Печатът по време на войните (1912-1918 година)

Българската журналистика през този период се характеризира със следните основни особености: 1. Прекомерната патриотична екзалтация, която често е съчетана с загубване чувство за реалност. Лекомисленото поведение на пресата по

Норми на съвременния български книжовен език

Нека си припомним какво наричаме „книжовен език“ и каква е неговата роля в обществения живот: Книжовен наричаме общия за цялата национална бщност език в неговите устна и писмена форма, в който цялото богатство от изразни средства е установено със задължителна норма.

Човекът и времето в романа “Железният светилник”

Отношенията “личност-род-история” са проблемен център на романа “Железният светилник”. Негов централен образ е националният живот в драматичен исторически момент – борбите за освобождение на Македония в края на ХІХ век, а централен проблем – изграждането на национално самосъзнание. Този процес е представен чрез конфликта и синхрона между личностно-родовите и общностните отношения. Епическият разказ обаче е съсредоточен върху родовото битие (Глаушевото семейство). То присъства като минимодел на дома Преспа, който от своя страна типизира възрожденските настроения в един български регион – Македония.

Глагол. Време на глагола

Сложни глаголни времена. Време е граматическа категория, присъща само на глагола. В българския език има девет глаголни времена.  І. Видове глаголни времена според начина на образуване:

ТЕСТ. Време на глагола. Минало свършено време. Минало несвършено време

1. В кой ред е основната форма на глагола търпеше? A) търпяха Б) търпим B) ще търпя Г) търпя 2. В кой ред глаголите са от III спрежение? A) пяхме, играеше Б) виках, стрелям     B) играя, мислим Г) зная, пишеше

Вид и време на глагола

ЩО Е ТО ВИД НА ГЛАГОЛА Освен че е свидетелство за едно голямо трагично чувство, както и за високо художествено майсторство, стихотворението на Никола Вапцаров привлича вниманието с още една своя особеност. Ако се вгледаме в глаголите от първата строфа – идвам, оставяй, залоствай – ще видим, че действията

Едно време - Йордан Йовков

Димитър Медара от Сърнено, някогашен хергеледжия при хаджи Петра, беше дошел, както правеше сегиз-тогиз, да се види с чича Митуша. Те си поприказваха доста време (с Медара не можеше да се говори за друго, освен за коне и за хергели), след туй чичо Митуш отиде да види

Време разделно - Антон Дончев

Караибрахим изкачи превала и спря коня си. Пред краката му се простираше долината. Вдясно от нас слизаше пропаст с червеникави, сякаш ръждясали скали, а в дъното й растяха смърчове. И най-високите дървета не