„Изворът на Белоногата“ и идеите на Петко Славейков за българското и неговата съдба

Европейският романтизъм се разгръща в края на XVIII и началото на XIX век. Сред водещите естетически идеи на това литературно направление е идеята за противопоставяне на принципите на буржоазния свят и на рационализма в изкуството, характерен за епохата на Просвещението.

„Тъй свършваха тогава предтечите на зорницата на българското освобождение”

(съчинение разсъждение върху V глава на повестта „Немили-недраги”) Важно условие за успешната работа при изграждането на съчинение разсъждение е осмислянето на поставената задача, което е свързано с предварителна работа върху заглавието - начин на формулиране, изясняване на ключови думи, насоченост. Предварителната работа може да протече в два етапа:

И.Вазов и А.Константинов - две гледни точки към българското (11 клас)

Характерна особеност на художествения поглед на следосвобожденските автори е вглеждането в образа на България, в неговите същностни измерения, отразили новите ценности на обществената действителност. Социалният хаос от забравени или подменени национални стойности, низки целеустремености и униние е реален повод творците да търсят „параметрите” на българското в новите условия за живот.

„По жътва“ – Трудът, любовта и смъртта в българското село

В миналото животът на село има няколко основни места, в които се разгръща човешката общност – нивата като пространство на трудовия делник, мегданът като пространство на празника (там се играе хорото в неделя), кръчмата, в която се събират мъжете и понякога спорят, изворът като гореща точка

Обща характеристика на Българското възраждане

Възраждането е един от най-важните етапи от развитието на българското общество и култура. Думата „възраждане“ е буквален превод на думата „ренесанс“. Затова често се казва, че Възраждането играе в българската история ролята, която е изиграл Ренесансът в развитието на европейските култури.

Срещу консерватизма в българското село - "Преди да се родя"

Основен сюжет на бъл­гарската литература след Освобождение­то е разпадането на родовия космос, на патриархалния селски бит. Пропукват се стените на затворените семейно-родови пространства и в тях постепенно навлизат новите градски порядки, коренно раз­личните градски обичаи и нрави. Селото се погражданява. Повестта „Гераците” на Елин Пелин винаги се сочи като претворя­ване на този преломен исторически момент от живота на българското село. От Елин Пе­лин до Йордан Радичков и Ивайло Петров и до по-младите „селски” автори, различни­те страни на това погражданяване са обект на драматични, иронични, пародийни ху­дожествени изображения.

Образът за България и българското в поезията на Вазов

Родината, народът-България, това е фокусът който събира всички линии на вазовата лирика,вечният извор на неговото вдъхновение,основната му тема,основният му образ.Цялото богатсво на своя личен свят Вазов разтваря в големия свят на родината.Още в самото начало на своя поетичен път той изрича в тържествения ритъм на клетва: “На теб, Българийо свещенна, покланям песни си сега!”

Контролна работа. Българско възраждане

КОНТРОЛНА РАБОТА  ЛИТЕРАТУРА – 9 клас БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ 1. Коя от изброените черти НЕ е обща за Българското възраждане и за Европейското просвещение?    A) подготовка за буржоазната революция    Б) утвърждаване на силата на знанието и на науката    B) утвърждаване на

Литература на Българското възраждане

Възраждането е своеобразно начало на новата българска история, времето на преход от феодализъм към капитализъм, от Средновековието към Новото време. Преходът в българските земи през XVIII и XIX в. протекъл в условията на подготовка и провеждане на националната буржоазна революция. Тя била осъществена под влиянието на различни вътрешни и външни противоречия, намесата на Великите сили и съседите на България

Литература на Българското възраждане

Литература на Българското възраждане се нарича книжнината, създавана в периода на XVIII и XIX век. Тя е естествено продължение на старобългарската литература, но за разлика от нея не е обременена със задачата да утвърждава религиозния мироглед