Станислав Стратиев – „Балкански синдром“

В комедиите и сатиричните миниатюри на Станислав Стратиев присъства една водеща тема – за българския модел, представен в народопсихологически план с негативните си измерения. В тези разнородни в жанрово отношение текстове творецът обобщава чрез средствата на сатирата своите наблюдения върху родните нрави и абсурдите в нашата социална действителност. Още в първата си