„По „изборите" в Свищов” - „моралното влияние” на байганьовското общество

Фейлетонното творчество на Алеко Константинов, създадено в последните три години от живота му (1894-1897), разкрива острия публицистичен патос на открито заявен протест срещу наблюдавани антиобществени явления в българската действителност.

КИНЕТИКА НА ЕЛЕКТРОХИМИЧНАТА КОРОЗИЯ - Влияние на външни и вътрешни фактори върху скоростта на електрохимичната корозия.

Кинетика на електрохимичната корозия Кинетиката изучава скоростта на протичане на корозионните процеси, както и факторите, които оказват влияние върху нея. Интензивността на работа на корозионния галваничен елемент се определя от силата на тока (или по-коректно от плътността на тока), протичащ между анодните и катодините участъци на кородиращата метална повърхност – корозионен ток : Фактори влияещи върху скоростта на електрохимичната корозия : а) вътрешни фактори - свързани с метала : - химична устойчивост на метала – тази устойчивост може приблизително да се оцени по големината на равновесния потенциал на метала. Най-общо колкото неговият потенциал е по-положителен, толкова метала е по-устойчив.

Влияние на кръстоносните походи върху генотипа и фенотипа на Западноевропейската цивилизация

Походите продължават два века – от 1096 до 1270 год. Седем са на брой, като най-успешен е първият и четвъртият По време на четвъртия е нападнат и завладян Константинопол. На територии на Византия възниква Латинската империя.

Влияние на Великите географски открития върху генотипа и фенотипа на Западноевропейската цивилизация

Великите географски открития се извършват в последния стадий на средновековието – периода на разложение на феодализма XV-XVII век. Два са най-важните стимули за Великите географски открития. Първият е потребността да се

Влияние на параметрите на режима при точково заваряване - Протокол

Точковото електросъпротивително заваряване е най-разпространеният метод за заваряване на листов материал чрез припокриване. При него детайлите се съединяват в една или няколко отделни точки в зависимост от броя и разположението на електродите на заваръчната машина. Този тип заваряване може да бъде едностранно или двустранно, като във вторият случай нагряването се осъществява от целия ток, протичащ между разположените от двете страни на заваряваните детайли елекроди. Основна технология е едноимпулсната с постоянно притискане, след време tпз. (педзаваръчно време) от достигането на максималната сила на притискане Fпр. се включва токът I във вид на импулс с продължителност t3 (заваръчно време).