ТЕСТ. Езикът – средство за общуване. Български език – 5 клас (Вариант № 4)

Прочетете текста и решете тестовите задачи след него. Стара планина простира величествената си снага по средата на нашата родина. На север многобройните дипли на Стара планина преминават незабелязано в Дунавската равнина. През тях по долините на много реки хубави пътища навлизат навътре в планината.

ТЕСТ. Езикът – средство за общуване. Български език – 5 клас (Вариант 1)

1. Всеки текст е изграден от свързани по смисъл и граматически правила изречения. А) Грешно Б) Вярно 2. Кой е най-малкият езиков елемент? А) звукът Б) думата В) сричката Г) изречението 3. По състав изреченията биват: А) прости и сложни Б) сложни и  въпросителни В) съобщителни и въпросителни Г) прости и съобщителни 4. В българския език броят на буквите в думата винаги съответства

ТЕСТ. Езикът – средство за общуване. Български език – 5 клас (Вариант 2)

1. С въпроса „Защо общуваме?“ откриваме: А) обстановката на общуването Б) целта на общуването В) мястото на общуването Г) начина на общуването 2. С помощта на кой от посочените въпроси ще откриеш темата на общуването? А) Защо общуваме? Б) Как общуваме? В) За какво общуваме? Г) С кого общуваме? 3. Кои термини назовават участниците в общуването? ТОЗИ ВЪПРОС СЪДЪРЖА

Слято, полуслято и разделно писане в българския език

Разделно писане Когато съставните думи получават собствени окончания за множествено число, става въпрос не за сложна дума, а за словосъчетания. Такива се пишат разделно, без тире. Пример: „студент първокурсник“ („студенти първокурсници“), „майстор зидар“ („майстори зидари“).

Под игото - духовното израстване на българския народ

Богатото многостранно творчество на Иван Вазов е сред най - забележителните по своята същност и значение явления в новата българска литература. Ярко свидетелство на народния живот, то носи най - прогресивните черти на съвременната ни литература

ТЕСТ. Думата в речниковия състав на българския език.

ТЕСТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 7 клас Думата в речниковия състав на българския език 1. С понятието „речников състав на езика“ се означава: A) думите, които използва човек в речта си Б) съвкупността от всички речникови единици B) съвкупността от думите в опре-делен текст Г) думите от български произход в езика

ТЕСТ. Думата и нейните значения. Български език – 5 клас (Вариант № 1)

Прочетете текста и отговорете на въпросите 1. – 3.  Навън вятърът беснееше, оглушително трещяха гръмотевици. Блесна светкавица и Мартина замръзна. Край езерото стоеше бял жираф и гледаше право към нея! За част от секундата очите им се срещнаха, малкото тъжно момиче и стройният млад жираф впиха погледи един в друг, а после небето отново потъмня.

ТЕСТ. Думата и нейните значения. Български език – 5 клас (Вариант № 2)

Прочетете текста и отговорете на въпросите 1. – 3.  Веднъж едно момче на име Тонино отишло на училище, без да си е научило урока, и много се тревожело, че учителят може да го вдигне. „Ах – мислел си Тонино, – ако можех да стана невидим...“ Учителят направил проверка и когато стигнал до името

ТЕСТ. Думата и нейните значения. Български език – 5 клас (Вариант № 3)

1. В кой ред има дума с речниково значение ‘оградено място, засадено с цветя, дървета или зеленчук’? A) гора Б) поляна B) земя Г) градина 2. В кое изречение глаголът летя е употребен в пряко значение? A) Мисълта ми лети на всички посоки. Б) Единствено птиците могат да летят.   B) Когато съм във ваканция, времето лети. Г) Носени от вятъра, листата летят.

ТЕСТ. Думата и нейните значения. Български език – 5 клас (Вариант № 4)

1. В кой ред има дума с граматично значение глагол, 3 л. мн.ч. сег.вр.? A) играем Б) игра B) играят Г) играх 2. С кое от речниковите си значения е употребен глаголът водя в изречението: „Днес часът на класа ще се води от училищния психолог“: А) карам някого или нещо да върви Б) предвождам В) извършвам дейност; ръководя Г) придружавам, съпровождам