Средновековието като духовен синтез между Античност и християнство

СРЕДНОВЕКОВНАТА КУЛТУРА Средновековието като духовен синтез между Античност и християнство. Средновековие наричаме онзи период от историческото развитие на Европа, при който господстват феодалните отношения между хората, а производството е свързано основно с обработването на земята.

ТЕСТ. Културата на Античността.

ТЕСТ ЛИТЕРАТУРА – 8 клас Културата на Античността 1. Кое твърдение е НЕВЯРНО?    A) Античността е културноисторически период, свързан предимно с постиженията на Древна Гърция и Рим до падането му под властта на варварите.    Б) Идеалът на древните гърци се изразя-ва в единството на красивото и доброто (калокагатия).

Контролна работа. Античност. Литература – 8 клас

1. Кое от изброените твърдения НЕ е вярно за старогръцката литература? А) Създава се предимно писмено, но се разпространява устно. Б) Свързана е преди всичко с древногръцките празници. В) Има широка читателска и слушателска аудитория. Г) Изгражда образа на света на древните елини. 2. Старогръцката литература се определя като класическа, защото:

ОБОБЩИТЕЛЕН ТЕСТ. Античност, Средновековие, Ренесанс. Литература – 8 клас

1. Отличителна особеност на героичния епос е: А) интересът на епическия поет към настоящето Б) наличието на парод, епизоди, стазими, екзод В) многостранното изображение на живота на колектива Г) присъствието на хор като действащо лице 2. Коя особеност е характерна за лириката? А) епическата дистанция между поета и събитията, които описва Б) представянето на героя като водач на общността, въплъщение на идеала за воин

Литература на Античността

Както античната епоха се поделя на Гръцка и Римска античност, така и античната литература се разклонява на старогръцка и на римска литература. ОСОБЕНОСТИ НА АНТИЧНАТА ЛИТЕРАТУРА Представата за литература през Античността в значителна степен се отличава от днешните ни разбирания. Тя се формира на етапа на Гръцката античност, когато литературата не е обособено явление,

ТЕСТ № 4. Античност

ТЕСТ ЛИТЕРАТУРА – 8 клас АНТИЧНОСТ 1. Кое от посочените твърдения за епохата на Античността НЕ е вярно: A) Наименованието Античност идва от гръцки език и означава „стар“, „старинен“, „древен“. Б) Древна Елада, наречена по-късно от римляните Гърция, и Древен Рим

ТЕСТ № 1. Античност

ТЕСТ № 1 ЛИТЕРАТУРА – 8 клас Античност 1. Антична Гърция е родина на:       А) европейската литература, наука и философия    Б) театъра     В) демокрацията    Г) всички изброени

ТЕСТ № 2. Античност

ТЕСТ № 2 ЛИТЕРАТУРА – 7 клас Античност 1. Приносът на античната култура за развитието на човешката ценностна система е:    А) утвърждаване на единството между космическия и гражданския закон;    Б) почит към правото на свободен избор;    В) почит към космическата хармония в света.

ТЕСТ № 3. Античност

ТЕСТ № 3 ЛИТЕРАТУРА – 8 клас Античност 1. Кое от изброените твърдения за прилагателното „класически" е вярно?    A) Идва от латински („classicus").    Б) Означава „образцов", „първокласен".    B) Класически езици са латинският, старогръцкият и старобългарският.    Г) Всички твърдения са верни.

Античност. Култура на античността.

Понятието античност идва от латинското antiquus, което означава древен. В модерното му третиране - като съвкупност от появите на гръко-римската цивилизация - се налага през 18-ти век. Тогава употребата му означава особен вид изкуство. Свързва се също и със употребата на френски език. Днес под античност се подразбира най-ранният период от развитието на западноевропейската цивилизация