба. 

Хемоглобинът е показател___ за добро здраве. 

Моят син се оказа виновник___ за всичките ми проблеми. 

5. Колко съставни сказуеми има в откъса от „Ветрената мелница“ на Елин Пелин?

    А понякога, като се вгледваше скришом в прежуреното лице на Дъбака, речеше му благо:

– Лазаре бе, ти трябва да се ожениш. Ветрените мелници хабят младостта!

Дъбакът го поглеждаше с големите си сини очи и почваше от все сърце дасе смее.

А) 1                  Б) 2                  В) 3               Г) 4

6. Кое от изреченията НЕ съдържа съставно сказуемо? Определете вида на съставните сказуеми в трите изречения!

А) „Мечтатели“ е кратък разказ, написан от писателя реалист Елин Пелин. 

-вид………………………………………………………………………………

Б) Елин Пелин продължава да преоткрива красотата на човешките мечти. 

-вид………………………………………………………………………………

В) Мечтата често върви ръка за ръка с вярата в някакво невъзможно чудо.

-вид………………………………………………………………………………

Г) „Мечтатели“ може да се определи като разказ за стремежа към непостижимото.

-вид……………………………………………………………………………………….

7. Открийте съставните сказуеми в текста, подчертайте ги с две успоредни прави и изберете верния отговор на въпроса колко и какви по вид са те!

     Цялата природа става свидетел на чудноватия диалог между героите в разказа „Мечтатели“. Най-силно е въздействието на пейзажа в епилога. Природата сякаш мисли за това, което е чула, търси решение на поставените въпроси, не знае на какво да вярва – на историята за разковничето или на легендата за бялата кукувица. Денят слуша мечтателната песен на реката, чиито откъслечни дълбоки въздишки, недомлъвки и томления като че ли продължават да разказват за хиляди несбъднати мечти. 

А) 3 съставни глаголни сказуеми                                                    

Б) 3 съставни именни сказуеми 

В) 2 съставни глаголни сказуеми и 1 съставно именно сказуемо                 

Г) 1 съставно глаголно сказуемо и 2 съставни именни сказуеми

8. Направете синтактичен разбор на изреченията! 

А) В началото на септември излезе първият брой на списанието.

 

Б) След оспорван двубой Черният рицар излезе победител в турнира.

 

@bgmateriali.com

Изтеглиsave