ВЪТРЕШНИ УСИЛИЯ В ЗВЕНАТА – якостни хипотези, разрезни усилия и диаграми, вътрешни напрежения

Якостни хипотези Материалът на елементите е хомогенен и изотропен. Свойството хомогенност означава, че материалът има еднаква плътност dm dV ρ = [kg/m3] във всяка точка, а изотропност притежават материалите, чийто физико-механични свойства са еднакви по всички направления. Анизотропни материали са тези, които в различните посоки имат  различни физико-механични свойства например дърво, изкуствени кристали, пластмаси, стъклени влакна. 2) Материалът е с непрекъсната среда и запълва целия обем. Тази хипотеза се приема, тъй като размерите на между-атомните пространства са несъизмеримо малки в сравнение с реалните размери на звената. 3) Материалите са с идеална еластичност. Тук се приема, че в определени граници на натоварване звената напълно възстановяват формата и размерите си след премахване на натоварването.

Построяване на диаграмите на състоянията на двойните сплави чрез термичен анализ - Протокол

Термичният анализ е метод за изследване на металите и сплавите. Базира се на факта, че фазовите превръщания в металите настъпват в резултат на топлопромени. В съд запълнен с чист метал подаваме равни количества топлина през равни интервали от време. Уредите за измерване на количеството топлина се наричат калориметри. Това става трудно, затова се отчита спрямо времето t. Измерването на температурата става с термодвойка, която представлява две пластини от различен метал, заварени в единия край – топъл край. Студеният край се свързва с регистриращ уред. Различните двойки имат различни характеристики.

Анализ на диаграмите на състоянията на двойните сплави - Протокол

Диаграмата на състоянието на двукомпонентните сплави се състои от две ординатни оси, по които се нанася температурата и една абцисна ос, върху която са нанесени концентрациите на компонентите в проценти. Тази диаграма ни позволява да следим изменението на фазите и структурата на коя да е сплав, с произволна концентрация на компонентите, с изменение на температурата. Освен това ни дава възможност да построим времетемпературна крива на произволна сплав. Всяка диаграма на състоянието на двукомпонентните сплави съдържа две основни линии. Ликвидус линия – над нея е възможно само течно състояние.