Българският печат в огъня на гражданската война (1923-1925 година)

Кризата на националното тяло между двете световни войни. През 20-те и 30-те години на XX век в националното ни битие започват да се развиват редица деструктивни процеси. Най-важните от тях са следните: първо – още от края на 19 век през

Българският фолклор

Отношението към фолклора в българската наука и култура се отличава с някои особености. Обичайно под фолклор в България се разбира онази част от традицията, свързана с аграрните времена на обществото, която съдържа форми на творчество, които могат да се определят като художествени.

Българският хъш – мъченик и герой (Иван Вазов - „Немили-недраги”)

В първа глава от повестта „Немили-недраги” Иван Вазов разкрива образите на българските хъшове, обречени на страдания и лишения по време на своето изгнаничество в Румъния. Трогателната история, разказана от Вазов, всъщност е насочена към следосвобожденското ни общество, за да му напомни какво то дължи

Българският език - Иван Вазов

Език свещен на моите деди  език на мъки, стонове вековни,  език на тая, дето ни роди  за радост не - за ядове отровни

Българският хъш - мъченик и герой

В първа глава от повестта „Немили-недраги” Иван Вазов разкрива образите на българските хъшове, обречени на страдания и лишения по време на своето изгнаничество в Румъния. Трогателната история, разказана от Вазов, всъщност       е насочена към следосвобожденското ни общество, за да му напомни какво то дължи на тези, които са пожертвали живота си, отказвайки се от всичко лично в името на една за­ветна цел - свобо­дата на Отечест­вото. В първа глава от повестта писателят предс­тавя хъшовете в два плана - като мъченици и като герои.