Неразплетимият възел на две човешки съдби в разказа - "Дервишово семе"

Със сборника си „Диви разка­зи” Николай Хайтов се откроява в съвременната българска литера­тура като оригинален писател, пресъздал редица художествени образи, чиито прототипове населяват Родопския регион. В своя среда или извън нея героите му запазват родопска­та си автентичност, но тя е връзката между национално и общочовешко в хуманните стойности на любовта и омразата. И разказът „Дервишово семе” изразява художес­твените тенденции на сборника „Диви разкази”. В море от любов и омраза Николай Хайтов завързва възела между човека и рода в този разказ.

Трагичният възел на любовта в "Дервшово семе"

Драматичната изповед на героя от разказа на Николай Хайтов -„Дервишово семе”, провокира у читателя размисли върху ролята на съд­бата и хуманните ценности в човешкия живот. В монологичната форма на повес­твованието убедително звучи споделена­та мъка, наслоявана през един дълъг житейски път. В съдбата на главния герой откриваме трагизма на изпепелената човешка душа, устремена изначално към щастието, но принудена да премине от рая на споделената любов към ада на болката и омразата, за да достигне до момента на пречистването, като сто­ри добро на най-големия си враг.

Печатен възел - терминология, документация

Печатен възел - представлява печатна платка заедно с монтираните градивни елементи (резистори, кондензатори, диоди, транзистори, интегрални схеми, съединители и др.) Свързването им към платката  се осъществява най-често чрез спояване.

От „Тоя възел" до „Това кръстопътче" - (Николай Хайтов - „Дервишово семе")

Сборникът „Диви разкази” от Николай Хайтов изобразява един първичен по истинността си и красив родопски свят, населен със силни герои. Включеният в него разказ „Дервишово семе” поставя сериозни човешки проблеми, произтичащи от сблъсъка на традиционните родови ценности и чувствата на самосъзнаващата се личност.

Възелът на съдбата в "Дервишово семе"

Патриархалните родови закони имат сво­ите нравствени опори в почитта към роди­телите, съвестта, достойнството и честта. Всичко това е подчинено на святото задъл­жение да се продължи родът във времето. В годините, когато така безцеремонно се рушат изпитаните през вековете духовни устои, светът на Хайтовите герои излъчва някаква особена, почти екзотична светли­на.