Художествени измерения на времето - "Преди да се родя"

Първият ключ към разгадаване особе­ностите на всяка творба е нейното заг­лавие. Няма съмнение, че логическият акцент в „Преди да се родя и след това” пада върху две думи - „преди” и „след”. По своята смислова, а следователно и граматическа същност това са предлози, т. е. неизменяеми, непроменливи, устойчи­ви думи. По характеристиката си те се отнасят към показателя време. Като функция, предназначение и роля те служат за конкретизиране, по отношение на времето, на друга дума или думи в текста. В този случай тази дума е глаголът „да се родя”, който е разположен между двата предлога.

Аспекти на историческото време в публицистиката на Ботев

 Христо Ботев живее и твори във време, поставящо пред българина редица въпроси - за неспособността на Турската империя да се възроди и да осигури на поробените народи свободно и пълноценно развитие, за необходимостта от борба срещу робството над човешката личност и пътя към нейната свобода, за небрежността на европейските държави относно съдбата на балканските славянски народи

Николай Хайтов - "Мъжки времена"

На ония години бях деликанлия, буйна кръв. Не бях едро, ала яко. Мартинката ми лаеше на гърбината, в пояса - нож до нож. Два ли, три ли бяха, не ги помня, а ливорверът - ей тука, на кълката. Всички ме знаеха, че не си поплювам, та щом някой се наканеше да си краде жена - викаха мене. Жененето не ставаше тогава с кандърми - в ония мъжки времена.

Човекът на новото време - "Песен за човека"

Вапцаровата поезия оста­ва трайно обвързана с човека и неговата същност. В единствената му стихосбирка „Моторни песни” (1940) преобладават твор­бите, посветени изцяло на човешката лич­ност. Между тях се откроява „Песен за чо­века”, една от най-популярните творби на Вапцаров.

Българи от старо време - Любен Каравелов

Хаджи Генчо е такъв един българин, какъвто се рядко ражда и на Еньовден: такъв човек ти не можеш намери ни в Ингелизко. Хаджи Генчо е твърде почтен човек, твърде добър, много учен и разумен; той всичко знае и на всичко е готов да ти отговори, защото е жива душа и пъргаво сърце. По всичко се види, че тоя човек

Прости глаголни времена

Образуване на формите на глаголните времена Сегашно време Формите за сегашно време се образуват, като към сегашната (акционна) основа на глагола се прибавят следните окончания:

Бай Ганьо - съвременен и вечен

Един от най-популярните, интригуващи и актуални със своята жизненост образи в българската литература е Бай Ганьо от едноименното произведение на Алеко Константинов. По своето обществено съдържание, както и по степента на художествено обобщение, образът на Бай Ганьо е гениален завършек на цяла галерия литературни герои, създадени от Алекови предшественици.

Бай Ганьо - съвременен и вечен

Един от най-популярните, интригуващи и актуални със своята жизненост образи в българската литература е Бай Ганьо от едноименното произведение на Алеко Константинов. По своето обществено съдържание, както и по степента на худ

ТЕСТ. Бъдеще време в миналото

1. В кой ред има форма на глагол в бъдеще време в миналото? A) работех, работил съм Б) работя, ще работя B) ще работя, щях да работя Г) бях работил, работих 2. Глаголното време бъдеще време в миналото означава: A) Бъдещо действие, което предстои да бъде извършено.

ТЕСТ. Вид и време на глагола

1. Колко глаголни времена сте изучили досега в часовете по български език?       A) пет Б) шест B) седем Г) осем 2. Как се представя глаголното действие чрез глаголите от свършен вид? A) като цялост Б) като незавършено B) като предстоящо Г) като бъдещо