Механична енергия. Работа на постоянна и променлива сила. Мощност. Кинетична енергия при постъпателно движение.

Динамичните величини, които въведохме дотук, описват доста пълно механичното движение. Вмного случаи обаче, това описание е много сложно и трудоемко. То може съществено да се опрости, ако въведем една друга характеристика на телата – енергия. Енергията е първично, фундаментално понятие, на което не може да се даде точно определение (също като импулса, пространството или времето).

Неинерциални отправни системи. Инерционни сили при праволинейно и криволинейно движение

Чрез първия принцип на Нютон ние въведохме инерциална отправна система. Оказва се, че принципите на Нютон се изпълняват само в инерциални системи. Ако дадена отправна система се движи с ускорение спрямо коя да е инерциална система, тя се нарича неинерциална отправна система. В такава отправна система се нарушават и трите принципа на Нютон.

Връзка между линейни и ъглови кинематични величини. Движение по окръжност с постоянно ускорение – основни закони

След като дефинирахме основните кинематични величини при въртеливи движения, можем да потърсим връзка между тях и дефинираните по-рано линейни величини. Видяхме, че законите за движение и скоростта при равномерно движение по окръжност имат същия вид, както и при равномерно праволинейно движение, т.е. ние можем да получим тези закони само чрез замяна на съответните линейни величини с ъглови. 

Направляващи за праволинейно движение. Условия за движение.

Направляващите за праволинейно движение не са стандартизирани и се изпълняват като автономна конструкция. Основните изисквания към тях са: точност на направляването, износоустойчивост, минимални температурни деформации, товароносимост, минимални загуби от триене. Направляващите се изработват с кръгла или призматична форма. При проектиране на направляващи за праволинейно движение трябва да се съблюдава условието за движение при всеки конкретен случай в зависимост от геометрията на направляващата и вида на натоварването, на което е подложена.

Динамика на въртеливо движение. Кинетична енергия при въртеливо движение. Инерционен момент.

С въвеждането на ъгловите кинематични величини вече можем да описваме въртеливите движения на телата. За да си изясним причините за движението обаче, трябва да въведем и еквивалентните динамични и енергетични величини за въртеливо движение и да видим каква е връзката им със съответните величини при постъпателните движения.

Относително движение при лостови механизми, положения скорости и ускорения, кориолисово ускорение, примери

Позиции и скорости при релативно движение. Разглежда се плъзгаща двоица съставена от звено 1 (кулиса) и звено 2 (плъзгач) (фиг.5.1). Началото на координатната система Oxyz се разполага в центъра на шарнира на кулисата и е неподвижно свързана с нея. Ос y е насочена по посока на относителното движение на двете звена. Към кулисата условно е прикрепена неподвижно равнина α, лежаща в координатната равнина Oxy. Плъзгачът 2 притежава елемент от шарнир оста, на който минава през точка А2. В момента от време t точка А1 е проекцията на точка А2 върху равнината α. Кориолисово ускорение

Относително движение при лостови механизми, положения, скорости и ускорения

Разглежда се плъзгаща двоица съставена от звено 1 (кулиса) и звено 2 (плъзгач). Началото на координатната система Oxyz се разполага в центъра на шарнира на кулисата и е неподвижно свързана с нея. Ос y е насочена по посока на относителното движение на двете звена.

Равнинно движение на точка и тяло. Скорости, ускорения, събиране на движения

Равнинно движение на точка в декартова координатна система Равнинно движение на точка в естествена координатна система Транслационно движение на тяло Ротационно движение на тяло около неподвижна ос Равнинно движение на тяло

Равнинно движение при контурни и лостови механизми, планове на скоростите и ускоренията, примери

Планове на скоростите и ускоренията Механизмите са съставени от звена, свързани с кинематични двоици. В зависимост от вида на кинематичните двоици и начина на свързване на звената се създава структура на механизма, която е определяща за кинематичния анализ. При равнинните механизми звената извършват един от разгледаните три вида движения – равнинно и частните му случаи ротация и транслация. Прости движения ротация или транслация притежават съответно звената, свързани със стойката чрез въртяща двоица или плъзгач. Звената, на които всички кинематични двоици са подвижи, извършват равнинно движение.

Режим на движение на машините. Определяне на положенията на главния вал отговарящи на екстремни стойности на скоростта

1. Режими на работа. Установен режим: Условия за установен режим при машини с една степен на свобода: Приведеният масов инерционен момент и приведеният момент на активните сили  да бъдат периодични функции на положението; 2. Качествен анализ на установеното движение. Определяне на положенията на главния вал отговарящи на екстремалните стойности  на скоростта.