ТЕСТ. Изборът и раздвоението. Литература – 12 клас (Вариант 3)

1. Жанрът на „Потомка“ може да се определи като: А) стихотворение равносметка и лирическа изповед Б) поема В) ода Г) елегия 2. Кой от следните начини за въздействие НЕ присъства в „Две души“? А) подтикване на читателя към съпричастие и активна позиция Б) възпяване В) символично внушение Г) лирическа изповед 3. В коя двойка творби е налице междутекстово свързване

ТЕСТ. Трудът и творчеството. Литература – 12 клас (Вариант 3)

1. Кое от следните твърдения НЕ е вярно? А) Едно от важните послания на „Песента на колелетата“ е, че човек трябва да бъде нужен на другите. Б) В „Песента на колелетата“ темата за труда и творчеството е подчинена на темата за любовта. В) В „Песента на колелетата“ основната тема е свързана с ролята на труда и творчеството като средство за осмисляне на човешкия живот. Г) В

ТЕСТ. Иван Вазов, „Паисий“. Литература – 11 клас (Вариант 3)

1. Какъв е историческият и културен контекст, в който е създаден цикълът „Епопея на забравените“? A) Творбите се появяват в предосвобожденското време и отразяват надеждите и идеалите на обикновения човек от периода. Б) Цикълът се появява в условията на политическа диктатура в средата на 20. век и й противопоставя свободния дух на борците за независимост. B) Стихотворенията

ТЕСТ. Човекът и изкуството. Литература – 6 клас (Вариант 3)

1. За кой герой се отнася описанието: „Под големите му гъсти вежди играеха... умни очи“? A) Лазо Б) Благолаж B) Стамо Г) Гургул 2. Пейзажът в началото на разказа „Косачи“ изобразява: А) пролетна вечер в Софийското поле Б) лятна нощ в Тракийското поле В) есенна нощ край Искър Г) лятна утрин в Добруджа 3. Кой цитат е откъс от пейзаж?

ТЕСТ. Вярата и надеждата. Литература – 12 клас (Вариант 3)

1. Кой от следните начини за въздействие НЕ присъства в разказа „Спасова могила“? А) внушаване на идеята за красота и хармония Б) подтикване към симпатия и съпричастие В) подтикване към размисъл Г) критика към несправедливия обществен ред 2. Жанрът на „Молитва“ може да се определи като: А) молитва Б) ода В) елегия Г) стихотворение, имитиращо молитва

ТЕСТ. Миналото и паметта. Литература – 11 клас (Вариант 3)

1. Кое от следните твърдения НЕ е вярно? A) В „Паисий“ паметта е показана като условие за съществуването на българската нация. Б) В „Паисий“ Вазов възпява легендарните подвизи на атонския монах, чиято памет по онова време се е тачила във всеки български дом. B) Мотивът за сблъсъка между истинско и фалшиво служене присъства отчетливо в „Паисий“. Г) В „Паисий“ е показано значението

ТЕСТ. Родното и чуждото. Литература – 11 клас (Вариант 3)

1. Кой сюжетен момент изпълнява функцията на завръзка в „Железният светилник“? A) срещата на Стоян и Султана и последвалата сватба Б) сватбата на Лазар Глаушев и Ния B) бягството на Стоян Глаушев от родното село Гранче Г) посещението на рилския монах в Глаушевия дом 2. От коя творба е посоченият откъс? – Не одобрявам! – извика тържествено Аочоолу. – Не одобрявам! Ако е

ТЕСТ. Човекът и другите. Литература – 6 клас (Вариант 3)

1. Кой от посочените герои НЕ е от главата „Радини вълнения“? A) учителят Климент Б) кака Гинка B) Дамянчо Григорът Г) Събка 2. Рада се вълнува от представянето на възпитаничките си, защото: А) Иска всички да я забележат Б) Обича децата и е отговорна за тяхното образование. В) Иска да направи впечатление на Огнянов. Г) Иска да й увеличат заплатата.

Тест 3 - "Тримата братя и златната ябълка" - вариант 3

1. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение. 1 т. Приказката „Тримата братя и златната ябълка" е:        A) вълшебна        Б) фолклорна        В) преразказана от Братя Грим         Г) преразказана от Елин Пелин

"Серафим" - Йордан Йовков - сбит преразказ (вариант 3)

Веднъж, посред лято, в Енювото кафене пристига  чудноват човек, облечен с дълго като расо зимно палто, смачкано бомбе на главата и цървули на краката. Еню не успява да го познае веднага, но погледът му всеки път се спира върху палтото на непознатия - избеляло, окъсано и нашито с безброй огромни кръпки.