Контролна работа. Възприемане и създаване на текстове. (Вариант 3)

Прочетете текста и решете задачи 1-3. Катя: На мене като по-малка ми беше трудно да си разпределям правилно времето за подготовка на уроците и домашните работи. Но постепенно се научих. Димо: И аз се опитвам, но все не ми стига време. Особено тази година и е подготовката за изпитите.

Входно ниво по Български език и Литература за 9 клас - (вариант 3)

ТЕСТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ВХОДНО НИВО - IX КЛАС Прочетете текста и изпълнете задачи 1 – 6.      „Храмът на Артемида Ефеска е един изключителен и неповторим земен дом на боговете. Който веднъж го зърне, ще се убеди, че тук земята и небето са сменили местата си и светът на безсмъртните богове се е преместил от небето на земята.“

ТЕСТ. Никола Вапцаров, „История“. Литература – 11 клас (Вариант 1)

1. Кое НЕ е вярно за края на стихотворението? A) Съдържа посланието историята да промени своя език. Б) Съдържа идеята за осъзнатата необходимост от безкрайна борба. B) Съдържа картина на живота, по-хубав от пролетен ден. Г) Съдържа идеята за приемственост между поколенията. Каква е позицията на лирическия говорител в „История“? A) Той е третоличен, обективно представящ

ТЕСТ. Митологичен модел за света. Литература – 5 клас (Вариант № 3)

1. „Мит“ е: A) българска дума, която означава „сътворение“ Б) гръцка дума, която означава „слово“, „разказ“ B) библейска дума, която означава „Бог“ Г) нито едно от посочените 2. Митовете за сътворението на света и днешните научни представи за Сътворението на света са: A) различни Б) еднакви B) подобни Г) нито едно от изброените 3. Откъде произлизат боговете според старогръцкия мит

ТЕСТ. Митологичен модел за света. Литература – 5 клас (Вариант № 1)

1. Митовете са: A) съвременни разкази Б) народни приказки B) литературни произведения Г) свещени текстове 2. От Хаос произлизат: A) Гея и Уран Б) Гея и Ерос B) Рея и Кронос Г) Рея и Тартар В коя двойка думи противопоставянето е свързано с представата за пространство?

ТЕСТ. Митологичен модел за света. Литература – 5 клас (Вариант № 2)

1. Коя дума НЕ може да се постави на мястото на многоточието? Митовете са ………………………… разкази за Сътворението на света. A) фантастични Б) съвременни B) древни Г) свещени 2. Уран и Гея са родители на: A) Ерос Б) Тартар B) Кронос Г) Нюкта

ТЕСТ. Атанас Далчев – „Повест“. Литература – 10 клас (Вариант 1)

1. Кой проблем НЕ се отнася до съдържанието на стихотворението „Повест“? A) нежеланото и невъзможното общуване Б) монотонното и безсмислено съществуване B) мъчителният размисъл за смъртта Г) самотата в отчуждението на личността 2. В кое твърдение е посочена особеност на диаболистичния свят в стихотворението „Повест“? A) Откроява се силата на духа на самотната личност.

ТЕСТ. Йордан Йовков – „Албена“. Литература – 10 клас (Вариант 1)

1. В кой сборник на Йовков е включен разказът „Албена“? А) „Вечери в Антимовския хан“ Б) „Ако можеха да говорят“ В) „Женско сърце“ Г) „Старопланински легенди“ 2. Коя композиционна особеност се среща в разказа „Албена“? А) ретроспекция Б) лирическо отстъпление В) пейзаж Г) вътрешен монолог 3. Какво е посланието за красотата в разказа „Албена“ на Йордан Йовков?

ТЕСТ. Български език – 6 клас. Текстът и общуването. (Вариант № 1)

Прочетете двата текста и решете задачите след тях. Текст 1 От морфологична гледна точка думите в българския език се делят на изменяеми и неизменяеми. Изменяеми са частите на речта, които с помощта на формообразувателни морфеми променят формата си: съществителни имена, прилагателни имена, числителни имена, местоимения, глаголи.

ТЕСТ. Български език – 6 клас. Текстът и общуването. (Вариант № 2)

Прочетете двата текста и решете задачите след тях. Текст 1 От синтактична гледна точка думите в българския език се определят в зависимост от службата, която изпълняват в изречението. Частите на изречението се делят на главни и на второстепенни. Главни части са подлогът и сказуемото, а второстепенни части са определението, допълнението, обстоятелственото пояснение и др.