Диалогът - художествено средство на поетичния спор - "Песен за човека"

Вапцаровата поезия е един широко отво­рен диалог със света на човека и човешкото в него. Откриването на хуманното зърно във вътрешния свят на лирическия герой е първопричината за поява на диалогичност при изява на поетичното действие.

Диалогът повествовател - читател в повестта „Маминото детенце"

През епохата на Възраждането голяма част от българите все още са свикнали много повече с устното слово, отколкото с писменото. Народните приказки, песни, предания, пословици и поговорки обобщават опита на миналите поколения, носят поука и изграждат у слушателите представите за добро и зло. Появата на първите произведения на българската възрожденска литература налага нов

Диалогът майка – син в стихотворението „На прощаване“ от Христо Ботев

Мотивът майка и син е един от най- популярните в българската литература. Той се среща в различни варианти: „прощаване с майката“, „завръщане при майката“, „майката — пристан и утеха“, „любов и признателност към майката“, „съпричастност към майчиното страдание“, „спомен за майката“ и т.н. Този мотив се съдържа още в Чинтуловите стихове — „Стара майка се прощава със сина си“