Контролна работа. Граматична норма. Български език – 10 клас

1. Поставете правилния определителен член на празните места в текста. Шоколад____ – от какаовата шушулка до божествените бонбони Белгия е известна с две неща – бирата и шоколад____ си. А съвсем близо до централни____ площад на Брюксел се намира специални____ музей, посветен на второто от тези изкушения. От утре град____ е домакин на традиционни____ Панаир на шоколад

ТЕСТ – Граматична норма (12 клас)

1. В кое от изреченията има граматична грешка? A) Една жена имала трима племенника. Б) Настъпват хладни, есенни дни. B) Стопаните се подготвът за гроздобер. Г) Няколко ученици се записаха на екскурзия до Париш. 2. В кое от изреченията има граматична грешка? A) Този филм ни доставя искренно

ТЕСТ. Граматична норма. Български език – 10 клас (Вариант № 1)

Прочетеше двата текста и изпълнете задачите от 1. до 9. включително. Текст 1 Илон Мъск, изпълнителният директор на SpaceX и Tesla, вдъхнови милиони с амбициозната си визия за колонизиране на Марс, но пред нея има толкова сериозни предизвикателства, че тази идея е не само трудно осъществима, но може да се окаже и вредна.

ТЕСТ. Граматична норма. Български език – 10 клас (Вариант № 2)

1. В кое изречение е допусната граматична грешка? A) Каквото и да правя, винаги се придържам към моите принципи и рядко греша. Б) Защо са дошли в тази негостоприемна страна, а не са останали в своята родина? B) Единственият човек, когото допуска до себе си, е нейна бивша съученичка. Г) Вече на никой вкъщи не му прави впечатление, че бравата е разнебитена.

Граматична норма. Имена. Членуване на имената

Граматичната норма включва правилата за употребата на граматичните форми на думите (членувани и нечленувани, за единствено и множествено число и др.) и съгласуването на думите в изречението. УПОТРЕБА НА ПЪЛЕН И КРАТЪК ЧЛЕН ПРИ ИМЕНАТА ОТ М.Р. ЕД.Ч. 1. С пълен член -ът/-ят се членува дума от м.р. ед.ч. в следните случаи:

Граматична норма. Имена. Форми за единствено и множествено число

УПОТРЕБА НА БРОЙНАТА ФОРМА И ФОРМАТА ЗА МН.Ч. ПРИ СЪЩЕСТВИТЕЛНИТЕ ИМЕНА ОТ М.Р. 1. Бройната форма е специална форма за мн.ч. и се образува с окончание -а/-я. Употребява се, ако съществителното име не означава лице (човек) и се намира след: – числителни бройни имена – четири, трийсет, хиляда, един милион; – числителни имена за приблизителност – седем-осем, двайсетина;

Граматична норма. Местоимения

УПОТРЕБА НА МИСТОИМЕНИЯТА КОЙ/КОГО, КОЙТО/КОГОТО, НЯКОЙ/НЯКОГО, НИКОЙ/НИКОГО 1. Формите кой, който, някой, никой се употребяват, когато се отнасят за лице (човек) и са подлог в изречението. За проверка може да се използва заместването с той. Кой желае да организира пътуването? (той желае) Тук е пратеникът, който очаква отговора ни. (той очаква) Някой трябва да ти обясни грешката

Граматична норма. Глаголни форми

ОКОНЧАНИЕ -М/-МЕ ЗА 1 Л. МН.Ч. СЕГАШНО ВРЕМЕ Формите на глаголите за 1 л. мн.ч. сегашно време имат различни окончания: Ако глаголът е от I или II спрежение, т.е. ако пред окончанието стои е или и, то окончанието е -м. ние желаем, ние растем, ние влияем, ние мълчим, ние се грижим Ако глаголът е от III спрежение, т.е. ако пред окончанието стои а или я, то окончанието е -ме.

Граматична норма на  българския книжовен език

Знаем вече, че езикът се състои от знакове – звукове, морфеми, думи – които имат някакво значение и с чиято помощ предаваме информация. Никой обаче не може да общува само с отделни знакове – за да имаме смислено съобщение, те трябва да се свързват и съчетават така, че да се получат безбройните фрази, изречения и текстове, с които всъщност общуваме. Но свързването на отделните знакове

Контролна работа. Норми на българския език. Правоговорна и правописна норма. Български език – 10 клас

1. В коя от думите е допусната правописна грешка? A) манастир Б) домакин B) другаря Г) лежът 2. В коя от думите НЕ е допусната правописна грешка? A) термус Б) маниста B) заповедта Г) белешка 3. В коя от думите е допусната правописна грешка? A) пъстър Б) цялостта B) поддавам се Г) океан