Ролята на аргументите в разширения (разгърнат) отговор на литературен въпрос. Функцията на заключението

Изложението в отговор на литературен въпрос е построено върху микротези, които са: • подчинени на основната теза; • логически обвързани помежду си; • аргументирани. Аргументацията трябва: • да изяснява темата; • да е задълбочена и изчерпателна; • да е обвързана логически.

Създаване на съчинение отговор на литературен въпрос

Създаването на съчинение отговор на литературен въпрос преминава през три етапа: • подготовка (планиране); • създаване (писане на текст); • подобряване (редактиране на написания текст). Всеки етап включва следните дейности (стъпки):

Писане и редактиране на отговор на нравствен въпрос

ПИСАНЕ НА ОТГОВОРА НА НРАВСТВЕН ВЪПРОС A) Пишем чернова, в която излагаме нашите разсъждения върху нравствения въпрос. Б) На всяка подтема отговаря абзац. Оформяме тезисен абзац (представя нашата теза) и доказателствени абзаци (всяко доказателство се представя в отделен абзац).

Разчитане на поставения в заглавието въпрос. Ролята на увода

Важно е добре да се осмисли поставеният литературен въпрос, да се разбере в какво точно е същността му, от какъв зрителен ъгъл трябва да се разглежда литературният текст, за да бъде изграден убедително обоснован отговор, адекватен (отговарящ) на самия литературен текст и на поставения литературен въпрос.

Контролна работа. Отговор на научен въпрос, обява и делова покана 

Прочетете ученическия текст отговор на научен въпрос и изпълнете упражнения 1 – 4. Как хората могат да живеят в хармония с природата? Природата около нас непрестанно се променя в неблагоприятна насока заради човешката дейност. Много видове растения и животни са изчезнали или са застрашени от изчезване.

Как се пише отговор на литературен въпрос

Какво е отговор на литературен въпрос Писмен текст разсъждение, чиято тема е зададена като въпрос върху литературно произведение. Коментарен текст, в който пишещият заявява и аргументира своя теза по поставения въпрос. Текст с фиксирани композиционни части - увод, теза, изложение, заключение. Уводът е кратка въвеждаща част

Примерен отговор на литературен въпрос - „На прощаване“

ПРИМЕРЕН ОТГОВОР НА ЛИТЕРАТУРЕН ВЪПРОС Каква е ролята на лирическото въведение в стихотворението „На прощаване“ от Христо Ботев? Конкретен повод за създаване на стихотворението „На проща­ване" е подготовката на Христо Ботев да премине в България с четата на Жельо войвода. В творбата поетът отразява мислите, представите и чувствата, породени от предстоящата борба. Спо­ред изследователите това произведение се превръща в своеоб­разно завещание

Идеалът или келепирът - това е въпросът

Това е въпросът, но не съвсем. Защото за много хора този въпрос е напълно излишен. И не, защото го няма доброто или хуманното у българина. Няма го чувството за национална принадлежност, няма го идеала. А без идеал - за каква нация можем да говорим? И така и до днес - нямаме си ний идеал.

ТЕСТ. Отговор на нравствен въпрос

1. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение. „Отговор на нравствен въпрос“ е: A) текст разсъждение Б) ученически текст B) текст със свободна структура Г) текст със задължителни структурни части 2. Кое от следните заглавия НЕ е подходящо за създаване на отговор на нравствен въпрос? A) Означава ли отговорност свободата?

ТЕСТ. Отговор на научен въпрос

Прочетеше текста и изпълнете упражнения 1-8. В природата се срещат прости и сложни вещества, участващи в химични реакции. В атмосферата има кислород, азот, водород и много други. Водите съдържат минерални соли, а земните недра – минерали.