ТЕСТ. Входно равнище. Български език – 12 клас (Вариант 1)

Прочетете текста и изпълнете задачи 1. – 7. Една нощ преди хиляди години, в едно време, което не може да се изчисли с точност, Дедал, архитект и летец, сънувал сън. Сънувал, че се намира във вътрешността на огромен дворец и се движи по безкраен коридор. Коридорът се вливал в друг коридор и Дедал, уморен и объркан, тръгнал по него, подпирайки се на стените. Когато най-сетне коридорът свършил,

ТЕСТ. Входно равнище. Български език – 12 клас (Вариант 2)

1. Избери правилната форма за произнасяне. 1. Той е като (брашнян/брашнен) чувал – колкото и да го изтупваш, все пада нещо. 2. (Целият/цялият) си в кал, не можеш ли да ходиш малко по-внимателно. 3. Гледай да не си повредиш стомаха от тази (сухоежбина/сухояжбина). 4. Покажи по-голяма (зрялост/зрелост) в решаването на този случай. 5. Вчера цял ден се разхождахме по чудно хубавите

ТЕСТ. Входно равнище. Литература – 12 клас (Вариант 1)

1. Жанрът на „Железният светилник“ е: А) новела Б) роман В) трагедия Г) повест 2. Кое твърдение НЕ е вярно? А) Съчетанието на апология и полемика е специфична жанрова особеност на „Паисий“. Б) Повествователят е основният персонаж в книгата „Ноев ковчег“ на Йордан Радичков. В) В „История“ са изобразени легендарни герои, посветили се на националната кауза.

ТЕСТ. Входно равнище. Литература – 12 клас (Вариант 2)

1. Жанрът на пиесата „Балкански синдром“ е: A) комедия на ситуациите (интригата) Б) комедия на маските B) комедия на характерите (нравите) Г) моралистична комедия 2. Като литературен герой Бай Ганьо изразява: A) лошите страни на българския национален характер Б) типична социална роля от времето на първоначалното натрупване на капитала B) тенденцията да се възприема само

ТЕСТ. Входно равнище. Български език и литература – 12 клас (Вариант 1)

1. Избери правилната форма за произнасяне. 1. Той е като (брашнян/брашнен) чувал – колкото и да го изтупваш, все пада нещо. 2. (Целият/цялият) си в кал, не можеш ли да ходиш малко по-внимателно. 3. Гледай да не си повредиш стомаха от тази (сухоежбина/сухояжбина). 4. Покажи по-голяма (зрялост/зрелост) в решаването на този случай. 5. Вчера цял ден се разхождахме по чудно хубавите

ТЕСТ. Входно равнище. Български език и литература – 12 клас (Вариант 2)

1. В кое изречение НЕ е допусната пунктуационна грешка? А) Структурата, организацията условията, както и програмите за обучение се определят от ръководството. Б) Аз от една страна, приемам аргументите ти, но от друга – не изцяло. В) Към молбата се прилагат документи, удостоверяващи промяната и документ за платена такса. Г) Божура не усети ни злорадство, ни съжаление.

ТЕСТ. Входно равнище. Български език – 7 клас (Вариант 1)

1. В кой ред фразеологичните словосъчетания са антоними? А) търся игла в купа сено – търся си белята Б) тъка на два стана – тъка си чергата В) тегля чертата – тегля ушите Г) бие ме парата – нямам пукната пара 2. В кой от отговорите има само причастия? А) недопит, шеговит, схванал Б) засъхнал, пробит, шумящ В) свистящ, непокрит, кисел Г) квадратен, прегракнал, укрепващ 3. В кой от отговорите е допусната правописна грешка?

ТЕСТ. Входно равнище. Български език – 7 клас (Вариант 2)

1. Кой ред съдържа само местоимения? А) нима, се, онази Б) някой, никого, нещо В) нечия, някой, тук Г) сме, си, своите 2. В кое от изреченията е допусната грешка при членуването? А) Романът не съм чел, но съм гледал филма. Б) Учителите ни – математикът и историкът, бяха с нас на лагера. В) Аз бях единственият ученик, спечелил място на втория кръг на олимпиадата. Г) Лакътят ме болеше и затова отидох при лекаря си.

ТЕСТ. Входно равнище. Литература – 7 клас (Вариант 1)

1. Кой не е герой от творбата „Серафим”: А) Павлина Б) Еню В) Иван Г) Пенка 2. „Косачи” е разказ, написан от: А) Йордан Йовков Б) Николай Хайтов В) Иван Вазов Г) Елин Пелин 3. Кой от изброените мотиви се появява в края на стихотворението „Хубава си, моя горо“? А) мотивът за живота в града, противопоставен на живота сред природата Б) мотивът за лишените от сетива хора, които не оценяват хубостта на гората

ТЕСТ. Входно равнище. Литература – 7 клас (Вариант 2)

1. Творбата „Серафим” е: А) повест Б) роман В) разказ Г) литературна приказка 2. Какъв художествен похват е използвал Йовков в откъса: „Две-три врабчета подскачаха към Серафим и той се пазеше да не мръдне, за да могат да си вземат някоя трохичка.”: А) художествен детайл Б) олицетворение В) хипербола Г) сравнение 3. Каква е истинската професия на Джордж – учител на Джери на о. Корфу?