ТЕСТ. Български език – 6 клас. Текстът и общуването. (Вариант № 3)

Прочетете текста и решете задачи 1. – 5. През IV – VII в. Европа е свидетел на мощни миграционни процеси, наречени Велико преселение на народите. В резултат на този процес се ускорява залезът на Римската империя. През I в. пр.н.е. германските племена започнали да се придвижват на юг и постепенно изтласкали келтите на запад. Римляните се опитали

ТЕСТ 2 -литература - На прощаване в 1868 г. - 7 клас (Вариант 1)

ТЕСТ - 2 ЛИТЕРАТУРА – 7 клас На прощаване в 1868 г. (Вариант 1) 1. „На прощаване в 1868 г.“ е: – 1 т. а) разказ б) стихотворение в) народна песен г) приказка

ТЕСТ 2 -литература - На прощаване в 1868 г. - 7 клас (Вариант 2)

ТЕСТ - 2 ЛИТЕРАТУРА – 7 клас На прощаване в 1868 г. (Вариант 2) 1. Авторът на „На прощаване в 1868 г.“ е: – 1 т. а) Иван Вазов б) Добри Чинтулов в) Христо Ботев г) Любен Каравелов

ТЕСТ. Български език – 6 клас. Изречението в текста. (Вариант № 1)

Прочетете текста и решете задачи 1 – 3. Орелът винаги е бил символ на могъщество и е изобразен на гербовете на много държави. Човекът обаче е преувеличавал силата му и дълги години за него са се разказвали неверни неща. Говорело се, че орелът може да вдигне плячка, много по-тежка от него самия. В действителност това е невъзможно.

ТЕСТ. Български език – 6 клас. Изречението в текста. (Вариант № 2)

Прочетете текста и решете задачи 1 – 3. Бухалът надделява над всички други грабливи птици, той е по-мощен и от скалния, и от морския орел. В Европа живее предимно в планините и в северните гори, но в Азия обитава още пустини и степи. Среща се и в равнините, и по места с височина до 5000 м, и по напечените от слънцето скали, и край бреговете на блата.

ТЕСТ. Български език – 6 клас. Изречението в текста. (Вариант № 3)

1. Посочете вярното твърдение. Еднородните части: A) изпълняват различна синтактична служба Б) поясняват една и съща част на изречението B) отговарят на различни въпроси Г) свързват се чрез съюзи или предлози 2. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение. Видове еднородни части са: A) еднородни сказуеми Б) еднородни определения

ТЕСТ 3 -литература - На прощаване в 1868 г. - 7 клас (Вариант 3)

1. Кой е лирическият герой в поемата на Христо Ботев „На прощаване“? а) Ботев; б) бунтовникът-революционер; в) майката; г) либето. 2. Какво стои в центъра на поемата? а) описанието на събития и картини; б) душевните преживявания на героите.

ТЕСТ. Пейо Яворов – „Арменци“. Литература – 10 клас (Вариант 1)

1. Творчеството на Пейо Яворов НЕ се свързва с: A) разработването на мотива за националната революция Б) насочването на лириката към философски проблеми В) интерпретация на любовната тема в българската лирика Г) възприемането на символизма в българската литература 2. Кой е основният конфликт в стихотворението „Арменци“? A) сблъсъкът между копнежа за борба

ТЕСТ. Елин Пелин – „Гераците“. Литература – 10 клас (Вариант 1)

1. Кой момент е развръзка в сюжетно-композиционната структура на повестта „Гераците“? А) смъртта на Йордан Герака Б) смъртта на баба Марга В) кражбата на парите Г) отсичането на бора 2. Кое от твърденията е вярно за повестта „Гераците“ от Елин Пелин? A) Причината за съдбата на Гераците е най-големият син Божан. Б) Основна в повестта е идеята за родовата и семейната хармония.

ТЕСТ. Гео Милев – „Септември“. Литература – 10 клас (Вариант 1)

1. Кои художествени особености НЕ са характерни за поемата „Септември“? A) специфичен историко-митологичен сюжет Б) обективна достоверност на изображението B) изразена гледна точка на лирическия говорител Г) фрагментарност и лиро-епическо начало 2. Особеностите на експресионизма в поемата „Септември“ на Гео Милев НЕ се проявяват в: A) бунта срещу