ТЕСТ. Входно равнище. Български език и литература – 6 клас (Вариант 2)

1. В кой от отговорите глаголът е в минало несвършено време? А) писа Б) писане В) пишеше Г) писах 2. Къде думите съдържат подвижно Ъ? А) плъх, дъска, пържа Б) дърво, гълтам, скръбен В) дръжка, хълм, пълня Г) вятър, връх, съхна 3. По какво се различават подчертаните глаголни форми в изречението? Момичето се засмя и отговори закачливо. А) по спрежение Б) по число В) по лице Г) по време

ТЕСТ. Входно равнище. Български език и литература – 5 клас (Вариант 1)

1. Кой сезон е описан в тази част на стихотворението от Елисавета Багряна? Избери правилната дума. Обичам те, когато ……………………. под бистър небосвод събира плодовете с песен работният народ. А) есен Б) зима В) пролет 2. В кой ред има думи с мек съгласен? А) катеричка, куче, котарак Б) мляко, люлка, боксьор В) нощ, къща, джип 3. Коя от думите е сложна?

ТЕСТ. Входно равнище. Български език и литература – 8 клас (Вариант 3)

1. Думата ръка е: А) чуждица Б) домашна дума В) остаряла дума Г) заемка 2. В кое наклонение е глаголната форма сипете в изречението? В намазана с олио тавичка сипете яйцата и брашното. А) изявително Б) условно В) повелително Г) нито едно от посочените 3. В кое изречение е употребена преизказна глаголна форма? А) Момъкът и девойката живели дълги години щастливо. Б) Баба и дядо

ТЕСТ. Входно равнище. Български език и литература – 6 клас (Вариант 3)

1. Какви са подчертаните думи в изречението според речниковото им значение? Излязох от блока, но се сетих, че си забравих блока за рисуване. A) синоними Б) антоними B) омоними Г) сродни думи 2. На кой ред НЯМА дума с представка? A) достигам Б) разтапям B) приближавам Г) искам 3. На кой ред е посочено лично местоимение? A) той Б) мой B) свой Г) твой 4. В кое изречение думата високо

ТЕСТ. Входно равнище. Български език и литература – 7 клас (Вариант 3)

1. В кое изречение е употребено показателно местоимение? A) Те ще дойдат по-късно в училището. Б) Този е новият учител по математика. B) Ние ще отидем на състезанието утре. Г) Вие ще играете с новите екипи утре. 2. В кое изречение е употребено въпросително местоимение? A) Колко книги прочете през ваканцията? Б) Тя знае ли за промените в програмата? B) Дали утре ще ни раздават

ТЕСТ. Входно равнище. Български език и литература – 9 клас (Вариант 5)

1. В кое изречение е употребен глагол в деятелен залог. A) Проектът беше представен от най-младия архитект. Б) Романът беше анализиран задълбочено от студентите. B) Потребителят беше информиран за цената на услугата. Г) Адвокатът беше подготвил първия вариант на договора. 2. В кое изречение е употребен глагол от несвършен вид. A) Донесох всички книги, посветени на

ТЕСТ. Елисавета Багряна – „Потомка“. Литература – 12 клас (Вариант 1)

1. Кое е истинското име на Елисавета Багряна? А) Елисавета Белчева; Б) Мара Белчева; В) Лора Каравелова; Г) Екатерина Ненчева. 2. Стихотворението „Потомка“ е публикувано за пръв път през: А) 1927 г. в сп. „Златорог“; Б) 1925 г. в сп. „Съвременник“; В) 1925г. в сп. “ Златорог“; Г) 1927 г. в сп. „Съвременник“. 3. Стихотворението „Потомка“ е включено в цикъла:

ТЕСТ. Думата и нейните значения. Български език – 5 клас (Вариант № 1)

Прочетете текста и отговорете на въпросите 1. – 3.  Навън вятърът беснееше, оглушително трещяха гръмотевици. Блесна светкавица и Мартина замръзна. Край езерото стоеше бял жираф и гледаше право към нея! За част от секундата очите им се срещнаха, малкото тъжно момиче и стройният млад жираф впиха погледи един в друг, а после небето отново потъмня.

ТЕСТ. Думата и нейните значения. Български език – 5 клас (Вариант № 2)

Прочетете текста и отговорете на въпросите 1. – 3.  Веднъж едно момче на име Тонино отишло на училище, без да си е научило урока, и много се тревожело, че учителят може да го вдигне. „Ах – мислел си Тонино, – ако можех да стана невидим...“ Учителят направил проверка и когато стигнал до името

ТЕСТ. Думата и нейните значения. Български език – 5 клас (Вариант № 3)

1. В кой ред има дума с речниково значение ‘оградено място, засадено с цветя, дървета или зеленчук’? A) гора Б) поляна B) земя Г) градина 2. В кое изречение глаголът летя е употребен в пряко значение? A) Мисълта ми лети на всички посоки. Б) Единствено птиците могат да летят.   B) Когато съм във ваканция, времето лети. Г) Носени от вятъра, листата летят.