ТЕСТ. Текстът и общуването. Български език – 7 клас (Вариант 1)

1. Кое НЕ е характеристика на репортажа? A) ясно формулирана лична позиция  Б) лаконично поднесена информация B) образност и емоционалност Г) точност на използваните факти 2. В медийните текстове, предназначени да информират, преобладават: A) реторични въпроси Б) изрази с преносна употреба B) съобщителни изречения Г) възклицателни изречения

ТЕСТ. Текстът и общуването. Български език – 7 клас (Вариант 2)

1. Кое HE е характеристика на репортажа? A) Най-често е писмен монологичен текст. Б) Отличава се с образност и емоционалност. В) Има убеждаващо въздействие. Г) Поднесените факти са точни. 2. В медийните текстове, предназначени да информират, НЕ се използват: A) съобщителни изречения Б) подбудителни изречения B) имена Г) глаголи

ТЕСТ. Изборът и раздвоението. Литература – 12 клас (Вариант 1)

1. Кое от следните твърдения НЕ е вярно? А) В „Две души“ раздвоението е показано като причина за трагичната съдба на човека. Б) В „Две души“ Яворов категорично избира ангелското пред демоничото начало. В) Мотивът за противопоставането между ангелското и демоничното присъства отчетливо в „Две души“. Г) В „Две души“ е показано огромното значение на оставената следа

ТЕСТ. Изборът и раздвоението. Литература – 12 клас (Вариант 2)

1. Жанрът на „Две души“ може да се определи като: А) ода Б) балада В) стихотворение самооценка Г) елегия 2. Основната характеристика на лирическия герой от „Честен кръст“ е: А) стремящ се към слава и обществено признание човек Б) страдащ от неразбирането на публиката поет В) обезверен и отвратен от живота, който е принуден да води, човек Г) искрено желаещ да изпълни честно

ТЕСТ. Изборът и раздвоението. Литература – 12 клас (Вариант 3)

1. Жанрът на „Потомка“ може да се определи като: А) стихотворение равносметка и лирическа изповед Б) поема В) ода Г) елегия 2. Кой от следните начини за въздействие НЕ присъства в „Две души“? А) подтикване на читателя към съпричастие и активна позиция Б) възпяване В) символично внушение Г) лирическа изповед 3. В коя двойка творби е налице междутекстово свързване

ТЕСТ. Правоговорна норма. Български език – 11 клас (Вариант № 1)

В кое от изреченията има погрешно написана дума, която отразява неправилен изговор? (Общо условие за задачи 1 – 8.) 1. A) Внукът му не се е вясвал по тези места. Б) Помолих фризьора да ми оформи къс бретон. B) Този знак има двойнствен смисъл. Г) Сградата е била разрушена при бомбардировка. 2. A) Главният герой в романа е един много добър детектив. Б) Прочети текста си и

ТЕСТ. Трудът и творчеството. Литература – 12 клас (Вариант 1)

1. Кое от следните твърдения НЕ е вярно? А) Във „Ветрената мелница“ трудът е показан като израз на активното отношение към живота. Б) Мотивът за жизнеутвърждаващата сила на любовта присъства отчетливо в разказа „Ветрената мелница“. В) Във „Ветрената мелница“ е опровергана поуката на народната поговорка „Залудо работи, залудо не стой“. Г) Във „Ветрената мелница“

ТЕСТ. Трудът и творчеството. Литература – 12 клас (Вариант 2)

1. Жанровото своеобразие на „Ветрената мелница“ се определя от взаимодействието на следните жанрови модели: А) предание и приказка Б) легенда и похвално слово В) заклинание и молитва Г) притча и анекдот 2. Кой от следните начини за въздействие НЕ присъства в разказа „Ветрената мелница“? А) свободна морална преценка Б) символично внушение В) подтикване към

ТЕСТ. Трудът и творчеството. Литература – 12 клас (Вариант 3)

1. Кое от следните твърдения НЕ е вярно? А) Едно от важните послания на „Песента на колелетата“ е, че човек трябва да бъде нужен на другите. Б) В „Песента на колелетата“ темата за труда и творчеството е подчинена на темата за любовта. В) В „Песента на колелетата“ основната тема е свързана с ролята на труда и творчеството като средство за осмисляне на човешкия живот. Г) В

ТЕСТ. Иван Вазов – „Левски“. Литература – 10 клас (Вариант 1)

1. „Левски“ на Иван Вазов е: A) епопея Б) ода B) легенда Г) балада 2. С кой библейски първообраз НЕ е отъждествен Левски от едноименната творба в цикъла „Епопея на забравените“? А) отшелник Б) мъченик В) апостол Г) ангел 3. Открийте характерните особености на одата „Левски“ от Иван Вазов? A) лиро-епическо произведение, тържествено звучене, засилена употреба на реторични