Пол Верлен – „Есенна песен“ (Анализ)

Както вече видяхме, в мисленето на европейските автори от втората половина на 19. век се противопоставят два свята. От едната страна е буржоазният свят с неговото рационално отношение към живота, с индустриализацията, с превеса на парично-материалното над духовното, с еснафското примирение на дребната буржоазия.

Троица братя града градяха (Анализ)

■ ФОЛКЛОРНАТА ПЕСЕН Да си припомним, че голяма част от словесното народно творчество е песенно. В това отношение българското културно наследство е много богато и разнообразно. В песните се разкриват душевността на народа, чувствата и преживяванията му, свързани с историческата му съдба и живот.

Джордж Байрон - „Дон Жуан“ (анализ)

Байрон работи по „Дон Жуан“, своето най-амбициозно и зряло произведение, от 1818 до 1823 г. Останало незавършено поради внезапната смърт на поета, то съдържа шестнайсет напълно завършени песни. Запазени са и началните четиринайсет строфи от седемнайсета песен

"Под манастирската лоза" - Анализ

 Оригинална интерпретация за жизнелюбието на националния дух Елин Пелин разгръща в белетрезтичния си цикъл “Под манастирската лоза”. Макар, че герои в него не са селяните, а монасите и светците; макар че тук традиционният конфликт

Йордан Йовков – „Серафим“ (Анализ)

КАКВО НИ КАЗВА ТВОРБАТА Разказът „Серафим“ е изграден върху случка, в която на пръв поглед няма нищо необичайно. В селото пристига Серафим, за когото трудно може да се каже какъв е – гражданин или селянин. Този странник идва винаги по едно и също време в годината – Гергьовден или Димитровден.

"Серафим" - Йордан Йовков /анализ на разказа/

Ние, хората, сме доста странна порода. Бием се по между си. Егоисти сме. Завиждаме един на друг. Никога не сме доволни от това което имаме, дори когато е даденост. Безкористните постъпки в това време на имуществено забогатяване и душевен упадък вече са мит. В своите разкази Йордан Йовков прониква до сърцевината на човешките вълнения и подбуди. Търси и открива самородното богатство на хората, а такива има само в един идеализиран свят.

Йордан Йовков - "Серафим" /анализ/

Проявленията на добротата и щедрост в човешкия живот и милосърдието към нуждаещите се даряват тиха радост от единението с всичко съществуващо. В материалния свят на хората, отразен в разказа „Серафим” на Йордан Йовков, милостта и състраданието намират изява чрез образа на главния герой, който успява да помага на Енъо да открие у себе си потулените пластове на душата, изпълнени с обич и добросърдечност, да тръгне по пътя на самопознанието

Уилям Шекспир – „Хамлет“ (Анализ)

„Хамлет“ е първото произведение на Новото време, показващо фалша, глупостта и срамните неща във всекидневния живот. Изобразеният в него свят не е спокоен и по християнски осмислен. Напротив – показани са убийства, смърт, кръвосмешение, лудост.

Христо Ботев – „Хайдути“ (Анализ)

■ АВТОРЪТ    Христо Ботев е гениален български поет и революционер. Роден е в Калофер на 6 януари 1848 г. в семейството на учителя Ботьо Петков и Иванка Ботева. Начално училище завършва в родния си град, след което през 1863 г. отива да учи гимназия в Одеса (днешна Украйна). Известно време учителства в Задунаевка.

Геометричен и кинематичен анализ на лостови механизми

Геометричният анализ на механизмите обхваща задачите за изследване на движението на звената чрез функции на структурата и геометрията. Проблемите, засягащи движението като функция само на пространството, са чисто геометрични [1], [2]. Определянето на позициите на звената (чрез линейни и ъглови координати), спрямо равнината на стойката, при зададени положения на началните звена може да се извърши независимо от начина, по който те се изменят във времето. При механизмите с една степен на свобода положенията на звената са функции с аргумент позицията на началното звено.