ТЕСТ. Български език – 6 клас. Текстът и общуването. (Вариант № 1)

Прочетете двата текста и решете задачите след тях. Текст 1 От морфологична гледна точка думите в българския език се делят на изменяеми и неизменяеми. Изменяеми са частите на речта, които с помощта на формообразувателни морфеми променят формата си: съществителни имена, прилагателни имена, числителни имена, местоимения, глаголи.

ТЕСТ. Български език – 6 клас. Изречението в текста. (Вариант № 1)

Прочетете текста и решете задачи 1 – 3. Орелът винаги е бил символ на могъщество и е изобразен на гербовете на много държави. Човекът обаче е преувеличавал силата му и дълги години за него са се разказвали неверни неща. Говорело се, че орелът може да вдигне плячка, много по-тежка от него самия. В действителност това е невъзможно.

ТЕСТ. Фолклорен модел за света. Литература – 5 клас (Вариант № 1)

1. Легенда е: A) „Тримата братя и златната ябълка“ Б) „Троица братя града градяха“ B) „Как била създадена Земята“ Г) „Златното момиче“ 2. „Троица братя града градяха“ е: A) фолклорна приказка Б) народна песен B) легенда Г) мит 3. Струна невяста е героиня от: A) народна песен Б) мит В) фолклорна приказка

ТЕСТ. Правоговорна норма. Български език – 11 клас (Вариант № 1)

В кое от изреченията има погрешно написана дума, която отразява неправилен изговор? (Общо условие за задачи 1 – 8.) 1. A) Внукът му не се е вясвал по тези места. Б) Помолих фризьора да ми оформи къс бретон. B) Този знак има двойнствен смисъл. Г) Сградата е била разрушена при бомбардировка. 2. A) Главният герой в романа е един много добър детектив. Б) Прочети текста си и

ТЕСТ. Правописна норма. Български език – 11 клас (Вариант № 1)

1. В коя от думите има правописна грешка? A) инженер Б) акомулатор B) тирбушон Г) пеницилин 2. В кой ред НЕ е допусната правописна грешка? A) манисто, астма, бастун Б) бодър, разпра, огризение B) влакче, прекупувам, заводски Г) мързелив, неосетно, овощни 3. В кое от изреченията е допусната правописна грешка? А) По образование и квалификация фелшерът е между

ТЕСТ. Граматична норма. Български език – 11 клас (Вариант № 1)

1. Колко граматични грешки са допуснати в изречението? Автомобила на замъкът току-що се бе подал иззад ъгъла с шофьора Вул на волана. А) една Б) две В) три Г) четири 2. В кое изречение е допусната граматична грешка? A) Замисълът действително си го биваше, но за съжаление, се провали. Б) И до днес в семейството това беше най-коментираният скандал. B) За всеобщо учудване

ТЕСТ. Български език – 6 клас. Изходно ниво. (Вариант № 1)

Прочетете текста и решете задачи 1 – 5. Като скъпоценни камъни се определят шлифовани образци от кристали на естествени минерали, които имат видима прозрачност и определена трайност. От известните над 4800 вида минерали (по данни на Международната минералогична асоциация) приблизително 150 отговарят на посочените условия

ТЕСТ. Български език – 6 клас. Входно ниво. (Вариант № 1)

Прочетете текста и решете задачите след него. Днес железопътният транспорт е един от най-надеждните и бързи начини за придвижване. Гарите са мястото, където хората чакат заминаването и пристигането на влаковете. Железопътният транспорт се е развил неимоверно много през последното столетие.

ТЕСТ. Входно ниво. Български език – 11 клас (Вариант № 1)

1. В кой ред е допусната правописна грешка? А) видяли, живели, големи Б) казал, рекъл, къдрав В) неин, фотьойл, емайл Г) есемес, джиесем, диджей 2. В кой ред е допусната правописна грешка? А) анцуг, тренинг, клонинг Б) подтискам, подтик, поддръжка В) известност, опастност, честност Г) отделям, сглобавам, сделка 3. В кое изречение е допусната правописна грешка? А) Прехранването причинява

ТЕСТ. Входно ниво. Български език – 5 клас (Вариант № 1)

  Прочетете текста и изпълнете задачите след него. Напекло топлото мартенско слънце. Закапали весело капчуците. Стопанинът грабнал ножицата и се провикнал към косето: – Хайде, Косе Босе, тръгвай с мене да подрежем лозите! – Не мога – отвърнало косето, – защото си имам работа: гнездо вия. Зашумял развигорът над хълмовете. Бръмнали пчелите по градините.