Растиняк – новият герой (ЛИС)

Романът „Дядо Горио” е реалистична картина на френското буржоазно общество в средата на 19 век, която показва конфликта между отделната личност и обществото. Балзак внушава, че за да успее човек, трябва да е силно прагматичен, да потисне емоциите си и да се остави да бъде воден не от сърцето, а от парите.

"Хамлет" - новият герой

Трагедията “Хамлет” отразява новия светоглед на Шекспир, свързан с кризата на европейския хуманизъм, с неверието във възможността да бъде изградено общество,  достойно за благородните пориви на новия човек.

Романтическият герой

Един от основните персонажи в художествените произведения е пътуващият, естествен човек, който е привлечен от далечното и непознатото, от екзотичния свят на Ориента и копнее да живее в хармония с природата.

Талевият герой на кръстопътя на историята

Романът "Железният светилник" интерпретира събитията около освобождението на Македония от турско робство. Понятието история тук се употребява максимално широко. В неговата долна граница стои конкретното разбиране за конкретната съдба на Македония, а в по-високите му точки се разполага цялостната идея

Тъмен герой - Иван Вазов

Ненко се върна късно у тях си. Той и тая вечер си идеше намръщен, оклюхнал. Млад човек още - той мязаше на старец: стан наведен, чело набърчено от грижи, поглед убит и смутен, а ход тежък и провлечен, като на болен човек;

Геройството - Божидар Пежев

Голям град. Късна нощ. Светлините на уличните лампи разцепват мрака. Светят като светулки в тъмна, топла юлска вечер. Прашният асфалтов път е осеян с боклуци, слабо блещукащи от сноповете лъчи на лампите. Целият град е заспал дълбок сън.