Контролна работа. Норми на българския език. Правоговорна и правописна норма. Български език – 10 клас

1. В коя от думите е допусната правописна грешка? A) манастир Б) домакин B) другаря Г) лежът 2. В коя от думите НЕ е допусната правописна грешка? A) термус Б) маниста B) заповедта Г) белешка 3. В коя от думите е допусната правописна грешка? A) пъстър Б) цялостта B) поддавам се Г) океан

ТЕСТ. Лексикални особености на думата. Звукови промени в думата. Български език – 7 клас

1. Кое твърдение НЕ се отнася до неутралната лексика? A) Част е от лексикалното богатство на българския език. Б) Използва се само в опреде-лени речеви ситуации. B) Не изразява оценка и отношение към предмета на общуване. Г) Включва думи от различни части на речта. 2. В кой ред откривате експресивна дума, образувана с помощта на наставка?

ТЕСТ. Думата в изречението и в текста. Особености на глагола. Български език – 7 клас

1. Наклонение е граматичен признак, който означава: A) начин на извършване на глаголното действие Б) време и място на извършване на глаголното действие B) взаимоотношения между вършителите на глаголното действие Г) отношение на говорещото лице към глаголното действие 2. В кой ред глаголната форма НЕ е в изявително наклонение? A) Николина обича есенните залези.

ТЕСТ. Имена. Форми за единствено и множествено число. Български език – 10 клас

1. Къде е допусната грешка при употребата на бройна форма? A) пет професора Б) няколко гола B) двама футболисти Г) три начина 2. Къде е допусната грешка при употребата на бройна форма? A) трима приятели Б) няколко вълка B) колко студента Г) пет дома

Учебна програма за избираемите учебни часове /ИУЧ/ по български език и литература в V клас

Учебната програма за ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ /ИУЧ/ по български език и литература в V клас е разработена в съответствие с държавния образователен стандарт за общообразователна подготовка, както и със структурата на учебната програма.

ТЕСТ. Употреба на тире, точка и запетая и двоеточие. Български език – 10 клас

1. В кое изречение има пропуснат нунктуационен знак? A) Напълно закономерно интерпретативният акцент ще се насочи към онази девойка, която тръгва да търси новото в света – Найда. Б) Досега не бе видял, че момиче може да разгъва душата си като цвете – както бялата ружа разгъва чисти, неопетнени, недокосвани листца. В) Росица по-голямото девойче – ставаше от ден на ден по-хубава и който я видеше

Контролна работа. Пунктуационна и лексикална норма. Български език – 10 клас

1. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка? A) От самолетната компания зависи дали ще стигнат същата вечер или ще отложат срещата за другия ден. Б) Нетърпеливи и отегчени от дългото чакане, зрителите започнаха с ръкопляскания да подканят групата да излезе на сцената. B) В едно мразовито и мъгливо есенно утро видях, че цъфналите димитровчета са като попарени от сланата.

ТЕСТ. Употреба на запетая в простото изречение. Български език – 10 клас

1. В кое изречение НЕ е допусната пунктуационна грешка? A) В тъги, в неволи, младост минува... Б) Не, не е същото, това! B) И дебне пак беда голяма. Г) Зимата пее, свойта зла песен... 2. В кое изречение НЕ е допусната пунктуационна грешка? A) Само едно „не“ никак не решава въпроса. Б) Как бяха скръбни, мойте детски дни! B) Свършихме навреме, и то успешно още вчера. Г) Следобед, бързичко избягаха от стаята.

Учебна програма за избираемите учебни часове по български език и литература за VI клас

Учебната програма за разширена подготовка в избираеми учебни часове по български език и литература за VI клас е разработена в съответствие с държавния образователен стандарт за общообразователна подготовка.

Учебна програма за избираемите учебни часове по български език и литература в VII клас

Чрез обучението по БЕЛ - РП се цели да се даде възможност на учениците от VII клас да надградят своите цели и умения, придобити в учебните часове по БЕЛ - ЗП, както и да формират комуникативни компетентности за възприемане и създаване на стилистично диференцирани текстове