„Серафим“ – въпроси и отговори

1. Какво внушава разказвачът чрез външния вид на Серафим, който описа преди малко?     Външният вид на човека говори много за него самия – богат или беден е, каква е професията му, какъв е вкусът му, какво е отношението му към живота и другите хора. В традиционните общества облеклото и начинът на държание на човека са били белег за неговото място в обществото.

„Косачи“ – въпроси и отговори

1. Каква е ролята на природната картина в началото на разказа? Природните картини играят важна роля в разказите на Елин Пелин. Тяхната основна задача е да обогатят внушенията, да ни дадат по-ясна представа за състоянията и действията на героите. Те открояват и основния емоционален фон на творбата – радост, тъга, отчаяние, надежда...

Развити въпроси за изпита по САА при О. Наков в ТУ-София

Развити въпроси за изпита по САА при О. Наков в ТУ-София: 1. Основни понятия. Варианти на алгоритми. Влияние върху производителността. Въведение в анализа. 2. Примерна задача – свързаност на обекти. Дефиниране на абстрактни операции в задачата. Начален алгоритъм. Алгоритъм за бързо намиране. Програмна реализация. Представяне в дърво...

Развити въпроси за изпита по СС при В. Георгиева в ТУ-София

Развити въпроси за изпита по СС при В. Георгиева в ТУ-София. Тук ще откриете в WORD и PDF формат всички въпроси, които може да се паднат да изпита по СС. Ето кои са те....

ТЕСТ. Въпросително местоимение

ТЕСТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 6 клас ВЪПРОСИТЕЛНО МЕСТОИМЕНИЕ 1. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение. С въпросителни местоимения питаме за:       A) признаци       Б) лица и предмети       B) род и число на думите  Г) количество

Въпросителни местоимения

Въпросителните местоимения (Pronomina intrrogativa) в български отнасят към неизвестни за говорещия лица, предмети, признаци – качествени и количествени, отношения на притежание.