Входно ниво по Български език за 7 клас - Текст. Изречение. Дума.

ТЕСТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 7 клас Текст. Изречение. Дума. (входно ниво) Прочетете текста и решете задачите 1 – 6. През първата седмица на април времето ще бъде дъждовно и сравнително студено. Ниските температури ще се запазят и през следващата седмица, макар че постепенно времето ще се затопля и температурите ще се повишават.

Контролна работа – 6 клас. Местоимения. Звукови промени в думата

1. В кой ред има само показателни местоимения? A) толкова, колкото, няколко     Б) такива, оня, този B) никому, тая, всеки Г) чието, какви, онези 2. В кое изречение има грешка при употреба на местоимение? A) Не можеш да повярваш на човек, който не познаваш. Б) Ще звънна на някого от приятелите си.

Входно ниво по Български език за 8 клас - Езикът - звук, дума, изречение, текст

ТЕСТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 8 клас Езикът - звук, дума, изречение, текст (входно ниво) 1. В коя от думите има разлика между броя на звуковете и броя на буквите? - 1 т. а) панаир б) порив в) пещера г) песен

Контролна работа. Речниково и граматично значение на думата

КОНТРОЛНА РАБОТА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 5 клас РЕЧНИКОВО И ГРАМАТИЧНО ЗНАЧЕНИЕ НА ДУМАТА 1. Какво е граматично значение на думата? A) синтактичната служба на думата в изречението        Б) думата като част на речта и граматичните й особености        B) морфемният строеж на думата         Г) звуковият състав на думата

Тестови задачи – Морфология. Морфемен състав на думата. Съществително име. Прилагателно име (6 клас)

1. Видовете морфеми са следните: а) представка, корен, наставка и окончание; б) представка, корен, наставка, окончание и определителен член; в) представка, корен и наставка.

Контролна работа. Лексикални особености на думата. Звукови промени в думата

КОНТРОЛНА РАБОТА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 7 клас Лексикални особености на думата. Звукови промени в думата Прочетете текста и решете задачи 1-4. Карнарският хан е станцията на високия троянски проход. Тук пътниците почиват, похапват, посгряват се и тогава

Струпване на двойни съгласни в българската дума

Струпване на двойни съгласни в българската дума Двойни съгласни се получават на морфемна граница на дадена дума, когато се “допират” представка и корен или корен и наставка и когато крайният звук на единия елемент съвпада с началния звук на другия – над|давам, воен|на. При изговор се удвояват, а морфологичният принцип на правописа държи отбелязването им писмено. Ето някои основни случаи на двойни съгласни:

ТЕСТ. Речниково и граматично значение на думата

ТЕСТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 5 клас РЕЧНИКОВО И ГРАМАТИЧНО ЗНАЧЕНИЕ НА ДУМАТА 1. Посочете НЕВЯРНОТО твърдение. Думата:     A) има речниково и граматично значение     Б) може да има повече от едно речниково значение     B) не може да има повече от едно преносно значение     Г) е изградена от звукове

ТЕСТ. Правопис и правоговор на думата в зависимост от нейния морфемен строеж

ТЕСТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК – 5 клас ПРАВОПИС И ПРАВОГОВОР НА ДУМАТА В ЗАВИСИМОСТ ОТ НЕЙНИЯ МОРФЕМЕН СТРОЕЖ 1. Чрез морфемен анализ определяме:     A) звуковия състав на думата     Б) каква е думата като част на речта     B) най-малките значещи части на думата     Г) думата като част на изречението

ТЕСТ. Български език – 6 клас. Думата в изречението и в текста. Местоимения. Звукови промени в думата. (Вариант № 1)

Прочетете текста и решете задачи 1 – 3. Земята е нашият малък, крехък, синьо-бял свят, изгубен в един космически океан, който се простира дори отвъд най-смелите ни представи. Това е само един свят сред толкова много други. Той може би има значение само за нас. Земята е нашият дом, нашият родител. Тук се е появил и развил животът такъв, какъвто го познаваме ние.