Патриот - Христо Ботев

Патриот е - душа дава за наука, за свобода; но не свойта душа, братя, а душата на народа!

Живот и смърт в Ботевия поетически свят

В ге­ни­ал­но­то твор­чес­тво на Хрис­то Бо­тев виж­да­ме проз­ре­ния и об­ра­зи, кои­то въл­ну­ват, по­кър­тват съз­на­ни­е­то, бу­дят съ­вес­ти­те. Те са на­со­че­ни към ге­роич­ни­те и бор­чес­ки по­ри­ви, към прек­рас­но­то и въз­ви­ше­но­то в стре­ме­жи­те за сво­бо­да и учас­тие на на­ро­да. Два­де­сет сти­хот­во­ре­ния, вся­ко от ко­и­то е би­сер, взрив, сплав от кра­со­та и мощ. Ду­ми­те на по­е­та имат си­ла­та на оръ­жие. “Хад­жи Ди­ми­тър”, “Бор­ба”, “Хай­ду­ти”

Елегия - Христо Ботев

Кажи ми, кажи, бедний народе, кой те в таз рабска люлка люлее? Тоз ли, що спасителят прободе на кръстът нявга зверски в ребрата,

Идеологията на Ботев

При Ботев политическата, революционната и творческата дейност са в неразривно единство, те взаимно се подкрепят, допълват се. Това, което ги споява, е неговата идеология. Тя е формирана от напрегнатата обществена обстановка в родната земя през 60-те и 70-те години

Делба - Христо Ботев

По чуства сме братя ний с тебе и мисли еднакви ний таим, и вярвам, че в светът за нищо ний няма с теб да се разкаем.

Борба - Христо Ботев

В тъги, в неволи, младост минува, кръвта се ядно в жили вълнува, погледът мрачен, умът не види добро ли, зло ли насреща иде...

ТЕСТ – Христо Ботев (12 клас)

1. От кое стихотворение са стиховете? Кажи ми, кажи, бедний народе, кой те в таз робска люлка люлее? Тоз ли, що спасителят прободе на кръстът нявга зверски в ребрата, или тоз, що толкоз годин ти пее: „Търпи, и ще си спасиш душата?“ A) „Борба“ Б) „Елегия“ B) „Към брата си“ Г) „Майце си“

Ней - Христо Ботев

Питаш ме, защо съм аз дохождал нощя у вас, как съм скочил през плета и що щял съм да крада.

Статиите на Ботев – „Смешен плач“ и „Политическа зима“

Статиите на Ботев са написани с голям полет на духа и на мисълта с плам на сърцето. Образцова Ботева творба е статията звучаща като историческа изповед " Смешен плач", тя е написана в защита на Парижката комуна.

Лириката на Ботев

Лириката на Ботев е потресаваща картина на робската действителност.Животът на българския народ люлян в“ робска люлка”е една безкрайна елегия. В своята едноименна творба "Елегия" Ботев представя народа като живо погребан мъченик,от чието чело се лее”пот кървав на камък гробен”.В ярки звукови и зрителни картини е представено страданието на поробените-обесправени,смазани физически и духовно